Беларускае Падзвінне-2016: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Ч. 1

Канферэнцыя Беларускае Падзвінне-2016 частка 1Зборнік: Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 14–15 красавіка 2016 г. : у 2 ч. Ч. 1. — Наваполацк : ПДУ, 2016. — 304 с.

Характарыстыка: У зборніку друкуюцца матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў», што прайшла 14–15 красавіка 2016 г. у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Фактычна, канферэнцыя праводзілася не ў трэці, а ў чацвёрты раз (у 2009, 2011, 2014 і 2016 гг.), але фармат мерапрыемства 2009 г. меў назву навукова-практычнага семінара. У першай частцы зборніка прадстаўлены вынікі археалагічных, антрапалагічных і этнаграфічных даследаванняў Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый ад першабытных часоў да сучаснасці.

На сайце таксама маюцца тэксты матэрыялаў семінара «Беларускае Падзвінне-2008», канферэнцый «Беларускае Падзвінне-2011» (частка 1 і частка 2) і «Беларускае Падзвінне-2014» (частка 1 і частка 2), 2 частка зборніка канферэнцыі «Беларускае Падзвінне-2016», «Беларускае Падзвінне-2018», «Беларускае Падзвінне-2021».

Фармат: Pdf.

Памер: 74,5 MB.

СПАМПАВАЦЬ/СКАЧАТЬ.


Змест:
Приветственное слово Д.Н. Лазовского

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
Левко О.Н. Витебское Подвинье в процессе формирования и функционирования пути «из варяг в греки»
Дук Д.У. Таямніца зніклай святыні: манастыр Святой Багародзіцы ў Полацку
Даніловіч В.В. Моладзь Полаччыны і Віцебшчыны ў грамадска-палітычным жыцці Савецкай Беларусі 1921–1939 гг.
Торшин Е.Н., Дук Д.В., Иоаннисян О.М., Зыков П.Л., Коц А.Л. Галерея Спасо-Преображенской церкви Евфросиньева монастыря в Полоцке (предварительные итоги архитектурно-археологических исследований)
Майоров А.В., Веселов Ф.Н. Печати Евфросинии из Новгорода и Полоцка: сравнительный анализ
Белова О.В. Водоемы псковско-витебского пограничья: между устной историей и мифологией

АРХЕАЛОГІЯ І ФІЗІЧНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ ПАЎНОЧНАЙ БЕЛАРУСІ І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ У ЕЎРАПЕЙСКІМ КАНТЭКСЦЕ
Клімаў М.В. Некаторыя заўвагі адносна балгарскага ўплыву на керамічную вытворчасць Полацка ў ХІ ст.
Иоаннисян О.М. К вопросу о византийских традициях в зодчестве Западной Руси XII века (Гродно, Витебск, Полоцк)
Черненко Е.Е. К вопросу об однонефных храмах Древней Руси (по материалам исследований Ильинской церкви в Чернигове)
Калечиц И.Л. «Месяца сетенвря сидел Микита…»: граффити выхода на южную галерею в полоцкой Спасской церкви
Магалінскі І.У., Бялькоў М.В., Шабуня-Клячкоўская А.У., Грышан І.С., Таркайла А.М., Коц А.Л. Вынікі даследавання хімічнага складу вырабаў з каляровых металаў з ювелірнай майстэрні ХІІ ст. з тэрыторыі Запалоцкага пасада Полацка
Васильев С.В., Боруцкая С.Б. Палеоантропологический анализ населения Тверской области XV–XVIII вв.
Боруцкая С.Б., Васильев С.В. Палеодемография средневекового Нижнего Новгорода по данным антропологии
Марфина О.В. Создание национальной антропологической школы в Беларуси
Гурбо Т.Л. Нутритивный статус школьников г. Миоры Витебской области
Явич Т.В. К вопросу о строительстве и реконструкции архитектурных объектов на территории Спасо-Евфросиньевского монастыря в 40–80-е годы ХIХ в.
Емельянчик О.А. Антропологические исследования материалов погребений при Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке
Коц А.Л. Жыллёва-гаспадарчыя комплексы XI–XVI cтст. на тэрыторыі Запалоцкага пасада старажытнага Полацка
Соловьёв А.А. Итоги архитектурно-археологического изучения бывшей иезуитской бурсы
Ярошенко О.Н. Опыт каталогизации памятников древнерусской архитектуры Чернигово-Северщины
Чараўко В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля вёскі Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2015 г.
Шуткова Н.П. Пластинчатые печные изразцы с изображением «кованого металла» Могилёвского Поднепровья и Посожья
Рассадин С.Е. Полоцкие евфросиньевские молиндовулы

ЭТНАКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦЫФІКА БЕЛАРУСКАГА ПАДЗВІННЯ Ў ДЫЯХРОННЫМ І СІНХРОННЫМ ВЫМЯРЭННЯХ
Юрчук Л.А., Казаков И.В. Псковские легенды о святых источниках (по материалам фольклорного архива Псковского государственного университета)
Петрова Н.С. Рассказы о кладах в фольклоре белорусско-русского пограничья
Лобач У.А. Скарб рэальны і скарб ідэальны ва ўяўленнях і практыках беларускай вёскі ХІХ–ХХ ст.
Валодзіна Т.В. Рытуал-дыялог у традыцыйным лекаванні беларусаў Віцебшчыны
Аўсейчык У.Я. Старцы (жабракі) у пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння (па этнаграфічных матэрыялах ХІХ–ХХ стст.)
Кухаронак Т.І. Лакальныя асаблівасці Русальнага тыдня на Віцебскім Падзвінні
Мішына В.І., Мішын П.І. Рытуальна-абрадавыя функцыі маскіраваных персанажаў у традыцыйным вясельным абрадзе беларусаў Падзвіння (канец ХIX — пачатак XXI стст.)
Шаўчэнка Я.С. Дзікарослыя расліны ў каляндарнай абраднасці беларусаў Падзвіння канца XIX–XX cтст.
Захаркевіч С.А. Міжваеннае пакаленне беларускіх этнографаў: Маісей Грынблат vs Мар’ян Пецюкевіч
Пацюпа Ю.В. Ці існуе фалькларызацыя? Да праблемы бытавання і трансфармацыі літаратурных тэкстаў у вуснай традыцыі
Захарэвіч А.Б. Маладосць у вуснай біяграфіі жыхароў Беларускага Падзвіння (паводле інтэрв’ю з інфармантамі 1920–30-х гадоў нараджэння)
Андрыеўская С.У. Сацыялізіруючы і педагагічны патэнцыял фальклорных тэкстаў, прызначаных для дзяцей (на матэрыялах Беларускага Падзвіння)
Милюченков С.А. Наземные холодные постройки для хранения домашнего имущества на территории Беларуси и соседнего зарубежья в XVI — первой половине XX в.
Бараненко Т.В. Фотографии конца XIX — начала ХХ века в фондах Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника как визуальный источник по изучению женского городского костюма
Пракоф’ева Ю.С. Патэнцыял, перспектывы, магчымасці выкарыстання традыцыйнай тэкстыльнай творчасці ў аграэкатурызме (па матэрыялах Беларускага Падзвіння)
Крумплеўская Г.А. Роля і значэнне рэлігіі ў сучасным беларускім грамадстве канец ХХ — пачатак ХХІ ст. (на прыкладзе Віцебскай вобласці)
Крумплевский В.С. Социальные аспекты межконфессионального взаимодействия при заключении браков на территории Браславского Поозерья в конце XIX века
Шидловский С.О. Экимань и экиманская усадьба: перспективы ревитализации в контексте этнокультурной традиции