Беларускае Падзвінне-2014: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Ч. 2

Беларускае Падзвінне-2014. Вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Ч. 2Зборнік: Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў (да 20-годдзя археалагічных і этнаграфічных экспедыцый ПДУ): зб. навук. арт. II Міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: У 2 ч. Ч. 1 / Пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача, С.А. Шыдлоўскага. — Наваполацк: ПДУ, 2014. — 222 с.

Характарыстыка: Зборнік утрымлівае навуковыя артыкулы, прадстаўленыя ўдзельнікамі ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў», якая адбылася 17–18 красавіка 2014 г. у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Канферэнцыя пазначана як другая, але на самой справе, праводзілася ў трэці раз (2009, 2011, 2014) — фармат 2009 г. быў названы навукова-практычным семінарам. У другой частцы зборніка публікуюцца вынікі гістарычных, мовазнаўчых і дыялекталагічных даследаванняў Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый. Прыведзены новыя даныя аб гістарычных лёсах, матэрыяльнай і духоўнай спадчыне Паўночнай Беларусі ў шырокім храналагічным дыяпазоне: ад першабытных часоў да сучаснасці.

На сайце таксама ёсць частка 1 зборніка «Беларускае Падзвінне-2014», а таксама зборнікі матэрыялаў семінара «Беларускае Падзвінне-2008» і канферэнцыі «Беларускае Падзвінне-2011» (частка 1 і частка 2), «Беларускае Падзвінне-2016» (частка 1 і частка 2), «Беларускае Падзвінне-2018», «Беларускае Падзвінне-2021».

Фармат: Pdf.

Памер: 8,2 MB.

Спампаваць/Скачать.


Змест:
ГІСТОРЫЯ
Тарасаў С.В. Канфлікт паміж Полацкам і Кіевам 1066–1068 гг. Палітыка-рэлігійны аспект
Андрэйчук Г.У. Італьянскія рысы Асвейскай сядзібы
Бараненка В.В. Становішча Полацкай абнаўленчай епархіі і яе рэарганізацыя ў пачатку 1930-х гг.
Бортнік І.А. Адносіны Полацкай шляхты да палітычнай сістэмы Рэчы Паспалітай паводле соймікавых інструкцый канца XVI — пачатку XVII стст.
Борун Е.Н. Правовое положение послушников православных монастырей на территории Беларуси в 1839–1917 гг.
Бугаевіч Р.Г. Аўтамабілі і дарогі ў Браслаўскім павеце ў міжваенны час (1921–1939 гг.)
Вашкель І.М. Дзённікавыя запісы як крыніца па гісторыі Першай сусветнай вайны
Воднева І.П. Да пытання аб сацыяльным становішчы ў Полацку падчас Першай сусветнай вайны
Галубовіч В.У. Гербавая пячатка полацкага баярына Івана Мітраполі (генеалагічна-сфрагістычны нарыс)
Ганскі У.А. Турыстычны рух у Браслаўскім павеце ў міжваенны час (1921–1939 гг.)
Глазырин Е.В. К 180-летию кадетской традиции
Глазырын С.Я. Дзейнасць цэнтральных органаў кіраўніцтва паўстаннем 1863 г. у Віцебскім і Інфлянтскім ваяводствах
Гребень Е.А. Общественно-политическая ситуация в Западной Беларуси в начальный период нацистской оккупации (по материалам поставской полиции)
Довгяло Н.В. Религиозность населения БССР в 1920-х — 1930-х годах
Зуброва Е.В. Формирование и основные направления деятельности бригады «Неуловимые» на территории Полоцкого района в годы нацистской оккупации
Калечиц И.Л. Граффити на хорах Спасо-Преображенской Церкви г. Полоцка: проблема авторства и датировки
Кежа Ю.М. Да пытання аб станаўленні ўлады Рагвалодавічаў у Полацку
Корсак А.И. Отношение горожан Полоцка к «новому порядку» в условиях установления нацистской оккупации (1941 г.) в воспоминаниях его жителей
Макараў М.М. Канфесійны склад Полацкага магістрата ў XVII–XVIII стст.
Мацук А.У. Род Буйніцкіх у Полацкім ваяводстве ў панаванне Аўгуста ІІІ
Новікаў С.Я. Баявыя старонкі Беларускага Падзвіння летам 1941 года: ад гістарычных міфаў да навуковай ісціны
Півавар М.В. Мемарыялізацыя гісторыка-культурнай спадчыны Полацка і Віцебска сродкамі манументальнага і манументальна-дэкаратыўнага мастацтва
Рымко В.Г. Матэрыялы аб Полацкіх архіепіскапах Ясафаце Кунцэвічы і Мялеціі Сматрыцкім на старонках Беларускіх епархіяльных ведамасцей другой паловы XIX — пачатку XX ст.
Сумко Е.В. Формирование Полоцкой уездной рабоче-крестьянской милиции (1918–1921 гг.)
Таляронак К.А. «Прашу пасяліць мяне ў Крашутах»: Яўрэі-земляробы ў гісторыі маёнтка Крашуты Полацкага павета
Цукерман К. Из ранней истории Литовской митрополии
Юрчак Д.В., Буйницкий С.А., Морозов А.А. Возможности компьютерной 3D-реконструкции памятников археологии на примере городища на горе Ломиха в Витебске
Яковлева Г.Н. Традиционные бытовые практики евреев Витебщины в контексте советских реалий 1920-х гг.
Якубаў В.У. Роля рода Дарагастайскіх і яго кліентэлы ў Полацкім ваяводстве ў барацьбе за Падзвінне ў канцы XVI — пачатку XVII ст.
Янушевич И.И. Антирелигиозная деятельность в Полоцком районе в контексте общественно-политической ситуации в БССР в 1937–1941 гг.

МОВАЗНАЎСТВА І ДЫЯЛЕКТАЛОГІЯ
Гапанович Е.А. Семантическое моделирование обобщающих номинаций лица
Гембіцкая-Бортнік В.А., Вырвіч А.Ю. Фразеалагічныя адзінкі з структурна-семантычным кампанентам «белы» ў беларускай, рускай, англійскай мовах
Гембіцкая-Бортнік В.А., Міснік Я.В. Праблема перадачы беларускай безэквівалентнай лексікі на англійскую мову (на матэрыяле пераклада паэмы Янкі Купалы «Курган» Верай Рыч)
Казакова О.П. Метафора в заголовочном комплексе англоязычных СМИ
Лапцёнак А.М. Некаторыя сінтаксічныя асаблівасці гаворак Падзвіння на старонках «Нашай нівы» (1906–1915 гг.)
Лебедева И.Г. Особенности сегментной и просодической организации интерферированной французской речи белорусов и россиян
Лясовіч С.М. Рэпрэзентацыя культурнай значнасці ў паэзіі С. Панізніка
Путрова М.Д. Прыказкі і прымаўкі ў маўленні на Полаччыне
Хвашчэўская Л.У. Метамоўнае выказванне ў структуры мастацкага тэксту (на матэрыяле сучаснай беларускай прозы)
Храмцова Е.Н. Фразеоматический оборот типа on the small side как средство выражения диминутивности в английском языке