Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1979. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1979 № 6Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1979. — № 6.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — часопіс, у якім публікаваліся матэрыялы па гісторыі, археалогіі і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук узнікла ў 1956 г. Да гэтага публікацыі па грамадскіх, фундаментальных, прыкладных навуках выдаваліся пад адной вокладкай. Сярод гістарычных асноўная ўвага аддавалася матэрыялам па гісторыі рэвалюцыйнага руху і савецкага будаўніцтва. У № 6 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1979 г. з матэрыялаў археалагічнай і гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы У.П. Ксянзова пра новыя помнікі позняга мезаліту ўсходняй Беларусі, А.У. Лібезіна пра ўдзел камуністаў-рабочых у дзейнасці пярвічных арганізацый Кампартыі Беларусі ў 1966–1970 гг., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Навіцкі У.І. Дзейнасць партыйнай арганізацыі Акадэміі навук БССР па выкананню пастановы ЦК КПСС «Аб далейшым паляпшэнні ідэалагічнай, палітыка-выхаваўчай работы»

ФІЛАСОФІЯ I САЦЫЯЛОГІЯ
Пячонка М.Ф. Адзінства канкрэтна-навуковага і філасофскага падыходаў да праблемы чалавека
Бародзіч А.А. Фарміраванне і развіццё ўяўленняў аб актуальнай і патэнцыяльнай невычэрпнасці матэрыі ў дамарксісцкай філасофіі
Домжа А.А. Свабода, неабходнасць і адказнасць
Польскі С.А. Урбанізацыя і індустрыялізацыя: сувязі і адрозненні

ПРАВА
Гадуноў В.М. Арганізацыя паставак прадукцыі па прамых працяглых сувязях

ЭКАНОМІКА
Барадзін Б.В. Эканамічная сутнасць сацыялістычнага спаборніцтва
Алейнікава З.К. Збліжэнне структуры даходаў рабочых і калгаснікаў

ГІСТОРЫЯ
Кошалеў М.К. Роля міжрэспубліканскага сацыялістычнага спаборніцтва ў развіцці прамысловай вытворчасці Беларускай ССР (1966–1975 гг.)
Лібезін А.У. Удзел камуністаў-рабочых у дзейнасці пярвічных арганізацый Кампартыі Беларусі (1966–1970 гг.)
Ксянзоў У.П. Новыя помнікі позняга мезаліту ўсходняй Беларусі

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА
Аладава Р.М. Народнае шматгалоссе ў беларускай сімфанічнай музыцы

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА
Пшыркоў Ю.С. Мудры і шчодры талент (Да 80-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка АН БССР М.Ц. Лынькова)

МОВАЗНАЎСТВА
Старычонак В.Д. Словы іншамоўнага паходжання ў транспартнай лексіцы беларускіх гаворак

ЛЮДЗІ САВЕЦКАЙ НАВУКІ
Вучоны, кіраўнік, грамадскі дзеяч (Да 60-годдзя з дня нараджэння акадэміка АН БССР І.М. Ігнаценкі)

АНАТАЦЫІ ДЭПАНІРАВАНЫХ АРТЫКУЛАЎ
Вінакурава С.П. Некаторыя метадалагічныя пытанні сацыялагічнага аналізу маральных адносін
Міронаў Г.I. Уплыў ленінскай спадчыны на сучасную сацыяльную думку ЗША

РЭЦЭНЗІІ
Паўлава А.Д. Напрамак даследаванняў — эканоміка мінеральных рэсурсаў рэспублікі
Мараш Я.Н. Аграрная гісторыя Беларусі ў святле крыніцазнаўчага аналізу
Чурко Ю.М. У сааўтарстве з жыццём
Бандарчык В.К. Акадэмічны музей — база развіцця этнаграфічнай навукі

ХРОНІКА
Патаенка К.Л. Пленум Беларускага аддзялення Філасофскага таварыства СССР
Петрыкаў П.Ц. Інстытуту гісторыі АН БССР — 50 год

Пералік артыкулаў, апублікаваных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1979 г.


Рубрыкі: