Чараўко, В.У. Тастаменты і пахавальная практыка насельніцтва Паўночнай Беларусі ХVI–ХVIII стст.: месца пахавання

Чараўко В.У. Тастаменты і пахавальная практыка насельніцтва Паўночнай Беларусі ХVI–ХVIII стст. месца пахаванняАртыкул: Чараўко, В. Тастаменты і пахавальная практыка насельніцтва Паўночнай Беларусі ХVI–ХVIII стст.: месца пахавання / В. Чараўко // Актуальныя праблемы гісторыі і культуры : зб. навук. арт. Вып. 3. Вялікае Княства Літоўскае: заканадаўчае забеспячэнне дзяржаўнага суверэнітэту. — Мінск : Бел. навука, 2022. — С. 416–428.

Анатацыя: Тастаменты шляхты і мяшчан Паўночнай Беларусі ХVI–ХVIII стст. з’яўляюцца інфарматыўнай крыніцай аб пахавальнай практыцы гэтага перыяду. У многіх з іх прысутнічаюць распараджэнні аб месцы пахавання. Шляхецкія завяшчанні дэманструюць вялікую варыятыўнасць месцаў пахавання. Прадстаўнікі прывілеяванага саслоўя выказвалі жаданне знайсці апошні прытулак ва ўласных маёнтках і па-за іх межамі, у цэрквах, касцёлах і капліцах, у манастырах і кляштарах, на царкоўных і касцёльных могілках, па-за межамі могілак у прыгожых месцах, у гарадах у саборных храмах і каля іх. Мяшчане прасілі пахаваць іх у храмах ці на могілках каля храмаў. Найбольш прэстыжнымі месцамі для пахавання з’яўляліся сутарэнні храмаў і могілкі побач з імі. Археалагічныя даследаванні выявілі шэраг некропаляў Полацка і Віцебска, згаданых у тастаментах, а таксама некалькі могілак, якія не ўзгадваюцца ў завяшчаннях. Раскопкі пацвярджаюць, што пахаванні ўнутры храмаў і на набліжанай да храмавых будынкаў тэрыторыі належалі людзям з высокім сацыяльным статусам.

Аннотация: Черевко В.В. Тестаменты и погребальная практика населения Северной Беларуси ХVI–ХVIII вв.: место погребения. Тестаменты (завещания) шляхты и мещан Северной Беларуси ХVI–ХVIII вв. являются информативным источником по погребальной практике этого периода. Во многих из них присутствуют распоряжения о месте погребения. Представители шляхетского сословия желали найти упокоение в собственных имениях и вне их, в церквях, костёлах и часовнях, в монастырях и на прихрамовых кладбищах, вне кладбищ в красивых, понравившихся авторам завещаний местах, в городских соборных храмах и на кладбищах рядом с ними. Мещане просили похоронить их в храмах или на прихрамовых кладбищах. Наиболее престижными местами для погребения являлись подвалы храмов и прихрамовые кладбища. Археологические исследования выявили ряд некрополей Полоцка и Витебска, упомянутых в тестаментах, а также несколько кладбищ, не упомянутых в завещаниях. Раскопки подтверждают, что погребения внутри храмов и на прилегающей к храмам территории принадлежали людям с высоким социальным статусом.

Фармат: Pdf.

Памер: 2,48 MB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ = СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.