Чараўко В.У., Бубенька Т.С. Характарыстыка пахаванняў ранняга новага часу ўнутры Дабравешчанскай царквы ў Віцебску

Чараўко В.У. Бубенька Т.С. Характарыстыка пахаванняў унутры Дабравешчанскай царквы ў ВіцебскуАртыкул: Чараўко, В. У. Характарыстыка пахаванняў ранняга новага часу ўнутры Дабравешчанскай царквы ў Віцебску / В. У. Чараўко, Т. С. Бубенька // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. артыкулаў V Міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 красавіка 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А. І. Корсак (адк. рэд.), В. У. Чараўко, У. Я. Аўсейчыка. — Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. — С. 91–94.

Анатацыя: Дабравешчанская царква ў Віцебску, пабудаваная ў ХII ст., у ранні новы час выкарыстоўвалася для ажыццяўлення пахаванняў. Т.С. Бубенька было адкрыта 29 пахаванняў ХVII ст., размешчаных пад падлогай храма. З улікам знаходак асобных касцей агульная колькасць пахаваных склала не менш 33 чалавек. Пахаванні ў Дабравешчанскай царкве адрозніваюцца багатым і разнастайным інвентаром (дэталямі вопраткі, прадметамі культу асабістага выкарыстання, упрыгажэннямі), што ўказвае на высокі сацыяльны і маёмасны статус пахаваных.

Аннотация: Черевко В.В., Бубенько Т.С. Характеристика погребений раннего нового времени внутри Благовещенской церкви в Витебске. Благовещенская церковь в Витебске, построенная в ХІІ в., в раннее новое время использовалось для осуществления погребений. Т.С. Бубенько было открыто 29 погребений ХVII в., расположенных под полом храма. С учетом находок отдельных костей общее количество захороненных составило не менее 33 человек. Погребения в Благовещенской церкви отличаются богатым и разнообразным инвентарём (деталями одежды, предметами культа личного использования, украшениями), что указывает на высокий социальный и имущественный статус погребённых.

Summary: Viktar Charauko, Tatiana Bubenka. Characteristics of early modern burials inside the Annunciation church in Vitebsk. The Annunciation Church in Vitebsk, built in the 12th century, was used for burials in the early modern period. T. Bubenko discovered 29 burials of the 17th century, located under the floor of the temple. Taking into account the finds of individual bones, the total number of those buried was at least 33 people. The burials of the Annunciation Church are distinguished by a rich and varied inventory (details of clothing, religious objects, ornaments), which indicates the high social and property status of the buried.

Фармат: Pdf.

Памер: 1,36 MB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ/СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.