Чараўко, В.У. Памінальны інвентар могільніка ХVII–ХVIII стст. Дубраўка ў святле даных археалогіі, этнаграфіі і фізічнай антрапалогіі

Чараўко В.У. Памінальны інвентар могільніка 17–18 стст. Дубраўка ў святле даных археалогіі, этнаграфіі і фізічнай антрапалогііАртыкул: Чараўко, В. У. Памінальны інвентар могільніка ХVII–ХVIII стст. Дубраўка ў святле даных археалогіі, этнаграфіі і фізічнай антрапалогіі / В. У. Чараўко // Европа: актуальные проблемы этнокультуры. История и культура Беларуси: материалы IX Международной научно-теоретической конференции, Минск, 10–11 ноября 2016 г. / редкол.: А. В. Касович (отв. ред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2016. — С. 121–125.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны разгляду памінальнага інвентара, выяўленага на могільніку ХVII–ХVIII стст. каля вёскі Дубраўка Гарадоцкага раёна, у святле даных археалогіі, этнаграфіі і фізічнай антрапалогіі. У ходзе археалагічных даследаванняў 2014 г. на могільніку Дубраўка намі было даследавана 15 пахаванняў. Найбольш шматлікай катэгорыяй знаходак з’яўляецца кераміка, знойдзеная ў верхніх пластах культурнага слою. Яна ўяўляе сабой матэрыяльнае сведчанне ажыццяўлення памінальнага абраду. Значная канцэнтрацыя керамікі ў квадраце 3 разам з невялікай колькасцю выяўленых у гэтым квадраце пахаванняў дае падставу меркаваць, што частка пахаванняў не дайшла да нашага часу.

Чараўко, В.У. Сацыяльны аспект пахавальнай практыкі насельніцтва Беларускага Падзвіння XVI–XVIII стст. (па матэрыялах археалогіі і пісьмовых крыніц)

Чараўко В.У.Сацыяльны аспект пахавальнай практыкі насельніцтва Беларускага Падзвіння XVI–XVIII стст.Артыкул: Чараўко, В. У. Сацыяльны аспект пахавальнай практыкі насельніцтва Беларускага Падзвіння XVI–XVIII стст. (па матэрыялах археалогіі і пісьмовых крыніц) / В. У. Чараўко // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна : ГрДУ, 2019. — С. 237–240.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны сацыяльным адрозненням у пахавальнай практыцы насельніцтва Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. Прыналежнасць памерлага да сялянскага, мяшчанскага або да шляхецкага саслоўя і ўзровень яго заможнасці абумоўлівалі такія асаблівасці пахавальнай практыкі, як складанне завяшчання-тэстамента, месца пахавання, пахавальны інвентар, кцітарскую падтрымку храмаў і манастыроў, ахвяраванні жабракам і царкве «на ратунак душы».

Чараўко, В.У. Раскопкі на могільніку каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна ў 2013 годзе

Чараўко В.У. Раскопкі на могільніку каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна ў 2013 г.Артыкул: Чараўко, В. У. Раскопкі на могільніку каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна ў 2013 годзе / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2017. — № 1. — С. 82–88.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных раскопак на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2013 г. Мэтай раскопак быў працяг вывучэння пахавальных помнікаў, пачатага ў 2010 г. Было даследавана 7 пахаванняў (3 мужчынскіх, 2 дзіцячых; 2 пахаванні належалі дарослым, пол якіх не быў устаноўлены). Пахаванні былі пазначаны каменнымі надмагільнымі канструкцыямі. Касцякі арыентаваны галавой на паўночны захад (што фіксуецца на могільніку каля вёскі Івесь упершыню) і на захад з адхіленнем да поўначы. У чатырох пахаваннях знойдзены цвікі ад трун. Выяўлены ў дзіцячым пахаванні інвентар (2 завушніцы) датуецца XV–XVI стст.

Чараўко, В.У. Кераміка як матэрыяльнае сведчанне памінальнага абраду (па матэрыялах раскопак могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.)

Кераміка як матэрыяльнае сведчанне памінальнага абраду (па матэрыялах раскопак могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.)Артыкул: Чараўко, В. У. Кераміка як матэрыяльнае сведчанне памінальнага абраду (па матэрыялах раскопак могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.) / В. У. Чараўко // Віцебскі край: матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля, Віцебск, 24 лістапада 2016 г. / рэдкал. : Т. М. Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. — Т. 2. — С. 120–123.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны інтэрпрэтацыі фрагментаў керамікі, выяўленых у верхніх пластах культурнага слою познесярэднявечнага могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна, даследаванага ў 2013 г. Робіцца выснова, што фрагменты керамікі з'яўляюцца памінальным інвентаром, г.зн., сведчаць аб ажыццяўленні памінальных абрадаў. Гэта знаходзіць адпаведнасць у этнаграфічным матэрыяле.

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1979. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1979 № 6Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1979. — № 6.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — часопіс, у якім публікаваліся матэрыялы па гісторыі, археалогіі і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук узнікла ў 1956 г. Да гэтага публікацыі па грамадскіх, фундаментальных, прыкладных навуках выдаваліся пад адной вокладкай. Сярод гістарычных асноўная ўвага аддавалася матэрыялам па гісторыі рэвалюцыйнага руху і савецкага будаўніцтва. У № 6 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1979 г. з матэрыялаў археалагічнай і гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы У.П. Ксянзова пра новыя помнікі позняга мезаліту ўсходняй Беларусі, А.У. Лібезіна пра ўдзел камуністаў-рабочых у дзейнасці пярвічных арганізацый Кампартыі Беларусі ў 1966–1970 гг., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14. Трапкі — Тэчка

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14. Трапкі -ТэчкаКніга: Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14. Трапкі — Тэчка / уклад.: І. І. Лучыц-Федарэц, Г. А. Цыхун, Н. С. Шакун ; гал. рэдактар Г. А. Цыхун. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 334 с.

Характарыстыка: «Этымалагічны слоўнік беларускай мовы» выдаецца Інстытутам мовазнаўства НАН Беларусі з 1978 г. Ён з’яўляецца спецыялізаваным навуковым выданнем, прызначаным для вывучэння развіцця лексікі беларускай мовы і яе сувязей з лексікай іншых моў (славянскіх і неславянскіх). Слоўнік утрымлівае этымалагічны аналіз слоў беларускай літаратурнай і дыялектнай лексікі. Традыцыйна вялікая ўвага ўдзяляецца словаўтварэнню, лінгвагеаграфіі, семантычным зрухам. Выданне будзе карысным для літаратуразнаўцаў, мовазнаўцаў, гісторыкаў — для ўсіх, хто цікавіцца сувязямі і гісторыяй беларускай мовы. Чатырнаццаты том «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» ўтрымлівае словы на літару «Т» ад слова «Трапкі» па слова «Тэчка» ўключна.

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1979. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1979 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1979. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс, дзе друкаваліся матэрыялы па гісторыі, археалогіі, мастацтвазнаўству і іншых гуманітарных навуках і дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса выдавалася з 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, агратэхнічных, тэхнічных навуках выходзілі ў адным нумары без падзелу на серыі. Сярод гістарычных пераважалі матэрыялы па гісторыі савецкага будаўніцтва. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1979 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы В.І. Шадыры пра гарадзішчы ранняга жалезнага веку на поўначы Беларусі, В.М. Ляўко пра архітэктурна-дэкаратыўную кераміку Віцебска XVI–XVIII стст., А.А. Чуднікавай пра рух вучнёўскай моладзі Беларусі супраць самадзяржаўя і царквы ў пачатку XX ст., У.Е. Снапкоўскага да 30-годдзя ўтварэння ГДР, запіскі аб Турцыі ўраджэнца Беларусі М.П. Урончанка (1834–1835 гг.), апублікаваныя В.П. Грыцкевічам, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Старонкі