Чараўко, В.У. Раскопкі Міхаіла Кусцінскага ў Лепельскім павеце і познесярэдневяковыя курганныя пахаванні Беларускага Падзвіння

Чараўко В.У. Раскопкі Міхаіла Кусцінскага ў Лепельскім павецеАртыкул: Чараўко, В. У. Раскопкі Міхаіла Кусцінскага ў Лепельскім павеце і познесярэдневяковыя курганныя пахаванні Беларускага Падзвіння / В. У. Чараўко // VIII Лепельскія чытанні : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Лепель, 19 кастрычніка 2018 г. / пад рэд. Я. А. Грэбеня. — Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2019. — С. 38–46.

Анатацыя: У археалагічнай літаратуры маюцца звесткі аб пяці познесярэдневяковых курганных пахаваннях на тэрыторыі Беларускага Падзвіння. Крытычны разгляд паведамленняў аб іх дазваляе ўпэўнена казаць толькі аб адным такім помніку — кургане з манетай другой паловы ХVI ст. каля в. Забалоцце Лепельскага раёна. Звяртае ўвагу тое, што ў ходзе маштабных даследаванняў найноўшага часу на Беларускім Падзвінні курганных пахаванняў ХIV–ХVIII стст. выяўлена не было. Адзінкавасць курганнага пахавання ХVI ст. каля в. Забалоцце не дазваляе абгрунтавана вылучыць познесярэдневяковыя курганы ў асобную катэгорыю сельскіх пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. Пры гэтым выпадкі выяўлення познесярэдневяковых курганоў на беларускіх землях увогуле маюць адзінкавы характар. Паказальна, што даціроўка кургана каля в. Забалоцце і храналогія помнікаў, прыналежнасць якіх да познесярэдневяковых курганных пахаванняў пастаўлена пад пытанне, не выходзіць за межы другой паловы ХVI ст.

Аннотация: Черевко, В.В. Раскопки Михаила Кусцинского в Лепельском уезде и позднесредневековые курганные погребения Белорусского Подвинья. В археологической литературе имеются сведения о пяти позднесредневековых курганных погребениях на территории Белорусского Подвинья. Критическое рассмотрение сообщений о них позволяет уверенно говорить только об одном таком памятнике — кургане с монетой второй половины ХVI в. возле д. Заболотье Лепельского района. Обращает внимание то, что в ходе масштабных исследований новейшего времени на Белорусском Подвинье курганных погребений ХIV–ХVIII вв. обнаружено не было. Единичность курганного захоронения ХVI в. около д. Заболотье не позволяет обоснованно выделить позднесредневековые курганы в отдельную категорию сельских погребальных памятников Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. При этом случаи выявления позднесредневековых курганов на белорусских землях вообще носят единичный характер. Показательно, что датировка кургана возле д. Заболотье и хронология памятников, принадлежность которых к позднесредневековым курганным погребениям поставлена под вопрос, не выходит за пределы второй половины ХVI в.

Фармат: Pdf.

Памер: 413 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ/СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.