Чараўко, В.У. Элементы пахавальнага абраду сельскага і гарадскога насельніцтва Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст.

Чараўко В.У. Элементы пахавальнага абраду сельскага і гарадскога насельніцтва Беларускага ПадзвінняАртыкул: Чараўко, В. У. Элементы пахавальнага абраду сельскага і гарадскога насельніцтва Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. / В. У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў [Электронны рэсурс] : электрон. зб. навук. арт. ІV Міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Полацк, 19–20 красавіка 2018 г. — Наваполацк, 2018. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). — С. 126–132.

Анатацыя: артыкул прысвечаны элементам пахавальнага абраду сельскага і гарадскога насельніцтва Беларускага Падзвіння ХIV–XVIII стст. Разгледжаны катэгорыі пахавальных помнікаў, арыенціроўка касцяка, палажэнне рук, глыбіня і засыпка магільных ям, наяўнасць трун, надмагіллі. Большасць элементаў пахавальнага абраду гарадскога і сельскага насельніцтва супадаюць. Для гарадоў у большай ступені характэрны могільнікі пры цэрквах (хаця і не абавязкова), могілкі ў сельскай мясцовасці часцей не былі прывязаны да храмаў. Многія сельскія могілкі адрозніваюцца каменнымі надмагіллямі, наяўнасць якіх не характэрна для гарадскіх некропалей.

Аннотация: Черевко, В.В. Элементы погребального обряда сельского и городского населения Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. Статья посвящена элементам погребального обряда сельского и городского населения Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. Рассмотрены категории погребальных памятников, ориентировка костяка, положение рук, глубина и засыпка могильных ям, наличие гробов, надгробия. Большинство элементов погребального обряда городского и сельского населения совпадают. Для городов в большей степени характерны могильники при церквях (хотя и не обязательно), кладбища в сельской местности чаще не были связаны с храмами. На многих сельских могильниках имеются каменные надгробия, не характерные для городских некрополей.

Summary: Viktar Charauko, Elements of the funeral ceremony of the urban and rural population of the Belarusian Dvina region of the 14th–18th centuries. The paper is devoted to the elements of the funeral ceremony of the rural and urban population of the Belarusian Dvina region of the 14th–18th centuries. The categories of funerary monuments, the orientation of the skeleton relative to the cardinal points, the position of the arm bones, the depth and a filling of a grave pits, the presence of coffins and tomb structures are considered. Most of the elements of the funeral ceremony of the urban and rural populations are the same. For towns, churchyards are more, though not necessarily, and for the countryside, cemeterys. Many rural cemeteries are distinguished by gravestone constructions, the presence of which is not typical for urban necropolises.

Фармат: Pdf.

Памер: 330 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ = СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.