Чараўко В.У. Да пытання аб раскопках М.Ф. Кусцінскім познесярэдневяковых курганных пахаванняў у Лепельскім павеце

Чараўко В.У. Да пытання аб раскопках М.Ф. Кусцінскім познесярэдневяковых курганных пахаванняў у Лепельскім павецеАртыкул: Чараўко, В.У. Да пытання аб раскопках М.Ф. Кусцінскім познесярэдневяковых курганных пахаванняў у Лепельскім павеце / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2011. — Вып. 21. — С. 160-162.

Анатацыя: Познесярэднявечныя курганныя пахаванні з манетамі — даволі рэдкая для Беларускага Падзвіння з’ява. У спецыяльнай літаратуры паведамляецца аб тым, што вядомы археолах ХІХ ст. М.Ф. Кусцінскі ў час раскопак на тэрыторыі Лепельскага павета двойчы выяўляў і даследаваў такія пахаванні.

Крыніцай інфармацыі ў адным выпадку служыць артыкул самаго М.Ф. Кусцінскага, у другім — паведамленне аб яго раскопках археолагам і краязнаўцай А.М. Семянтоўскім (са спасылкай на ліст Кусцінскага). Аднак аналіз звестак, якія прыводзяць М.Ф. Кусцінскі і А.М. Семянтоўскі, дае падставу сцвярджаць, што размова, на самой справе, ідзе аб адных і тых жа раскопках.

Аннотация: Позднесредневековые курганные погребения с монетами – довольно редкое для Белорусского Подвинья явление. В специальной литературе сообщается о том, что известный археолог ХІХ в. М.Ф. Кусцинский во время археологических раскопок на территории Лепельского уезда дважды выявлял и исследовал подобные погребения.

Источником информации в одном случае служит статья самого М.Ф. Кусцинского, во втором – сообщение о его раскопках археологом и краеведом А.М. Сементовским (со ссылкой на письмо Кусцинского). Однако анализ приводимых М.Ф. Кусцинским и А.М. Сементовским сведений даёт основание утверждать, что речь, на самом деле идёт об одних и тех же раскопках

Фармат: Pdf.

Памер: 2,9 МB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.