Асноўныя публікацыі В.У. Чараўко

Асноўныя публікацыі В.У. ЧараўкоКіраўніцтва загадала выкладчыкам падрыхтаваць электронны варыянт сваіх публікацый для размяшчэння на сайце ўніверсітэта. Патрабаванне адно — артыкулы павінны быць у фармаце .pdf. Падаецца, справа ідзе аб паляпшэнні паказчыкаў Alma Mater ў рэйтынгу Webometrics. Вебаметрыкс — міжнародны рэйтынг ВНУ, месца ў якім залежыць не ад вучэбнай або навуковай дзейнасці як такой, а ад напоўненасці сайта карыснымі матэрыяламі. Пад увагу бярэцца колькасць: спасылак на сайт ВНУ; старонак сайта, праіндэксаваных буйнейшымі пошукавымі сістэмамі; файлаў у фарматах .doc, .pdf, .ppt, .ps; публікацый, знойдзеных з дапамогай спецыялізаванага пошуку Google Scholar.

Паколькі цяпер у мяне ёсць большасць уласных артыкулаў у электронным выглядзе, вырашыў спярша выкласці іх тут.

Асноўныя публікацыі В.У. Чараўко:

 1. Чараўко, В. У. Уніяцтва на Беларусі: выпадковасць, заканамернасць, альтэрнатыва? / В. У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Вып. 6. Гуманитарные науки.— Новополоцк, 2004. — С. 70–71.
 2. Чараўко, В.У. Рэлігійная гісторыя Беларусі: эпохі, этапы, перыяды / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Вып. 10. Гуманитарные науки. — Новополоцк, 2005. — С. 37–40.
 3. Чараўко, В.У. Дзяржава і рэлігійныя плыні ў Вялікім княстве Літоўскім: прынцыпы ўзаемадзеяння / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 14. Юридические науки. — Новополоцк, 2006. — С. 19–21.
 4. Чараўко, В.У. Ідэя верацярпімасці ў рэлігійнай палітыцы ВКЛ / В.У. Чараўко // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС-2005». — Мінск : Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения, 2006. — С. 377–379.
 5. Чараўко, В.У. Эвалюцыя рэлігійнай палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў сярэдзіне XIII — пачатку XV стагоддзя / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 14. Юридические науки. — Новополоцк, 2006. — С. 22–24.
 6. Чараўко, В.У. Беларуская нацыянальная царква: пошук крытэрыяў / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 20. Гуманитарные науки. — Новополоцк, 2007. — С. 30–31.
 7. Чараўко, В.У. Вытокі талерантнасці ў Вялікім княстве Літоўскім / В.У. Чараўко // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС-2006». — Мінск : Издательский центр БГУ, 2007. — С. 359–360.
 8. Чараўко, В.У. Два «залатыя вякі» Вялікага княства Літоўскага ў рэлігійнай гісторыі Беларусі / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 20. Гуманитарные науки. — Новополоцк, 2007. — С. 27–29.
 9. Чараўко, В.У. Полацк і Віцебск у рэлігійнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага / В.У. Чараўко // Инновационное развитие Придвинского края: Сб. научн. работ региональной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Новополоцк — Полоцк, 18–19 декабря 2007 г. — Новополоцк, 2007. — С. 3–7.
 10. Чараўко, В.У. Верацярпімасць і рэлігійная уніфікацыя: антаганізм і ўзаемны ўплыў / В.У. Чараўко // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС-2007». — Мінск : Издательский центр БГУ, 2008. — С. 369–370.
 11. Чараўко, В. У. Крытэрыі перыядызацыі рэлігійнай гісторыі Беларусі: спроба вызначэння / В. У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Новополоцк, 2008. — Вып. 28. Гуманитарные науки. — С. 28–30.
 12. Чараўко В.У. Матэрыялы да карты пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV — XVIII стагоддзяў / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2010. — № 7. — С. 14–20.
 13. Чараўко В.У. Вывучэнне пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV — XVIII стст. у дарэвалюцыйны перыяд / В.У. Чараўко // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2010. — Вып. 25. — С. 271–275.
 14. Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2010 г. / В.У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: Зборнік навуковых прац міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 21-23 красавіка 2011 г. У 2 ч. Ч. 1 / Пад агульнай рэдакцыяй Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк : ПДУ, 2011. — С. 130–134.
 15. Чараўко, В.У. Да пытання аб раскопках М.Ф. Кусцінскім познесярэдневяковых курганных пахаванняў у Лепельскім павеце / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2011. — Вып. 21. — С. 160–162.
 16. Чараўко, В. У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г.) / В. У. Чараўко // Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі да 85-годдзя Краязнаўчага музея ў г. Полацку 8–9 снежня 2011 г. — Полацк : НПГКМЗ, 2011. — С. 19–20.
 17. Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 годзе / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2012. — Вып. 23. — С. 379–383.
 18. Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 — 2011 гг. / В.У. Чараўко // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Полацк, 20–23 мая 2012 г.) ; рэдкал. : А.А. Каваленя [і інш.] ; навук. рэд., уклад. В.М. Ляўко. — Мінск : Беларуская навука, 2012. — С. 417–426.
 19. Чараўко, В.У. Інвентар пахаванняў Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст. (да пытання аб безынвентарнасці пахаванняў) / В.У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Л.В. Аляксеева, Віцебск, 28–29 кастрычніка 2010 г. / [Рэдкал. : Г.У. Савіцкі, В.А. Шышанаў, Н.Ю. Шаркоўская]. — Мінск : Медисонт, 2012. — С. 275–280.
 20. Чараўко, В.У. Пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стагоддзяў: вызначэнне, структура і класіфікацыя / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2012. — № 1. — С. 24–27.
 21. Чараўко, В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г.) / В.У. Чараўко // Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева, І.П. Воднева, С.В. Нікалаева. — Полацк : НПГКМЗ, 2012. — С. 356–362.
 22. Климов, М. В., Черевко, В. В. Погребальные памятники полоцкой округи ХIII–XVIII вв. / М. В. Климов, В. В. Черевко // Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX–XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV–XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке / О.Н. Левко [и др.]; редкол. : А.А. Коваленя (гл. ред.); науч. ред. О.Н. Левко. — Минск : Беларуская навука, 2012. — С. 176–182.
 23. Чараўко, В.У. Археалагічныя даследаванні на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна ў 2011 г. / В.У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковых канферэнцый / Рэдкал.: Г.У. Савіцкі [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2013. — С. 24–25.
 24. Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 г. / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2014. — Вып. 25.— С. 382–389.
 25. Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне грунтовых пахаванняў XVI–XVIII стагоддзяў на могільніку каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 годзе / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2015. — № 9. — С. 84–89.
 26. Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Жарнасекава Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 г. / В.У. Чараўко // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества. Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 250-летию М.К. Огинского (Минск, 25–26 сентября 2015 г.). — Минск : Белнаучкнига, 2015. — С. 122–127.

