Чараўко, В. У. Археалагічныя раскопкі на познесярэдневяковым могільніку каля в. Міхалінава Лёзненскага раёна ў 2016 г.

Чараўко В.У. Археалагічныя раскопкі на познесярэдневяковым могільніку Міхалінава Лёзненскага раёнаАртыкул: Чараўко, В. У. Археалагічныя раскопкі на познесярэдневяковым могільніку каля в. Міхалінава Лёзненскага раёна ў 2016 г. / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2021. — № 1. — С. 200–205.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных раскопак на познесярэдневяковым грунтовым могільніку каля вёскі Міхалінава Лёзненскага раёна ў 2016 г. Было адкрыта 26 пахаванняў, якія ўтрымлівалі парэшткі не менш, чым 32 індывідаў (9 мужчын, 8 жанчын, 5 дзяцей, 8 дарослых неўстаноўленага полу і 2 індывідаў, чый пол і ўзрост не вызначаны). Пахаванні размешчаны на рознай глыбіні ў 4 гарызонтах. Касцякі арыенціраваны галавой на захад (3 пахаванні), у тым ліку з адхіленнямі да поўначы (11 пахаванняў) і да поўдня (3 пахаванні). У запаўненні магільных ям пятнаццаці пахаванняў выяўлены рэшткі трун. Пахавальны інвентар выяўлены ў 2 пахаваннях і прадстаўлены нацельнымі крыжыкамі. Таксама знойдзены крыжык, пярсцёнак, дэталь галаўнога ўбору, 2 манеты (верагодна, з парушаных пахаванняў). У культурным слаі могільніка прадстаўлены фрагменты керамікі ХV–ХІХ стст.

Аннотация: Черевко, В.В. Археологические раскопки на позднесредневековом могильнике возле д. Михалиново Лиозненского района в 2016 г. Статья посвящена описанию археологических раскопок на позднесредневековом грунтовом могильнике возле деревни Михалиново Лиозненского района в 2016 г. Было открыто 26 погребений, которые содержали останки не менее, чем 32 индивидов (9 мужчин, 8 женщин, 5 детей, 8 взрослых неустановленного пола и 2 индивидов, чей пол и возраст не определены). Погребения размещались на разной глубине в 4 горизонтах. Костяки ориентированы головой на запад (3 погребения), в том числе с отклонениями к северу (11 погребений) и к югу (3 погребения). В заполнении могильных ям пятнадцати погребений обнаружены остатки гробов. Погребальный инвентарь обнаружен в 2 погребениях и представлен нательными крестиками. Также найден крестик, кольцо, деталь головного убора, 2 монеты (вероятно, из нарушенных погребений). В культурном слое могильника представлены фрагменты керамики ХV–ХІХ вв.

Summary: Viktar Charauko, The archaeological excavations at the late-medieval cemetery near Mikhalinava village of Liozna district in 2016. The article describes archaeological excavations at the ground cemetery near Mikhalinava village of Liozna district in Vitebsk region in 2016. 26 burials that contained the remains of at least 32 people (probablyg 9 men, 8 women, 5 children, 8 and people, whose sex could not be determined and 2 people, whose sex and age could not be determined) were open. Burials were placed in four layers. The heads of skeletons are oriented to the West (3 burials), to the West with deviation to the North (11 burial), and to the West with deviation to the South (3 burials). Remains of coffins have been found in in the filling of grave pits of 15 burials. A crosses have been found in 2 burials. Fragments of pottery from the 15th to the 19th centuries were discovered.

Фармат: Pdf.

Памер: 716 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ = СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.