Чараўко, В.У. Сацыяльны аспект пахавальнай практыкі насельніцтва Беларускага Падзвіння XVI–XVIII стст. (па матэрыялах археалогіі і пісьмовых крыніц)

Чараўко В.У.Сацыяльны аспект пахавальнай практыкі насельніцтва Беларускага Падзвіння XVI–XVIII стст.Артыкул: Чараўко, В. У. Сацыяльны аспект пахавальнай практыкі насельніцтва Беларускага Падзвіння XVI–XVIII стст. (па матэрыялах археалогіі і пісьмовых крыніц) / В. У. Чараўко // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна : ГрДУ, 2019. — С. 237–240.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны сацыяльным адрозненням у пахавальнай практыцы насельніцтва Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. Прыналежнасць памерлага да сялянскага, мяшчанскага або да шляхецкага саслоўя і ўзровень яго заможнасці абумоўлівалі такія асаблівасці пахавальнай практыкі, як складанне завяшчання-тэстамента, месца пахавання, пахавальны інвентар, кцітарскую падтрымку храмаў і манастыроў, ахвяраванні жабракам і царкве «на ратунак душы».

Аннотация: Черевко, В.В. Социальный аспект погребальной практики населения Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. (по материалам археологии и письменных источников). Рассматриваются социальные различия в погребальной практике населения Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. Принадлежность умершего к крестьянскому, мещанскому или к шляхетскому сословию и уровень его состоятельности обусловливали такие особенности погребальной практики, как составление завещания, место захоронения, погребальный инвентарь, ктиторскую поддержку храмов и монастырей, пожертвования нищим и церкви «на спасение души».

Summary: Viktar Charauko, Social aspect of funeral practice of the population of the Belorussian Dvina region in the 14th–18thcenturies (according to archeology and written sources). The article is devoted to social differences in the funerary practice of the population of the Belorussian Dvina Region of the 14th–18th centuries. The deceased's belonging to the peasants, bourgeois, or nobility and their level of wealth determined such features of the funeral practice as a testament, a burial place, funerary equipment, support for churches and monasteries, donations to the poor and the church «to save the soul».

Фармат: Pdf.

Памер: 1,03 MB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ = СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.