Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 г.

Чараўко В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 г.Артыкул: Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 г. / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2014. — Вып. 25.— С. 382–389.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных раскопак на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 г. Мэтай раскопак быў працяг вывучэння пахавальных помнікаў, пачатага ў 2010 г. Было закладзена 2 раскопа, якія прымыкалі да шурфоў 2010 і 2011 гг. Было даследавана 5 пахаванняў, у т.л. 3 жаночых, 1 мужчынскае і 1 дзіцячае. Чатыры пахавальных комплекса былі абазначаны каменнымі надмагіллямі, адно пахаванне не мела ніякіх надмагільных канструкцый на ўзроўні дзённай паверхні. Касцякі арыентаваны галавой на захад з невялікімі адхіленнямі да поўначы і поўдня. Выяўлены пахавальны і памінальны інвентар (пярсцёнак, фрагменты керамікі) дае магчымасць датаваць пахаванні XIV–XVI стст.

Аннотация: Статья посвящена описанию археологических раскопок на грунтовом могильнике возле деревни Ивесь Глубокского района Витебской области в 2012 г. Целью раскопок было продолжение изучения погребальных памятников, начатое в 2010 г.

В 2012 г. было заложено 2 раскопа, которые примыкали к шурфам 2010 и 2011 гг. Вскрытая в 2012 г. площадь составила 37,75 м2, общая вскрытая площадь — 72,25 м2. Стратиграфия раскопов соотносится со стратиграфией шурфов 2010 и 2011 гг. В 2012 г. было исследовано 5 погребений, в т.ч. 3 женских, 1 мужское и 1 женское. Четыре погребальных комплекса были обозначены каменными намогильными конструкциями (в двух случаях — сплошная каменная вымостка с крупными камнями в головах, в одном — переходная от вымостки к обкладке конструкция к крупным камнем в ногах, в одном — обкладка с крупными камнями в головах и ногах), одно погребение не имело никаких конструкций на уровне дневной поверхности. Костяки ориентированы головой на запад с небольшими отклонениями к северу и югу. В четырех погребениях погребального инвентаря и следов гроба не выявлено. В одном женском погребении найдены бронзовый перстень, характерный для XIV–XV вв., а также гвозди от гроба. Находки вне могил представлены фрагментами керамики. Особенности формы и орнаментации двух венчиков, формовочной массы позволяют датировать их XV и XV–XVI вв. Выявление фрагментов керамики на небольшой глубине дает возможность интерпретировать их как поминальный инвентарь.

Summary: The article describes archaeological excavations at the ground cemetery near Ives village of Gluboksky district in Vitebsk region in 2012.The aim of the excavations is to continue the investigation of the funerary burials, which were started in 2010. In 2012, 2 excavations were made, which were connected with the pits of 2010 and 2011. The area opened in 2012 was 37.7 m2, the total opened area — 72.2 m2. The stratigraphy of excavation pits correlats with the stratigraphy of pits of 2010 and 2011. In 2012 five burials were investigated, including 3 female, 1 male and 1 children’s grave. Four funerary complexes were marked with gravestone constructions (in two cases — a solid stone pavement with large stones near the heads, in one case - a construction with transition from the pavement to the turfing with a large stone near the feet, and in another case — the turfing with large stones near the heads and feet), one burial had no constructions on the level of daily surface. The heads of skeletons are oriented to the West, with small deviations to the north and south.

Four burials have no burial objects and no traces of any coffins. A bronze ring typical for the XIV–XV centuries, as well as coffin nails have been found in the female grave. Among the objects found outside the graves are fragments of ceramics. The characteristic features of shape and ornamentation of the two funeral headbands and some peculiarities of the molding mass allow us to think that they date back to the XV and XV–XVI centuries. As ceramic fragments have been found at a shallow depth, it makes it possible to interpret them as memorial inventory.

Фармат: Pdf.

Памер: 7,5 МB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.