Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Жарнасекава Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 г.

Чараўко В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Жарнасекава Бешанковіцкага раёнаАртыкул: Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Жарнасекава Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 г. / В.У. Чараўко // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества. Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 250-летию М.К. Огинского (Минск, 25–26 сентября 2015 г.). — Минск : Белнаучкнига, 2015. — С. 122–127.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных даследаванняў на могільніку каля в. Жарнасекава Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 г. Аб’ектам даследавання стаў курган з упускнымі пахаваннямі, маркіраванымі каменнымі канструкцыямі, часткова схаванымі пад пластом дзёрану. У працэсе раскопак было выяўлена 4 пахаванні, у тым ліку 3 ўпускныя. На лобнай костцы аднаго з пахваных захаваліся фрагменты папяровага венчыка, што дае падставу датаваць яго канцом XIX — пачаткам XX ст. Асноўнае пахаванне, дзеля якога быў насыпаны курган, мела інвентар, тыповы для крывіцкіх пахаванняў XI–XIII стст.: скроневае бранзалетападобнае кальцо, шкляныя пацеркі, пярсцёнак. Два пахавання з’яўляюцца безынвентарными і, мяркуючы па фрагментах керамікі, датуюцца XVI–XVII стст.

Аннотация: Статья посвящена описанию археологических исследований на могильнике у д. Жерносеково Бешенковичского района Витебской области в 2013 г. Объектом исследования стал курган со впускными погребениями, маркированными каменными конструкциями, частично скрытыми под слоем дёрна. В процессе раскопок было выявлено 4 погребения, в т.ч. 3 впускных. На лобной кости одного из погребённых сохранились фрагменты бумажного венчика, что даёт основание датировать его концом XIX — началом XX в. Основное погребение, ради которого был насыпан курган, имело инвентарь, типичный для кривичских захоронений XI–XIII вв.: височное кольцо, стеклянные бусины, перстень. Два погребения являются безынвентарными и, судя по фрагментам керамики, датируются XVI–XVII вв.

Summary: The article describes the archaeological research in the cemetery near the village Zhernosekovo Beshenkovichy district Vitebsk region in 2013. The object of study is a barrow with secondary burials, marked by stone structures, partially hidden under a layer of sod. During excavations four burials were revealed, including 3 secondary burials. On the frontal bone of one of them there were the fragments of paper corolla, which gives reason to date it late 19th — early 20th century. The primary burial, for which a barrow was made, had inventory, typical Krivichi graves of the 11th–13th centuries: a temple bracelet ring, glass beads, finger-ring. Two burials are without any inventory and judging by the fragments of pottery they can date back to 16th–17th centuries.

Фармат: Pdf.

Памер: 680 KB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.