Чараўко, В.У. Кераміка як матэрыяльнае сведчанне памінальнага абраду (па матэрыялах раскопак могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.)

Кераміка як матэрыяльнае сведчанне памінальнага абраду (па матэрыялах раскопак могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.)Артыкул: Чараўко, В. У. Кераміка як матэрыяльнае сведчанне памінальнага абраду (па матэрыялах раскопак могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.) / В. У. Чараўко // Віцебскі край: матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля, Віцебск, 24 лістапада 2016 г. / рэдкал. : Т. М. Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. — Т. 2. — С. 120–123.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны інтэрпрэтацыі фрагментаў керамікі, выяўленых у верхніх пластах культурнага слою познесярэднявечнага могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна, даследаванага ў 2013 г. Робіцца выснова, што фрагменты керамікі з'яўляюцца памінальным інвентаром, г.зн., сведчаць аб ажыццяўленні памінальных абрадаў. Гэта знаходзіць адпаведнасць у этнаграфічным матэрыяле.

Аннотация: Черевко, В.В. Керамика как материальное свидетельство погребального обряда (по материалам раскопок могильника Клещино Бешенковичского района в 2013 г.) Статья посвящена интерпретации фрагментов керамики, выявленных в верхних пластах культурного слоя позднесредневекового могильника возле д. Клещино Бешенковичского района, исследованного в 2013 г. Делается вывод, что фрагменты керамики являются поминальным инвентарём, т.е. свидетельствуют об осуществлении поминальных обрядов. Это находит соответствие в этнографическом материале.

Фармат: Pdf.

Памер: 324 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ = СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.