Беларускае Падзвінне-2011: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Ч. 2

Беларускае Падзвінне-2011: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў ч. 2Зборнік: Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 160-годдзю з дня нараджэння А.П. Сапунова, Полацк, 21–23 красав. 2011 г.: у 2 ч. Ч. 2 / Пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк: ПДУ, 2011. — 224 с.

Характарыстыка: У зборніку змешчаны навуковыя артыкулы па выніках работы міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў». У другой частцы зборніка публікуюцца вынікі гістарычных і этнаграфічных даследаванняў Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый. Прыведзены новыя даныя аб гістарычных лёсах, матэрыяльнай і духоўнай спадчыне рэгіёна Паўночнай Беларусі ў шырокім храналагічным кантэксце (ад першабытных часоў да сучаснасці).

На сайце таксама ёсць частка 1 зборніка матэрыялаў канферэнцыі «Беларускае Падзвінне-2011», зборнікі семінара «Беларускае Падзвінне-2008» і канферэнцыі «Беларускае Падзвінне-2014» (частка 1 і частка 2), «Беларускае Падзвінне-2016» (частка 1 і частка 2), «Беларускае Падзвінне-2018», «Беларускае Падзвінне-2021».

Фармат: Pdf.

Памер: 3,5 MB.

Спампаваць/Скачать.


Змест:
ГІСТОРЫЯ
Бараненка В.В. Унутрыцаркоўная барацьба на тэрыторыі Віцебскай епархіі
Бортнік І.А. Міжканфесійныя адносіны ў Полацкім ваяводстве ў другой палове XVI — першай палове XVII стагоддзя: гістарыяграфічны аналіз
Борун Е.Н. Материальное положение и хозяйственная деятельность полоцких штатных монастырей середины XIX — начала ХХ веков
Галубовіч В.У. Тэстамент 1623 года полацкага зямяніна Арэхавінскага
Глазырин Е.В. Белорусская и российская историография о событиях русско-французской войны 1812 года на Полотчине
Глазырын С.Я. Падзеі паўстання 1863 года ў Полацку і Полацкім павеце
Голубеў В.Ф. Ульскі замак паводле інвентара 1581 г.
Гребень Е.А. Сельское население Подвинья в условиях нацистской оккупации
Груша А.І. Дакументы як сродак пісьмовай камунікацыі паміж палачанамі і рыжанамі у канцы XIV — пачатку XVI стст.
Довгяло Н.В. Витебская православная епархия в 20 — 30-е годы ХХ века
Доўнар А.Б. Прывілей на магдэбурскае права Ушачам (1758 г.)
Калечиц И.Л. Запись о наказании папа и другие граффити Спасо-Преображенской церкви г. Полоцка
Корсак А.И., Авласова Н.В. История повседневности горожан в 1944 – 1953 гг. на примере г. Полоцка
Косарева С.Г. Формирование и развитие образовательного пространства в г. Витебске (1900–1914 гг.)
Лабоха Г.М. Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі храмаў прападобнай Еўфрасінні
Мацук А.У. Шляхецкая эліта Полацкага ваяводства ў панаванне Аўгуста ІІІ (1736–1763 гг.)
Римко О.Г. «Витебское церковно-общественное слово» как источник по истории религиозной и общественно-полититческой жизни (12.06.–19.08.1918 г.)
Сарока С.М. Краязнаўчыя даследаванні Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта ў ХІХ ст.
Сумко А.В. Віцебскае губернскае аддзяленне абласнога ўпраўлення па справах літаратуры і выдавецтваў Заходняй вобласці РСФСР
Шыдлоўскі С.А. Полацкі гістарычны наратыў на старонках часопісаў «Вестник Юго-Западной и Западной России» і «Вестник Западной России» К. Гаворскага
Яковлева Г.Н. Жители Витебщины и борьба за новый советский быт в 1920-х гг.

ЭТНАГРАФІЯ І ФАЛЬКЛОР
Піліпенка М.Ф. Актуальныя праблемы беларускай этналогіі
Аўсейчык У.Я. Абрад «Стаўроўскія дзяды» на Докшыччыне
Бабіч А.Ю. Трансфармацыя традыцыйных уяўленныў беларусаў пра паляванне на сучасным этапе
Белова О.В. Портрет этнического соседа: евреи глазами славян (по фольклорно-этнографическим материалам с Витебщины)
Блусенкова И.В. Особенности адаптационных процессов тюркских этнических групп Беларуси на современном этапе
Валодзіна Т.В. Дэманічны персанаж у сістэме сацыякультурных адносін падзвінскай вёскі: Белякоўскі чорт
Езавітава В.А. Заняткі насельніцтва і вытворча-прамысловая дзейнасць на тэрыторыі Шумілінскага раёна (па дадзеных тапаніміі)
Касперович Г.И. Этнокультурные процессы на Витебщине в современный период
Кухаронак Т.І. «Дзед касцей падавіўся»: рэгіянальна-лакальная спецыфіка масленічнай гульні беларусаў Падзвіння
Лисова И.А. Социальная и этнолингвистическая обусловленность функционирования модификатов антропонимов
Лобач У.А. Балота ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў Падзвіння
Лобач У.А., Внуковіч Ю.І. Вобраз літоўцаў у беларускай народнай культуры
Лясовіч С.М. Беларускае Падзвінне праз канцэпт «Радзіма» ў паэзіі Сяргея Панізніка
Мажэйка З.Я., Варфаламеева Т.Б. Крывіцкі арэал у абрадна-песенных традыцыях: беларускі феномен
Милюченков С.А. Концепты «пуня» и «одрина» в традиционной материальной культуре восточных славян
Мішына В.І., Мішын П.І. Шкоданосная магія ў традыцыйным вясельным абрадзе беларусаў Падзвіння: светапоглядныя асновы і механізмы дзеяння (др. пал. ХІХ – перш. пал. ХХ стст.)
Платонов Е.В. Структура и типология почитаемых мест Изборско-Мальской долины (по материалам 2002–2010 гг.)
Пракоф’ева Ю.С. Традыцыйныя ўяўленні аб сакральных элементах ландшафту беларускага Падзвіння (па матэрыялах архіву РГМА «Студэнцкае этнаграфічнае таварыства»)
Путрова М.Д. Субморфные объединения с именем собственным на Полотчине
Рабец Т.Д. Антрапацэнтрызм як вызначальны прынцып мадэлявання свету ў замовах Беларускага Падзвіння
Сівохін Г.А. Да пытання пра трансфармацыю інстытуту прочак і разлучын (па матэрыялах этнаграфічных даследаванняў на Беларускім Падзвінні)
Слесарева Т.П. Ойконимы Лепельщины: номинальный аспект
Шумскі К.А. Даследаванне традыцыйных этнаэкалагічных ведаў вясковага насельніцтва Беларускага Падзвіння