Чараўко, В.У. Каменныя надмагіллі Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст.

Чараўко В.У. Каменныя надмагіллі Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст.Артыкул: Чараўко, В. У. Каменныя надмагіллі Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. / В. У. Чараўко // Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов : сб. науч. работ Междунар. науч.-практ. конф. к 50-летию Полоцкого гос. ун-та, Новополоцк, 18–19 октября 2018 г. / под общ. ред. В. Е. Овсейчика (отв. ред.), Г. И. Захаркиной, Р. М. Платоновой. — Новополоцк : Полоцкий гос. ун-т, 2018. — С. 122–131.

Анатацыя: Разнастайныя каменныя канструкцыі ў выглядзе вымастак, абкладак, асобных валуноў, каменных крыжоў і іх спалучэнняў часта абазначаюць пахаванні Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. Яны сустракаюцца на сельскіх могілках рэгіёна, пераважна на левым беразе Заходняй Дзвіны. Прыродным фактарам, які садзейнічаў стварэнню каменных надмагілляў, з’яўляецца значная завалуненасць зямель Паўночнай Беларусі. Дакладная форма каменнага надмагілля можа быць устаноўлена толькі пры археалагічных раскопках. У артыкуле прапанавана класіфікацыя каменных надмагілляў Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. у залежнасці ад канфігурацыі каменнай канструкцыі і абазначэння галавы/ног пахавання.

Аннотация: Черевко, В.В. Каменные надгробия Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. Разнообразные каменные конструкции в виде вымосток, обкладок, отдельных валунов, каменных крестов и их сочетаний часто обозначают погребенія Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. Они встречаются на сельскіх кладбищах региона, преимущественно на левом берегу Западной Двины. Природным фактором, способствовавшим сооружению каменных надгробий, является значительная заволуненность земель Северной Беларуси. Точная форма каменного надгробия может быть установлена только при археологических раскопках. В статье предложена классификация каменных надгробий Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. в зависимости от конфигурации каменной конструкции и обозначения головы/ног погребения.

Summary: Viktar Charauko, Gravestone constructions of the Belarusian Dvina region of the 14th–18th centuries. A variety of the stone constructions with the stone covering, piled stones, individual stones, stone crosses and their combinations often are the markers that denote the burials of the Belarusian Dvina region of the 14th–18th centuries. They are found in rural cemeteries of the region, mainly on the left bank of the Western Dvina. A significant accumulation of the stones in Northern Belarus is a natural factor which contributed to the emergence of the gravestone constructions. The exact form of the gravestone construction can be established during the archaeological excavations only. The article proposes a classification of the gravestone constructions of the Belarusian Dvina region of the 14th–18th centuries. It based on the configuration of the stone construction and the head or legs designation of the burial.

Фармат: Pdf.

Памер: 1,7 MB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ/СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.