 27. 2016

 28. Чараўко, В. Археалагічнае вывучэнне пахавальных помнікаў XIV–XVIII стст. каля вв. Івесь, Доўгае, Бірулі, Клешчыно, Жарнасекава, Дубраўка Віцебскай вобласці ў 2010–2014 гг. / В. Чараўко // Пяты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі, [Коўна, Літва, 2–4 кастрычніка 2015 г.]. Працоўныя матэрыялы. Т. 5 (2016). — Kaunas : Vytautas Magnus university press, 2016. — С. 139–143.
 29. Чараўко, В. У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля вёскі Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2015 г. / В. У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зборнік навуковых артыкулаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 14–15 красавіка 2016 г. : у 2 ч. Ч. 1 / пад агульнай рэдакцыяй Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак. — Наваполацк : ПДУ, 2016. — С. 170–177.
 30. Чараўко, В. У. Памінальны інвентар могільніка ХVII–ХVIII стст. Дубраўка ў святле даных археалогіі, этнаграфіі і фізічнай антрапалогіі / В. У. Чараўко // Европа: актуальные проблемы этнокультуры. История и культура Беларуси: материалы IX Международной научно-теоретической конференции, Минск, 10–11 ноября 2016 г. / редкол.: А. В. Касович (отв. ред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2016. — С. 121–125.
 31. Чараўко, В. У. Пахавальны інвентар як адлюстраванне полаўзроставай варыятыўнасці пахавальнай практыкі вясковага насельніцтва Беларускага Падзвіння ХIV–XVIII стст. / В. У. Чараўко // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : сборник материалов 6-й Международной научной конференции, Полоцк, 27–28 октября 2016 г. / редкол.: М. Д. Путрова [и др.]. — Новополоцк : ПГУ, 2016. — С. 69–72.
 32. Черевко, В.В. Археологические исследования на могильнике возле д. Дубровка Городокского района в 2014 г. / В.В. Черевко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2016. — № 1. — С. 153–161.
 33. Черевко, В. В. Поминальный инвентарь сельских погребальных памятников Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. и вопросы его интерпретации в свете данных археологии и этнографии / В. В. Черевко // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сборник научных статей по материалам Международной научной конференции, Пинск, 21–22 октября 2016 г. — Пинск : [Полесский государственный университет], 2016. — С. 6–9.

