Чараўко, В.У. Вывучэнне познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння ў сярэдзіне 60-х гг. ХIХ – пачатку ХХ стагоддзя

Чараўко В.У. Вывучэнне познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння ў ХIХ – пачатку ХХ стагоддзяАртыкул: Чараўко, В. У. Вывучэнне познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння ў сярэдзіне 60-х гг. ХIХ – пачатку ХХ стагоддзя / В. У. Чараўко // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. научных статей. — Минск : РИВШ, 2022. — Вып. 22. В 4 ч. Ч. 2. — С. 248–258.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны вывучэнню познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння ў сярэдзіне 60-х гг. ХІХ – пачатку ХХ ст. На гэты час прыпадае дзейнасць Д. М. Струкава, А. М. Семянтоўскага, М. Ф. Кусцінскага, Ф. В. Пакроўскага, Е. Р. Раманава. Быў даследаваны шэраг познесярэдневяковых пахаванняў. Удасканалілася методыка палявых работ. Рэалізаваліся першыя спробы картаграфавання помнікаў. Але пахаванні Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. у дарэвалюцыйны час не сталі прадметам мэтанакіраванага даследавання. Паколькі ХIV–ХVIII стст. не ўваходзілі ў праблемнае поле тагачаснай археалагічнай навукі, пахаванні гэтага перыяду ў якасці асобнай катэгорыі помнікаў не разглядаліся.

Аннотация: Черевко, В.В. Изучение позднесредневековых погребальных памятников Белорусского Подвинья в середине 60-х гг. ХIХ — начале ХХ века. Статья посвящена изучению позднесредневековых погребальных памятников Белорусского Подвинья в середине 60-х гг. ХІХ — начале ХХ в. На это время приходится деятельность Д. М. Струкова, А. М. Сементовского, М. Ф. Кусцинского, Ф. В. Покровского, Е. Р. Романова. Был исследован ряд позднесредневековых погребений. Усовершенствовалась методика полевых работ. Реализовались первые попытки картографирования памятников. Но погребения Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв. в дореволюционное время не стали предметом целенаправленного изучения. Поскольку ХIV–ХVIII вв. не входили в проблемное поле тогдашней археологической науки, погребения этого периода в качестве отдельной категории памятников не рассматривались.

Summary: Viktar Charauko, Study of late medieval funeral monuments of the Belarusian Dvina region in the middle 60s of the 19th — early 20th century. The paper is devoted to the study of the late medieval funerary monuments of the Belarusian Dvina region in the mid-60s. 19th — early 20th century. During this period, D. M. Strukov, A. M. Sementovsky, M. F. Kustinsky, F. V. Pokrovsky, E. R. Romanov were engaged in funerary monuments. A number of late medieval burials were investigated. The method of field work has been improved. The first attempts to map monuments were realized. But the burials of the Belarusian Dvina region of the 14th–18th centuries. in pre-revolutionary times did not become the subject of purposeful study. Since the monuments of the 14th-18th centuries were not included in the problematic field of the then archaeological science, the burials of this period were not considered as a separate category of monuments.

Фармат: Pdf.

Памер: 335 KB.

СПАМПАВАЦЬ АРТЫКУЛ = СКАЧАТЬ СТАТЬЮ.