Чараўко, В.У. Асаблівасці тэрытарыяльнага размеркавання сельскіх могілак Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст.

Чараўко В.У. Асаблівасці тэрытарыяльнага размеркавання могілак ПадзвінняАртыкул: Чараўко, В. У. Асаблівасці тэрытарыяльнага размеркавання сельскіх могілак Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст. / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2019. — № 9. — С. 18–21.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны асаблівасцям тэрытарыяльнага размеркавання сельскіх могілак Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. Картаграфаванне могільнікаў і аб’ектаў са знешнімі прыкметамі пахаванняў разглядаемага перыяду (каменныя надмагіллі, каменныя крыжы) дазволіла вызначыць лакалізацыю помнікаў адносна прыродных аб’ектаў, узаемнае размяшчэнне помнікаў, выявіць раёны іх максімальнай канцэнтрацыі. Паколькі наяўнасць могільніка прадугледжвае існаванне сінхроннага ім пасялення, маецца сувяць паміж нераўнамернай канцэнтрацыяй могільнікаў і нераўнамернай заселенасцю рэгіёна. Большая частка могільнікаў ХIV–ХVIII стст. размешчана на левым беразе Заходняй Дзвіны па рэках Дзісна (Глыбоцкі раён), Ушача (Полацкі, Ушацкі, Лепельскі раёны), Ула (Бешанковіцкі раён) і іх прытоках, а таксама на водападзеле Дзвіны і Бярэзіны (Дняпроўскай) (Докшыцкі раён). На правым беразе Дзвіны пахавальныя помнікі сканцэнтраваны пераважна на паўночным усходзе. Зоны максімальнай канцэнтрацыі могільнікаў адпавядаюць найбольш засвоеным і заселеным тэрыторыям.

Аннотация: Черевко, В.В. Особенности территориального распределения сельских кладбищ Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. Статья посвящена особенностям территориального распределения сельских могильников Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. Картографирование могильников и объектов с внешними признаками погребений рассматриваемого периода (каменные надгробия, каменные кресты) позволило определить локализацию памятников относительно природных объектов, взаимное расположение памятников, обнаружить районы их максимальной концентрации. Поскольку наличие могильника предполагает существование синхронного им поселения, существует связь между неравномерной концентрацией могильников и неравномерной заселённостью региона. Бо́льшая часть могильников ХIV–ХVIII вв. расположена на левом берегу Западной Двины по рекам Дисна (Глубокский район), Ушача (Полоцкий, Ушачский, Лепельский районы), Улла (Бешенковичский район) и их притокам, а также на водоразделе Двины и Березины (Днепровской) (Докшицкий район). На правом берегу Двины погребальные памятники сосредоточены преимущественно на северо-востоке. Зоны максимальной концентрации могильников соответствуют наиболее освоенным и заселённым территориям.

Summary: Viktar Charauko, Rural cemeteries placement particularity in the Belarusian Dvina region of the centuries. The article is devoted to the rural cemeteries placement particularity in the Belarusian Dvina region of the 14th–18th centuries. The mapping of burial grounds and objects with external signs of burials of this period (stone gravestones, stone crosses) made it possible to determine the monuments localization relative to natural objects, the mutual placement of monuments, to identify maximum concentration areas of them. Since the presence of a cemetery presupposes the existence of a synchronous settlement, there is a link between the burial grounds uneven concentration and the uneven population of the region. Most of the 14th–18th centuries burial grounds located on the left bank of the Zapadnaya Dvina along the rivers Disna (Glubokoe District), Ushacha (Polotsk, Ushachi and Lepel Districts), Ulla (Beshenkovichi District) and their tributaries, as well as on the Dvina and Berezina (Dnieper) watershed (Dokshitsy District). On the right Dvina bank funerary monuments are concentrated in the northeast mainly. The burial grounds maximum concentration zones correspond to the most developed and inhabited territories.

Фармат: Pdf.

Памер: 895 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ/СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.