Асноўныя публікацыі В.У. Чараўко

Асноўныя публікацыі В.У. ЧараўкоКіраўніцтва загадала выкладчыкам падрыхтаваць электронны варыянт сваіх публікацый для размяшчэння на сайце ўніверсітэта. Патрабаванне адно — артыкулы павінны быць у фармаце .pdf. Падаецца, справа ідзе аб паляпшэнні паказчыкаў Alma Mater ў рэйтынгу Webometrics. Вебаметрыкс — міжнародны рэйтынг ВНУ, месца ў якім залежыць не ад вучэбнай або навуковай дзейнасці як такой, а ад напоўненасці сайта карыснымі матэрыяламі. Пад увагу бярэцца колькасць: спасылак на сайт ВНУ; старонак сайта, праіндэксаваных буйнейшымі пошукавымі сістэмамі; файлаў у фарматах .doc, .pdf, .ppt, .ps; публікацый, знойдзеных з дапамогай спецыялізаванага пошуку Google Scholar.

Паколькі цяпер у мяне ёсць большасць уласных артыкулаў у электронным выглядзе, вырашыў спярша выкласці іх тут.

Асноўныя публікацыі В.У. Чараўко:

 1. Чараўко, В.У. Уніяцтва на Беларусі: выпадковасць, заканамернасць, альтэрнатыва? / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 6. Гуманитарные науки.— Новополоцк, 2004. — С. 70–71.
 2. Чараўко, В.У. Рэлігійная гісторыя Беларусі: эпохі, этапы, перыяды / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 10. Гуманитарные науки. — Новополоцк, 2005. — С. 37–40.
 3. Чараўко, В.У. Дзяржава і рэлігійныя плыні ў Вялікім княстве Літоўскім: прынцыпы ўзаемадзеяння / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 14. Юридические науки. — Новополоцк, 2006. — С. 19–21.
 4. Чараўко, В.У. Ідэя верацярпімасці ў рэлігійнай палітыцы ВКЛ / В.У. Чараўко // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС-2005». — Мінск : Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения, 2006. — С. 377–379.
 5. Чараўко, В.У. Эвалюцыя рэлігійнай палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў сярэдзіне XIII — пачатку XV стагоддзя / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 14. Юридические науки. — Новополоцк, 2006. — С. 22–24.
 6. Чараўко, В.У. Беларуская нацыянальная царква: пошук крытэрыяў / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 20. Гуманитарные науки. — Новополоцк, 2007. — С. 30–31.
 7. Чараўко, В.У. Вытокі талерантнасці ў Вялікім княстве Літоўскім / В.У. Чараўко // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС-2006». — Мінск : Издательский центр БГУ, 2007. — С. 359–360.
 8. Чараўко, В.У. Два «залатыя вякі» Вялікага княства Літоўскага ў рэлігійнай гісторыі Беларусі / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 20. Гуманитарные науки. — Новополоцк, 2007. — С. 27–29.
 9. Чараўко, В.У. Полацк і Віцебск у рэлігійнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага / В.У. Чараўко // Инновационное развитие Придвинского края: Сб. научн. работ региональной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Новополоцк — Полоцк, 18–19 декабря 2007 г. — Новополоцк, 2007. — С. 3–7.
 10. Чараўко, В.У. Верацярпімасць і рэлігійная уніфікацыя: антаганізм і ўзаемны ўплыў / В.У. Чараўко // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС-2007». — Мінск : Издательский центр БГУ, 2008. — С. 369–370.
 11. Чараўко В.У. Матэрыялы да карты пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV — XVIII стагоддзяў / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2010. — № 7. — С. 14–20.
 12. Чараўко В.У. Вывучэнне пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV — XVIII стст. у дарэвалюцыйны перыяд / В.У. Чараўко // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2010. — Вып. 25. — С. 271–275.
 13. Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2010 г. / В.У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: Зборнік навуковых прац міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 21-23 красавіка 2011 г. У 2 ч. Ч. 1 / Пад агульнай рэдакцыяй Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк : ПДУ, 2011. — С. 130–134.
 14. Чараўко, В.У. Да пытання аб раскопках М.Ф. Кусцінскім познесярэдневяковых курганных пахаванняў у Лепельскім павеце / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2011. — Вып. 21. — С. 160–162.
 15. Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 годзе / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2012. — Вып. 23. — С. 379–383.
 16. Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 — 2011 гг. / В.У. Чараўко // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Полацк, 20–23 мая 2012 г.) ; рэдкал. : А.А. Каваленя [і інш.] ; навук. рэд., уклад. В.М. Ляўко. — Мінск : Беларуская навука, 2012. — С. 417–426.
 17. Чараўко, В.У. Інвентар пахаванняў Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст. (да пытання аб безынвентарнасці пахаванняў) / В.У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Л.В. Аляксеева, Віцебск, 28–29 кастрычніка 2010 г. / [Рэдкал. : Г.У. Савіцкі, В.А. Шышанаў, Н.Ю. Шаркоўская]. — Мінск : Медисонт, 2012. — С. 275–280.
 18. Чараўко, В.У. Пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стагоддзяў: вызначэнне, структура і класіфікацыя / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2012. — № 1. — С. 24–27.
 19. Чараўко, В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г.) / В.У. Чараўко // Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева, І.П. Воднева, С.В. Нікалаева. — Полацк : НПГКМЗ, 2012. — С. 356–362.
 20. Климов, М.В., Черевко, В.В. Погребальные памятники полоцкой округи ХIII–XVIII вв. / М.В. Климов, В.В. Черевко // Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX–XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV–XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке / О.Н. Левко [и др.]; редкол. : А.А. Коваленя (гл. ред.); науч. ред. О.Н. Левко. — Минск : Беларуская навука, 2012. — С. 176–182.
 21. Чараўко, В.У. Археалагічныя даследаванні на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна ў 2011 г. / В.У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковых канферэнцый / Рэдкал.: Г.У. Савіцкі [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка, 2013. — С. 24–25.
 22. Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 г. / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2014. — Вып. 25.— С. 382–389.
 23. Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне грунтовых пахаванняў XVI–XVIII стагоддзяў на могільніку каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 годзе / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2015. — № 9. — С. 84–89.
 24. Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Жарнасекава Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 г. / В.У. Чараўко // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества. Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 250-летию М.К. Огинского (Минск, 25–26 сентября 2015 г.). — Минск : Белнаучкнига, 2015. — С. 122–127.
 25. Черевко, В.В. Археологические исследования на могильнике возле д. Дубровка Городокского района в 2014 г. / В.В. Черевко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2016. — № 1. — С. 153–161.


Рубрыкі: