Чараўко, В.У. Раскопкі на могільніку каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна ў 2013 годзе

Чараўко В.У. Раскопкі на могільніку каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна ў 2013 г.Артыкул: Чараўко, В. У. Раскопкі на могільніку каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна ў 2013 годзе / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2017. — № 1. — С. 82–88.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных раскопак на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2013 г. Мэтай раскопак быў працяг вывучэння пахавальных помнікаў, пачатага ў 2010 г. Было даследавана 7 пахаванняў (3 мужчынскіх, 2 дзіцячых; 2 пахаванні належалі дарослым, пол якіх не быў устаноўлены). Пахаванні былі пазначаны каменнымі надмагільнымі канструкцыямі. Касцякі арыентаваны галавой на паўночны захад (што фіксуецца на могільніку каля вёскі Івесь упершыню) і на захад з адхіленнем да поўначы. У чатырох пахаваннях знойдзены цвікі ад трун. Выяўлены ў дзіцячым пахаванні інвентар (2 завушніцы) датуецца XV–XVI стст.

Аннотация: Черевко, В.В. Раскопки на могильнике возле деревни Ивесь Глубокского района в 2013 г. Статья посвящена описании археологических раскопок на грунтовом могильнике возле д. Ивесь Глубокского района в 2013 г. Целью раскопок было продолжение изучения погребальных памятников, начатого в 2010 г. Было исследовано 7 погребений (3 мужских, 2 детских, 2 погребения принадлежали взрослым, пол которых не был установлен). Погребения были обозначены каменными надгробными конструкциями. Костяки ориентированы головой на северо-запад (что фиксируется на могильнике Ивесь впервые) и на запад с отклонением к северу. В четырёх погребениях найдены гвозди от гробов. Выявленный в детском погребении инвентарь (2 серьги) датируется XV–XVI вв.

Summary: Viktar Charauko, The excavations at the cemetery near Ives village of Gluboksky district in 2013. The paper describes archaeological excavations at the ground cemetery near Ives village of Gluboksky district in Vitebsk region in 2013. The aim of the excavations is to continue the investigation of the funerary burials, which were started in 2010. 7 burials (2 children, 3 men and 2 people, whose sex could not be determined) were open. Funerary complexes were marked with gravestone constructions. The heads of skeletons are oriented to the Northwest (for the first time at the ground cemetery near Ives village) and to the West, with small deviations to the north. Coffin nails have been found in four burials. Two earrings, typical for the 15th–16th centuries, have been found in the children grave.

Фармат: Pdf.

Памер: 853 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ = СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.