Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля вёскі Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2015 г.

Чараўко В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку Доўгае Глыбоцкага раёнаАртыкул: Чараўко, В. У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля вёскі Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2015 г. / В. У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зборнік навуковых артыкулаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 14–15 красавіка 2016 г. : у 2 ч. Ч. 1 / пад агульнай рэдакцыяй Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак. — Наваполацк : ПДУ, 2016. — С. 170–177.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных даследаванняў на могільніку каля в. Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2015 г. Плошча раскопа склала 72 кв. м. Было ўскрыта 29 пахаванняў. Касцякі арыенціраваны галавой на захад з невялікімі адхіленнямі да поўначы і поўдня. Можна меркаваць, што могілкі функцыянавалі на працягу ХV–ХVIII стст. Верхняя дата пацвярджаецца манетай 1743 г.

Аннотация: Черевко, В.В. Археологические раскопки на кладбище возле деревни Долгое Глубокского района в 2015 г. Статья посвящена описанию археологических исследований на кладбище возле д. Долгое Глубокского района в 2015 г. площадь раскопа составила 72 кв. м. Было вскрыто 29 погребений. Костяки ориентированы головой на запад с небольшими отклонениями к северу и югу. Можно предположить, что кладбище функционировало в ХV–ХVIII вв. Верхняя дата подтверждается монетой 1743 г.

Summary: Viktar Charauko, The archaeological excavations at the cemetery near Dougaje village of Gluboksky district in 2015. The article describes the archaeological excavations at the cemetery near the village Dougaje Gluboksky district in 2015. The area of the prospect hole was 72 m2. In 2015 29 burials were investigated. Skeletons are oriented to the west with minor deviations to the north and south. We can assume that the examined fragment of the cemetery was functioning for a long time, during 15th–18th centuries. The upper date is confirmed by a coin dated 1743.

Фармат: Pdf.

Памер: 661 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ/СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.