Беларускае Падзвінне-2018: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў

Канферэнцыя Беларускае Падзвінне-2018Зборнік: Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў [Электронны рэсурс] : электрон. зб. навук. арт. ІV міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Полацк, 19–20 крас. 2018 г. / Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад агул. рэд. А. І. Корсак. – Наваполацк, 2018. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).

Характарыстыка: Зборнік утрымлівае артыкулы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў», што прайшла 19–20 красавіка 2018 г. у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Рэспубліканскі семінар (2008) і міжнародная канферэнцыя (2011, 2014, 2016, 2018) «Беларускае Падзвінне» традыцыйна збіраюць даследчыкаў у галіне археалогіі, антрапалогіі, этнаграфіі, гісторыі і краязнаўства, якія займаюцца вывучэннем Паўночнай Беларусі. У апублікаваных матэрыялах прыведзены новыя даныя аб гістарычных лёсах, матэрыяльнай і духоўнай спадчыне рэгіёна Беларускага Падзвіння ў шырокім храналагічным кантэксце. У адрозненне ад мінулых канферэнцый, зборнік 2018 г. выйшаў у электронным фармаце.

На сайце таксама маюцца зборнікі артыкулаў семінара «Беларускае Падзвінне-2008», канферэнцый «Беларускае Падзвінне-2011» (частка 1 і частка 2) і «Беларускае Падзвінне-2014» (частка 1 і частка 2), «Беларускае Падзвінне-2016» (частка 1 і частка 2) , «Беларускае Падзвінне-2021».

Фармат: Pdf.

Памер: 46,9 MB.

СПАМПАВАЦЬ/СКАЧАТЬ.

Або чытаць па асобных артыкулах.


Змест:
Прывітальнае слова рэктара Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта Д.М. Лазоўскага

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
Даніловіч В.В. Моладзь у рэлігійным жыцці савецкага Беларускага Падзвіння (1921–1939 гг.)
Левко О.Н. Новые данные о торговых путях бассейна Западной Двины I тысячелетия нашей эры (по материалам археологии)
Дук Д.У. Археалагічныя даследаванні Георгія Васільевіча Штыхава ў Полацку: унёсак і навуковая спадчына

АРХЕАЛОГІЯ ПАЎНОЧНАЙ БЕЛАРУСІ І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ У ЕЎРАПЕЙСКІМ КАНТЭКСЦЕ
Клімаў М.В. Фартэцыя Туроўля: новыя звесткі паводле археалагічных даследаванняў
Войтехович А.В. Подвески из клыков животных на территории Полоцкой земли
Калечиц И.Л. Шестьдесят автографов: новые граффити внутренней лестницы Полоцкой Спасо-Преображенской церкви
Магалінскі І.У. Знаходкі новых тыпаў ювелірных інструментаў на тэрыторыі Полацка
Шарковская Н.Ю. Шейные гривны довоенного собрания Витебского областного краеведческого музея
Костюкевич А.В. Стеклянные бусы древнего Полоцка
Мядзведзева В.У. Касцярэзнае рамяство Полацка ў познім сярэднявеччы (XIV–XVIII стст.)
Соловьёв А.А. Отопление главной библиотеки Полоцкого иезуитского коллегиума середины XVIII — начала XIХ в. по археологическим данным (проблемы изучения и реконструкции)
Толкачёва Л.И. Монетный клад XVII в. из д. Чисти Вардомские Докшицкого района в собрании Национального исторического музея Республики Беларусь
Крыцук Р.І. Імітацыі заходнееўрапейскіх дэнарыяў Х–ХІ стст. са збораў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь
Чараўко В.У. Элементы пахавальнага абраду сельскага і гарадскога насельніцтва Беларускага Падзвіння ХIV–XVIII стст.
Бухтоярова И.М. Археологическое изучение палеолитической стоянки Бердыж в Белорусской ССР в 1920-е гг.
Никончик К.С. Костёл вознесения Пресвятой Девы Марии и кляштор кармелитов в Белыничах
Камінскі І.С. Праблемы апісання і сістэматызацыі археалагічнага матэрыялу са скуры з тэрыторыі Беларусі

ФІЗІЧНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ ПАЎНОЧНАЙ БЕЛАРУСІ І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ У ЕЎРАПЕЙСКІМ КАНТЭКСЦЕ
Емельянчик О.А. Новые материалы к антропологии населения, оставившего погребения при Спасо-Преображенском храме Спасо-Ефросиниевского монастыря в Полоцке (по материалам раскопок 2017 г.)
Каспарова Е.Н., Скриган Г.В. Особенности фенотипического пола спортсменов-мужчин высокой квалификации
Грицкевич Д.С. Палеопатологические проявления на антропологическом материале сельского могильника XIV — нач. XVI вв. около д. Бирули

ЭТНАКУЛЬТУРНЫЯ ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСКАГА ПАДЗВІННЯ І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ
Мороз А.Б. Традиционная культура белорусско-польского пограничья: религиозные, языковые, фольклорные факторы идентичности
Белова О.В. О «точечных» сюжетах русско-белорусского пограничья
Кухаронак Т.І. Купальская абраднасць на Віцебска-Пскоўскім памежжы
Аўсейчык У.Я. Да пытання аб этнакультурным раянаванні Беларускага Падзвіння
Калякина А.В. Современные аспекты этнокультурной жизни Псковского региона
Лобач У.А. Цукеркі ў сямейнай абраднасці беларусаў другой паловы ХХ — пачатку ХХІ ст.
Мішына В.І. Народнамедыцынскія ўяўленні і практыкі ў традыцыйнай радзіннай і вясельнай абраднасці беларусаў Падзвіння
Валодзіна Т.В. «Плаціць або не плаціць»: этыка і міфалогія падзякі ў сістэме знахарства
Кузнецова Т. Этнонимы в устной традиции латышей (20–30-ые годы ХХ века)
Бароўка В.Ю. Стратэгіі мастацкай рэпрэзентацыі этнакультурнай спецыфікі Падзвіння ў беларускай паэзіі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя
Мишин П.И. Образ волка в магических практиках Белорусского Подвинья
Грыневіч Я.І. Роля збіральніка ў фарміраванні фальклорнага архіва
Андрыеўская С.У. Уплыў сацыяльных стэрэатыпаў традыцыйнага грамадства на лёсы беларускіх жанчын ХХ ст. — пач. ХХI cт. (паводле этнаграфічных матэрыялаў Падзвіння)
Лясовіч С. Аўтастэрэатып беларуса (па выніках асацыятыўнага эксперымента)
Жижиян С.Ф. Сведения о культовых каменных изваяниях на страницах Полоцко-Витебской старины
Колединский Л.В., Ляшкевич Э.А. Рыболовство в средневековом Витебске
Юрчук Л.А., Казаков И.В. Псковские легенды о наказании за святотатство (по материалам фольклорного архива Псковского государственного университета)
Воробьева Л.Б., Митченко З.В. Традиционная народная культура и язык Витебско-Псковского пограничья в библиографическом представлении
Букіс В.П. Уплыў культуры сумежных краін на этнічны стан Браслаўшчыны
Ізергіна А. Да пытання этнічнай ідэнтычнасці беларускай супольнасці ў Літве на прыкладзе духоўнай культуры
Иньлин Чжан. Полынь в народной медицине белорусов и китайцев: символические и утилитарные функции
Кнурэва Я.С. Спецыфіка выкарыстання дзікарослых раслін беларусамі Падзвіння ў абрадах вясновага цыклу к. XIX — пач. XXI стст.

ГІСТОРЫЯ І КРАЯЗНАЎСТВА РЭГІЁНА І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ ДА 1917 г.
Карпекін К.Р. Казённыя, грамадскія і духоўныя рабіны Віцебскай губерні ў пачатку ХХ ст.
Галубовіч В.У. Каралеўскія паслы на соймікі Полацкага ваяводства: часы Жыгімонта і Уладзіслава Вазаў
Карпова М.В., Степанова Ю.В. Территориально-административное устройство Торопецкого уезда в XVI в. (по данным писцовой книги 1540 г.)
Мартынюк А.В. «Дочь русского короля», или как бочка, брошенная в Дунай, доплыла до Балтики
Кежа Ю.Н. Полоцкий клад 1984 г.: к вопросу о социальных отношениях раннего средневековья
Падалінскі У. Уплыў памежнага становішча на палітычную дзейнасць шляхецкіх карпарацый Полацкага і Віцебскага ваяводстваў (1558–1607 гг.)
Якубаў В.У. Кліентэла Льва Сапегі ў Полацкім і Віцебскім ваяводстве ў канцы XVI — пачатку XVII ст.
Мацук А.У. Міхал Сяліцкі ў грамадска-палітычным жыцці Полацкага ваяводства ў панаванне Аўгуста ІІІ (1735–1763 гг.)
Воднева І.П. Дзейнасць устаноў адукацыі Полацка ў канцы XVIII — пачату ХХ стст. па матэрыялах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі
Моторова Н.С. Организация помощи нетрудоспособным жителям Полоцка в 1861–1914 гг.
Шидловский С.О. Инвентарная опись имения Экимания (1846–1848) как источник для изучения хозяйственной культуры дворянства Полотчины 40-х гг. ХІХ в.
Глазырин Е.В., Козлов А.С. Национально-демократическое движение в Новополоцке в 1986–1991 гг.
Мяньчэня С.В. Праблема самагонаварэння на Полаччыне напярэдадні і ў пачатку Першай сусветнай вайны (1911–1916 гг.)
Голубева И.В. К вопросу о традициях дворянского воспитания на Белорусском Подвинье в первой половине ХΙХ в. (по материалам М. Маркса)
Евстратьев О.И. Курляндское герцогство в свете мир-системного анализа по данным Зундского таможенного регистра за 1562–1700 гг.
Иванкович М.А. Памятники сакрального монументального зодчества Полоцка во второй половине XVIII–XX вв. (историографический аспект)
Кароль М.М. «Усердие к латинству»: супраціўленне пераводу ў праваслаўе ў Падзвінскім рэгіёне ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст.
Кутаков С.С. Южные границы Тверского уезда в контексте границ Тверской земли и Московского государства
Уласевіч Р.М. Рэестр грашовых затрат на сейм 1764 г. з Асабістага архіва Зібергаў-Плятэраў, як крыніца па паўсядзённай культуры шляхты XVIII ст.