 34. 2017

 35. Чараўко, В. У. Кераміка як матэрыяльнае сведчанне памінальнага абраду (па матэрыялах раскопак могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.) / В. У. Чараўко // Віцебскі край: матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля, Віцебск, 24 лістапада 2016 г. / рэдкал. : Т. М. Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. — Т. 2. — С. 120–123.
 36. Чараўко, В. У. Раскопкі на могільніку каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна ў 2013 годзе / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2017. — № 1. — С. 82–88.
 37. Чараўко, В. У. Упрыгажэнні і дэталі касцюма познесярэдневяковага насельніцтва Беларускага Падзвіння (па матэрыялах археалагічнага вывучэння сельскіх пахавальных помнікаў) / В. У. Чараўко // Традиционный белорусский костюм в европейском культурном пространстве : материалы Междунар. науч. форума, Минск, 19–20 окт. 2017 г. / сост. П. А. Богдан, М. Н. Винникова, Ф. П. Лысенко. — Минск : Беларуская навука, 2017. — С. 227–231.
 38. Черевко, В. В. Внемогильный инвентарь позднесредневековых погребений могильника Михалиново Лиозненского района и его информативность / В. В. Черевко // Проблемы истории и культуры пограничья: гуманитарное знание и вызовы времени: материалы Международной научной конференции, посвящённой 200-летию И. Е. Храповицкого, Верхнедвинск, 16 июня 2017 г. — Минск : Белнаучкнига, 2017. — С. 183–186.
 39. Черевко, В. В. Предметы — маркеры религиозной принадлежности в позднесредневековых сельских погребениях Белорусского Подвинья / В. В. Черевко // Религия и общество — 11: сборник научных статей [XI Международной научно-практической конференции «Религия и общество», Могилёв, 10–17 марта 2017 г.] / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. — Могилёв : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. — С. 240–242.

 40. 2018

 41. Чараўко, В. У. Каменныя надмагіллі Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. / В. У. Чараўко // Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов : сб. науч. работ Междунар. науч.-практ. конф. к 50-летию Полоцкого гос. ун-та, Новополоцк, 18–19 октября 2018 г. / под общ. ред. В. Е. Овсейчика (отв. ред.), Г. И. Захаркиной, Р. М. Платоновой. — Новополоцк : Полоцкий гос. ун-т, 2018. — С. 122–131.
 42. Чараўко, В. У. Кераміка познесярэднявечнага могільніка Доўгае як сведчанне памінальнага абраду / В. У. Чараўко // Из истории науки Беларуси: к 25-летию исторического факультета БрГУ имени А. С. Пушкина : сб. материалов Международной научно-практической конференции, Брест, 25–26 ноября 2016 г. : в 2 ч. / редкол. : Е. А. Бурик [и др.]. — Брест : БрГУ, 2018. — Ч. 1. — С. 160–163.
 43. Чараўко, В. У. Элементы пахавальнага абраду сельскага і гарадскога насельніцтва Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. / В. У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў [Электронны рэсурс] : электрон. зб. навук. арт. ІV Міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Полацк, 19–20 красавіка 2018 г. — Наваполацк, 2018. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). — С. 126–132.
 44. Черевко, В. В. Погребально-поминальная обрядность позднесредневекового могильника у деревни Илово (по материалам исследований 2017 г.) / В. В. Черевко // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Шумілінскі край : зб. навук. арт. / навук. рэд. В. М. Ляўко ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. — Мінск : Бел. навука, 2018. — С. 174–187.

