Чараўко, В.У. Кераміка познесярэднявечнага могільніка Доўгае як сведчанне памінальнага абраду

Чараўко В.У. Кераміка познесярэднявечнага могільніка ДоўгаеАртыкул: Чараўко, В. У. Кераміка познесярэднявечнага могільніка Доўгае як сведчанне памінальнага абраду / В. У. Чараўко // Из истории науки Беларуси: к 25-летию исторического факультета БрГУ имени А. С. Пушкина : сб. материалов Международной научно-практической конференции, Брест, 25–26 ноября 2016 г. : в 2 ч. / редкол. : Е. А. Бурик [и др.]. — Брест : БрГУ, 2018. — Ч. 1. — С. 160–163.

Анатацыя: Пры археалагічных раскопках 2010 і 2015 гг. на могільніку каля в. Доўгае Глыбоцкага раёна было даследавана 31 пахаванне, пазначанае каменнымі надмагіллямі. Пахаванні былі безынвентарнымі. Сярод пазамагільнага інвентару пераважалі фрагменты керамікі (44 адзінкі). Наяўнасць керамікі ў верхнім пласце культурнага слою суадносіцца з этнаграфічна зафіксаванай практыкай памінання памерлага на могілках у ходзе «трацін», «прыкладзінаў», Радаўніцы, восеньскіх Дзядоў, калі на могілках пакідаліся рытуальныя стравы і посуд. Знойдзеная кераміка з’яўляецца памінальным інвентаром і археалагічна пацвярджае існаванне на Беларускім Падзвінні ў ХV–ХVI стст. памінальнага абраду, этнаграфічна апісанага ў ХІХ–ХХІ стст.

Аннотация: Черевко, В.В. Керамика позднесредневекового могильника Долгое как свидетельство поминального обряда. При археологических раскопках 2010 и 2015 гг. на кладбище возле д. Долгое Глубокского района было исследовано 31 погребение, обозначенное каменными надгробиями. Погребения были безынвентарными. Среди внемогильного инвентаря преобладали фрагменты керамики (44 единицы). Наличие керамики в верхнем пласте культурного слоя соотносится с этнографически зафиксированной практикой поминовения усопшего на кладбище в ходе «Трацін», «Прыкладзінаў», Радуницы, осенних Дедов, когда на кладбище оставлялись ритуальные блюда и посуда. Найденная керамика является поминальным инвентарём и археологически подтверждает существование в Белорусском Подвинье в ХV–ХVI вв. поминального обряда, этнографически описанного в ХІХ–ХХІ вв.

Фармат: Pdf.

Памер: 2,8 MB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ/СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.