ГІСТОРЫЯ І КРАЯЗНАЎСТВА РЭГІЁНА І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ (1917–1945 гг.)
Агеенко Т.Н. Деятельность Центрального бюро латышских секций при ЦК КП(б)Б по осуществлению национальной политики в БССР в 1920-е гг.
Довгяло Н.В., Борун Е.Н. Структура религиозных общин в БССР в 1921–1939 гг.: методы изучения и сравнительный анализ
Яковлева Г.Н. Репрезентация практик материнства на страницах газет г. Витебска 1920-х годов
Зямчонак Ю. Майсяёнак Андрэй Георгіевіч — гравітацыя Бацькаўшчыны
Баўтовіч М.М. Забытая вайна ў азёрным краі (баявыя дзеянні, снежань 1919 г. — ліпень 1920 г.)
Бараненка В.В. Духавенства Полацкай абнаўленчай епархіі ў сістэме дзяржаўных адносін напярэдадні калектывізацыі
Копыл С.П. Организация санитарного тыла 22 армии Западного фронта в июне —июле 1941 г.
Гребень Е.А. Оккупационная повседневность Белорусского Подвинья в документах движения Сопротивления
Рудаков П.С. Организация обороны г. Полоцка и его окрестностей немецкими войсками в 1943–1944 гг. по данным партизанской разведки
Сыревич И.В. Смоленский партизанский полк И.Ф. Садчикова. Боевая деятельность на Полотчине в 1943–1944 гг.
Нарейко К.А. Нереализованный план: замысел освобождения города Полоцка в конце 1943 г.

ГІСТОРЫЯ І КРАЯЗНАЎСТВА РЭГІЁНА І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ (з 1945 г. да пачатку XXI ст.)
Козік Л.А. Эканамічныя рэформы ў Польшчы (1990–1993 гг.) і іх вынікі
Краско Г.Г. Основные факторы, повлиявшие на организацию и деятельность органов государственной безопасности БССР в 1943–1991 гг.
Болтрушевич Н.Г. Деятельность русской православной церкви в Витебской области в 1953–1958 гг.
Крылова И.Г. Спекуляция как социальный феномен, промысел и путь к маргинализации женщин (1953–1964 гг.)
Сумко А.В. Самагонаварэнне ў сістэме жыццязабеспячэння беларускай вескі ў другой палове ХХ ст. (па матэрыялах Віцебскай вобласці)
Півавар М.В. Сядзібы Полаччыны на пачатку ХХІ ст.
Штеер О.В. Роль истории и краеведения в формировании туристического имиджа территории
Андрэйчык К.В. Ахова і выкарыстанне нерухомых гісторыка-культурных каштоўнасцей г. Полоцка з 1991 па 2001 год
Базарэвіч Г.Х. Дзейнасць замежных арганізацый па харчаванні бежанцаў Паволжа ў Савецкай Беларусі (1921–1923 гг.)
Бараноўскі А.В. Скасаванне Віцебскай губерні і фарміраванне Віцебскай, Аршанскай і Полацкай акруг у складзе БССР
Должонок А.А. Анализ концепции «исторический городской ландшафт» и актуальность ее применения для сохранения историко-культурного наследия Полоцка
Еленская Н.М. Состояние социально-экономического положения Поставского района в октябре 1941 года на примере общин Воропаево, Лучай, Ласица
Каминский С.А. Мемориализация событий Великой Отечественной войны на примере памятных мест Витебщины
Мізярска Н.А. Гісторыя храмаў Ушаччыны ў савецкія часы (1917–1991 гг.)
Сахарчук М.Н. Деятельность украинского антисоветского подполья как один из основных факторов дестабилизации обстановки на территории Брестской области