Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне грунтовых пахаванняў XVI–XVIII стагоддзяў на могільніку каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.

Чараўко В.У. Археалагічнае вывучэнне грунтовых пахаванняў XVI–XVIII стагоддзяў на могільніку каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.Артыкул: Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне грунтовых пахаванняў XVI–XVIII стагоддзяў на могільніку каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 годзе / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2015. — № 9. — С. 84–89.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных раскопак на грунтовым могільніку каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 г. Мэтай раскопак было вывучэнне пахавальных помнікаў XIV–XVIII стст. Плошча шурфа склала 21 м2. Было даследавана 5 пахавальных комплексаў. Адзін пахавальны комплекс быў абазначаны каменнай абкладкай магілы па перыметры з вялікімі камянямі ў галавах/нагах пахавання, тры маркіраваліся валунамі ў галавах/нагах пахавання, адно пахаванне не мела каменных канструкцый. Касцякі арыентаваны галавой на захад з невялікімі адхіленнямі да поўначы і поўдня. Выяўлены інвентар (фрагменты керамікі) дае магчымасць датаваць пахаванні XVI–XVIII стст.

Аннотация: Статья посвящена описанию археологических раскопок на грунтовом могильнике у д. Клещино Бешенковичского района Витебской области в 2013 г. Целью раскопок было изучение погребальных памятников XIV–XVIII вв. Площадь шурфа составила 21 м2. Было исследовано 5 погребальных комплексов. Один погребальный комплекс был обозначен каменной обкладкой могилы по периметру с большими камнями в головах / ногах захоронения, три — маркиравалися валунами в головах / ногах погребения, одно захоронение не имело каменных конструкций. Скелеты ориентированы головой на запад с небольшими отклонениями к северу и югу. Выявленный инвентарь (фрагменты керамики) даёт возможность датировать погребения XVI–XVIII вв.

Summary: The article describes the archaeological excavations at the burial ground near the village Kleshchyno Beshenkovichi District of Vitebsk region in 2013. The aim of excavations was to study the excavation of burial sites of the 14th–18th centuries. The Pit area is 21 m2. 5 funerary complexes were investigated. One funeral complex was marked with a stone grave lining along the perimeter of a grave with large stones in the head / legs of a burial, three funeral complexes were marked by boulders in the head / legs of a burial, and one burial did not have any stone structures. Skeletons are oriented to the west with minor deviations to the north and south. Discovered inventory (ceramic fragments) makes it possible to date the burial as 16th–18th centuries.

Фармат: Pdf.

Памер: 656 KB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.