 45. 2019

 46. Чараўко, В. У. Асаблівасці пахавальнай практыкі насельніцтва Полацка ў ХVII ст. / В. У. Чараўко // Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць: да 390-годдзя Сімяона Полацкага : матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 21–22 лістапада 2019 г. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. — С. 228–237.
 47. Чараўко, В. У. Асаблівасці тэрытарыяльнага размеркавання сельскіх могілак Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст. / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2019. — № 9. — С. 18–21.
 48. Чараўко, В. У. Парушэнне пахаванняў і пахавальная практыка сельскага насельніцтва Беларускага Падзвіння позняга сярэднявечча — ранняга новага часу / В. У. Чараўко // Романовские чтения-13 : сб. статей Междунар. науч. конф., посвящ. 105-летию МГУ им. А. А. Кулешова, Могилев, 25–26 октября 2018 г. / под общ. ред. А. С. Мельниковой. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2019. — С. 122–123.
 49. Чараўко, В. У. Пахавальны абрад познесярэдневяковага могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці (па матэрыялах археалагічных даследаванняў 2010–2015 гг.) / В. У. Чараўко // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі : матэрыялы VII Міжнар. навук. канф., Полацк, 1–2 лістапада 2017 г. / уклад. Т. У. Явіч. — Полацк : Полацкае кніжнае выдавецтва, 2019. — С. 325–337.
 50. Чараўко, В. У. Пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стагоддзяў : аўтарэферат дысертацыі … канд. гіст. навук: 07.00.06 — археалогія / В. У. Чараўко ; Інстытут гісторыі НАН Беларусі. — Мінск, 2019. — 26 с.
 51. Чараўко, В. У. Пахавальныя помнікі Полацка ХIV–ХVIII стст. / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2019. — № 1. — С. 129–135.
 52. Чараўко, В. У. Пачатак вывучэння познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Падзвіння ў кантэксце агульнага развіцця археалагічных ведаў на Беларусі / В. У. Чараўко // Віцебскі край: матэрыялы ІV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю ўтварэння Віцебскай вобласці, Віцебск, 22 лістапада 2018 г. / рэдкал. : Т. М. Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. — Т. 4. — С. 141–145.
 53. Чараўко, В. У. Раскопкі Міхаіла Кусцінскага ў Лепельскім павеце і познесярэдневяковыя курганныя пахаванні Беларускага Падзвіння / В. У. Чараўко // VIII Лепельскія чытанні : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Лепель, 19 кастрычніка 2018 г. / пад рэд. Я. А. Грэбеня. — Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2019. — С. 38–46.
 54. Чараўко, В. У. Сацыяльны аспект пахавальнай практыкі насельніцтва Беларускага Падзвіння XVI–XVIII стст. (па матэрыялах археалогіі і пісьмовых крыніц) / В. У. Чараўко // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна : ГрДУ, 2019. — С. 237–240.
 55. Чараўко, В. У. Тэстаменты як крыніца па пахавальных традыцыях шляхты і мяшчан Полацкага і Віцебскага ваяводстваў XVI–XVIII стст. / В. У. Чараўко // Актуальные проблемы источниковедения : материалы V Международной научно-практической конференции к 110-летию Витебской учёной архивной комиссии, Витебск, 25–27 апреля 2019 г. / редкол.: А. Н. Дулов, М. Ф. Румянцева (отв. ред.) [и др.]. — Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2019. — С. 192–194.
 56. Черевко, В. В. Внемогильный инвентарь и практика подзахоронения детей на сельских кладбищах Белорусского Подвинья XVII–XVIII вв. (в свете данных археологии, антропологии и этнографии) / В. В. Черевко // Новые материалы и методы археологического исследования: От критики источника к обобщению и интерпретации данных. Материалы V Международной конференции молодых ученых [Москва, 19–21 марта 2019 г.]. — М. : ИА РАН, 2019. — С. 206–207.

