Беларускае Падзвінне-2011: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Ч. 1

Беларускае Падзвінне-2011: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў ч. 1Зборнік: Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф. прысвечанай 160-годдзю з дня нараджэння А.П. Сапунова, Полацк, 21–23 красав. 2011 г.: у 2 ч. Ч. 1 / Пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк: ПДУ, 2011. — 152 с.

Характарыстыка: У зборніку змешчаны навуковыя артыкулы па выніках работы міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў». У першай частцы зборніка прадстаўлены вынікі антрапалагічных і археалагічных даследаванняў Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый. Прыведзены новыя даныя аб гістарычных лёсах, матэрыяльнай і духоўнай спадчыне рэгіёна Паўночнай Беларусі ў шырокім храналагічным кантэксце (ад першабытных часоў да сучаснасці).

На сайце таксама ёсць частка 2 зборніка матэрыялаў канферэнцыі «Беларускае Падзвінне-2011», зборнікі семінара «Беларускае Падзвінне-2008» і канферэнцыі «Беларускае Падзвінне-2014» (частка 1 і частка 2), «Беларускае Падзвінне-2016» (частка 1 і частка 2), «Беларускае Падзвінне-2018», «Беларускае Падзвінне-2021».

Фармат: Pdf.

Памер: 13,5 MB.

Спампаваць/Скачать.


Змест:
Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі кандыдата гістарычных навук, дацэнта В.В. Даніловіча

АНТРАПАЛОГІЯ
Васильев С.В., Боруцкая С.Б. Комплексное палеоантропологическое исследование населения, оставившего средневековый могильник Исупово (Костромская область)
Емельянчик О.А. Новые материалы к антропологическому изучению населения Полоцка XVII–XVIII вв.
Марфина О.А. Физическое развитие 9-летних школьников Беларуси в начале XXI века
Полина Н.И. Психофизиологическое изучение школьников г. Полоцка
Саливон И.И. Изучение некоторых антопометрических показателей у школьников г. Полоцка за последние десятилетия (с 1984 по 2002 гг.)
Саливон И.И., Помазанов Н.Н. Внутригрупповая изменчивость распределений формы черепа в краниологических сериях белорусов XVIII–XIX вв.
Тегако Л.И. Комплексные антропологические исследования населения Полоцкой земли: некоторые результаты и перспективы

АРХЕАЛОГІЯ
Бубенько Т.С. Домостроительные традиции Витебска в поздее средневековье и новое время
Дук Дз.У. Культурны пласт Полацка IX–XVIII стст. і бытавая кераміка
Клімаў М.В. Асобныя аспекты развіцця паўночнай часткі Вялікага пасада г. Полацка (па выніках археалагічных даследаванняў 2009 г. на вул. Ф. Скарыны)
Коц А.Л. Тапаграфія і планіроўка гарадзішчаў міжрэчча Дзісны і Ушачы
Кошман В.І. Гісторыя даследавання археалагічных помнікаў эпохі Старажытнай Русі ў басейне р. Бярэзіны
Магалінскі І.У. Шпількі «пус епі» з тэрыторыі Полацка: класіфікацыя, храналогія і праблема паходжання
Мядзведзева В.У. Касярэзнае рамяство Полацка Х–XVIII стст.
Плавінскі У.А., Шадыра В.І. Арбалетныя балты з гарадзішча і селішча Пруднікі
Разлуцкая А.А. Об охоте и животноводстве населения Кривинского тарфянникав неолите и раннем бронзовом веке
Салаўёў А.А. Да вынікаў археалагічных даследаванняў на вуліцы і завулках Ф. Міронавай у 2005–2006 гг.
Тарасаў С.В. Ганчарныя клеймы: паралелі і храналогія
Чараўко В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Доўгае Глыбоцкага раена ў 2010 г.
Чарняўскі М.М., Грыб У.Я. Ранненеалітычныя матэрыялы ў мікрарэгіёне Крывінскага тарфяніка
Штыхаў Г.В. Горад Полацкай зямлі Усвяты: праблемы яго гістарычнай тапаграфіі