Чараўко, В.У. Пахавальныя помнікі Полацка ХIV–ХVIII стст.

Чараўко В.У. Пахавальныя помнікі Полацка ХIV–ХVIII стст.Артыкул: Чараўко, В. У. Пахавальныя помнікі Полацка ХIV–ХVIII стст. / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2019. — № 1. — С. 129–135.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны пахавальным помнікам Полацка ХIV–ХVIII стст. У пазначаны перыяд насельніцтва Полацка хавала памерлых унутры цэркваў, на некропалях каля храмаў і на могілках, сувязь якіх з культавымі пабудовамі не ўстаноўлена (культавыя пабудовы або невядомы нам, або адсутнічалі). Пахаванне ўнутры царквы сведчыла аб высокім сацыяльным статусе памерлага. Некропалі каля манастырскіх храмаў выкарыстоўваліся для пахавання не толькі манахаў, але і свецкіх асоб. Развіццё могілак Полацка як элемента тапаграфічнай структуры горада звязана з яго тэрытарыяльным і планіровачным развіццём. Пераважная большасць пахаванняў з’яўляецца безынвентарнай, што характэрна і для сельскіх могільнікаў ХIV–ХVIII стст.

Аннотация: Черевко, В.В. Погребальные памятники Полоцка ХIV–ХVIII вв. Статья посвящена погребальным памятникам Полоцка ХIV–ХVIII вв. В указанный период население Полоцка хоронило умерших внутри церквей, на некрополях при храмах и на кладбищах, связь которых с культовыми постройками не установлена (культовые постройки или неизвестны нам, или отсутствовали). Погребение внутри церкви свидетельствовало о высоком социальном статусе умершего. Некрополи возле монастырских храмов использовались для погребения не только монахов, но и светских лиц. Развитие кладбищ Полоцка как элемента топографической структуры города связано с его территориальным и планировочным развитием. Подавляющее большинство погребений безынвентарны, что характерно и для сельских могильников ХIV–ХVIII вв.

Summary: Viktar Charauko, Тhe funerary monuments of Polotsk of the 14th–18th centuries. The article is devoted to the elements of the funerary monuments of Polotsk of the 14th–18th centuries. During this period, the population of Polotsk buried the dead inside churches, in the churchyards and in the cemeteries whose connection with religious buildings was not established (religious buildings are either unknown to us or were absent initially). The burial inside the temple meant the high social status of the deceased. Churchyards near the monastery churches were not only religious, but also secular. The development of the cemeteries of Polotsk as an element of the topographic structure of the town is linked to its territorial and planning development. The overwhelming majority of burials didn’t have the grave goods, which is also characteristic of the rural burials of the 14th–18th centuries.

Фармат: Pdf.

Памер: 716 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ/СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.