 57. 2020

 58. Чараўко, В. У. Навуковая камунікацыя археолагаў — даследчыкаў Беларусі ў ХІХ ст.: спецыфіка, формы, развіццё (на прыкладзе вывучэння познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Падзвіння) / В. У. Чараўко // Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты [Электронный ресурс] : электронный сб. статей IV Международной научно-практической online-конференции, Новополоцк, 26 ноября 2020 г. — Новополоцк, 2020. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — С. 550–557.
 59. Чараўко, В. У. «Народная археалогія» і данавуковыя ўяўленні аб пахавальных помніках Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стагоддзяў / В. У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2020. — Вып. 31. Даследаванне беларускіх старажытнасцей (да 80-годдзя з дня нараджэння Алены Генадзьеўны Калечыц). — С. 91–97.
 60. Черевко, В. В. Информативность безынвентарных погребений (на примере погребальных памятников Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв.) / В. В. Черевко // Актуальная археология 5 : материалы Международной научной конференции молодых ученых / ИИМК РАН. — СПб. : Невская типография, 2020. — С. 319–322.
 61. Черевко, В. В. Погребальный обряд памятников с каменными намогильными конструкциями Белорусского Подвинья XIV–XVIII веков / В. В. Черевко // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы XXXIII научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения В. Л. Янина, Великий Новгород, 22–24 января 2019 г. Вып. 33 / отв. ред. Е. А. Рыбина. — Великий Новгород, 2020. — С. 234–239.
 62. Бубенько, Т. С., Черевко, В. В. Позднесредневековое кладбище в агрогородке Камень Лепельского района в свете археологических исследований 1999 года / Т. C. Бубенько, В. В. Черевко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2020. — № 1. — С. 40–44.

 63. 2021

 64. Левко, О. Н. Начальный этап новых исследований Верхнего замка Полоцка (2018–2020 гг.) / О. Н. Левко, И. В. Магалинский, П. М. Кенько, А. Л. Коц, В. В. Черевко, А. А. Соловьев, Л. Г. Калбеко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. артыкулаў V Міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 красавіка 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А. І. Корсак (адк. рэд.), В. У. Чараўко, У. Я. Аўсейчыка. — Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. — С. 48–60.
 65. Чараўко, В. У. Археалагічныя раскопкі на познесярэдневяковым могільніку каля в. Міхалінава Лёзненскага раёна ў 2016 г. / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2021. — № 1. — С. 200–205.
 66. Чараўко, В. У. Развіццё каменных надмагілляў Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. / В. У. Чараўко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 2 / гал. рэд. А. І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2021. — С. 744–746.
 67. Чараўко, В. У., Бубенька, Т. С. Характарыстыка пахаванняў ранняга новага часу ўнутры Дабравешчанскай царквы ў Віцебску / В. У. Чараўко, Т. С. Бубенька // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. артыкулаў V Міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 красавіка 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А. І. Корсак (адк. рэд.), В. У. Чараўко, У. Я. Аўсейчыка. — Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. — С. 91–94.
 68. Черевко, В. В. Персональный сайт как профессиональный инструмент преподавателя истории (на примере ресурса adverbum.org) / В. В. Черевко // Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13–15 мая 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; В. Ф. Гигин (гл. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2021. — С. 223–228.

 69. 2022

 70. Чараўко, В. У. Вывучэнне познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння ў сярэдзіне 60-х гг. ХIХ – пачатку ХХ стагоддзя / В. У. Чараўко // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. научных статей. — Минск : РИВШ, 2022. — Вып. 22. В 4 ч. Ч. 2. — С. 248–258.
 71. Чараўко, В. У. Пахаванні Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў кантэксце развіцця пахавальных помнікаў Полацка / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2022. — № 1. — С. 8–11.
 72. Чараўко, В. Тастаменты і пахавальная практыка насельніцтва Паўночнай Беларусі ХVI–ХVIII стст.: месца пахавання / В. Чараўко // Актуальныя праблемы гісторыі і культуры : зб. навук. арт. Вып. 3. Вялікае Княства Літоўскае: заканадаўчае забеспячэнне дзяржаўнага суверэнітэту. — Мінск : Бел. навука, 2022. — С. 416–428.

 73. Не навука

 74. Чараўко, В. Альтэрнатыўныя гісторыі / В. Чараўко // Маладосць. — 2017. — № 5. — С. 127–131.


Рубрыкі: