Чараўко, В.У. Асаблівасці пахавальнай практыкі насельніцтва Полацка ў ХVII ст.

Чараўко В.У. Асаблівасці пахавальнай практыкі насельніцтва ПолацкаАртыкул: Чараўко, В. У. Асаблівасці пахавальнай практыкі насельніцтва Полацка ў ХVII ст. / В. У. Чараўко // Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць: да 390-годдзя Сімяона Полацкага : матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 21–22 лістапада 2019 г. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. — С. 228–237.

Анатацыя: У ХVII стст. месцам апошняга спачыну палачан пераважна станавіліся грунтавыя некропалі. Прадстаўнікоў гарадской вярхушкі маглі хаваць пад падлогай драўляных ці ў скляпах мураваных храмаў, вышэйшае духавенства — у нішах, зробленых у храмавых сценах. Пажаданні мяшчан адносна абставін ўласнага пахавання (месца, вопратка) маглі змяшчацца ў тэстаментах. Ускладненне канфесійнай структуры грамадства паўплывала на дыферэнцыяцыю могілак, якія замацоўваліся за католікамі, уніятамі, праваслаўнымі. Сацыяльная і канфесійная палярызацыя грамадства магла прыводзіць да парушэння пахавальных традыцый, што бачна на прыкладзе Іасафата Кунцэвіча. Некропалі маглі пераходзіць ад адной канфесіі да другой, што суправаджалася сутыкненнямі. Спусташальная вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг. разам са спадарожнымі рабаўніцтвам, голадам і эпідэміямі прыводзілі да скарачэння насельніцтва Полацка і да змен у яго тапаграфіі, што прыводзіла да заняпаду старых і з’яўлення новых могілак.

Аннотация: Черевко, В.В. Особенности погребальной практики населения Полоцка в ХVII в. В ХVII в. местом последнего упокоения полочан преимущественно становились грунтовые некрополи. Представителей городской верхушки могли хоронить под полом деревянных или в склепах каменных храмов, высшее духовенство — в нишах, сделанных в храмовых стенах. Пожелания мещан относительно обстоятельств собственного захоронения (место, одежда) могли содержаться в тестаментах. Усложнение конфессиональной структуры общества повлияло на дифференциацию кладбищ, которые закреплялись за католиками, униатами, православными. Социальная и конфессиональная поляризация общества могла приводить к нарушению погребальных традиций, что видно на примере Иосафата Кунцевича. Некрополи могли переходить от одной конфессии к другой, что сопровождалось столкновениями. Опустошительная война России с Речью Посполитой 1654–1667 гг. вместе с сопутствующими грабежами, голодом и эпидемиями приводили к сокращению населения Полоцка и к изменениям в его топографии, что приводило к упадку старых и появлению новых кладбищ.

Фармат: Pdf.

Памер: 795 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ/СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.