Чараўко, В.У. Пахавальны абрад познесярэдневяковага могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці (па матэрыялах археалагічных даследаванняў 2010–2015 гг.)

Чараўко В.У. Пахавальны абрад познесярэдневяковага могільніка ІвесьАртыкул: Чараўко, В. У. Пахавальны абрад познесярэдневяковага могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці (па матэрыялах археалагічных даследаванняў 2010–2015 гг.) / В. У. Чараўко // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі : матэрыялы VII Міжнар. навук. канф., Полацк, 1–2 лістапада 2017 г. / уклад. Т. У. Явіч. — Полацк : Полацкае кніжнае выдавецтва, 2019. — С. 325–337.

Анатацыя: Могільнік каля в. Івесь Глыбоцкага раёна даследаваўся намі ў 2010–2013 і 2015 гг. Плошча раскопа склала 141,25 кв. м. Было выкрыта 28 грунтовых пахаванняў, у тым ліку 11 мужчынскіх, 7 жаночых, 8 дзіцячых; 2 касцяка належалі дарослым людзям, пол якіх не быў устаноўлены з-за дрэннай захаванасці костак. Пахаванні былі маркіраваны каменнымі надмагільнымі канструкцыямі. Касцякі пахаваных ляжалі ў выцягнутым стане на спіне. Шкілеты пераважна арыенціраваны галавой на захад (6 пахаванняў), на захад з невялікімі адхіленнямі да поўначы (4 пахаванні) і да поўдня (8 пахаванняў). У пяці выпадках касцякі арыенціраваны прыкладна на паўночны захад. Рукі большасці пахаваных былі складзеныя на жываце, грудзях і тазавых касцях. У запаўненні дзесяці магільных ям выяўлены цвікі ад труны. Пад каменнымі надмагільнымі канструкцыямі былі выяўлены фрагменты керамікі ХIV–ХVI стст., якія сведчаць аб памінальным рытуале. Пахавальны інвентар выяўлены ў пяці пахаваннях і ў чатырох выпадках прадстаўлены ўпрыгажэннямі.

Аннотация: Черевко В.В. Погребальный обряд позднесредневекового могильника возле д. Ивесь Глубокского района Витебской области (по материалам археологических исследований 2010–2015 гг.). Могильник возле д. Ивесь Глубокского района исследовался нами в 2010–2013 и 2015 гг. Площадь раскопа составила 141,25 кв. м. Было вскрыто 28 грунтовых погребений, в т.ч. 11 мужских, 7 женских, 8 детских; 2 костяка принадлежали принадлежали взрослым людям, пол которых не был установлен из-за плохой сохранности костей. Погребения маркировались каменными намогильными конструкциями. Костяки погребённых лежали в вытянутом положении на спине. Скелеты были преимущественно ориентированы головой на запад (6 погребений), на запад с небольшими отклонениями к северу (4 погребения) и к югу (8 погребений). В пяти случаях костяки ориентированы головой примерно на северо-запад. Руки большинства погребённых были сложены на животе, груди и тазовых костях. В заполнении десяти могильных ям выявлены гвозди от гроба. Под каменными намогильными конструкциями были выявлены фрагменты керамики ХIV–ХVI вв., которые свидетельствуют о поминальном ритуале. Погребальный инвентарь выявлен в пяти погребениях и в четырёх случаях представлен украшениями.

Summary: Viktar Charauko, The funeral custom at the late medieval cemetery near Ives village of Gluboksky district of Vitebsk region (based on archaeological investigations in 2010–2015). The cemetery near Ives village of Gluboksky district was investigated by the author in 2010–2013 and 2015. The total opened area was 141,25 sq. m. 28 burials were investigated including 11 male burials, 7 female, 8 children’s and 2 skeletons, whose sex could not be determined because of poor bone safety. Burials were marked with gravestone constructions. The skeletons were in an extended position. Skeletons are mostly oriented to the west, to the west with minor deviations to the north and to the south. In 5 cases the skeletons are oriented to the north-west. The position of the hands on the abdomen, chest and pelvis prevails. Coffin nails were revealed in the filling of the 10 grave pits. Fragments of pottery from the 14th to the 16th centuries were discovered under the gravestone constructions, which indicate a funeral repast. Grave goods were discovered in 5 burials (in 4 cases are represented by ornaments).

Фармат: Pdf.

Памер: 602 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ = СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.