Беларускае Падзвінне-2016: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Ч. 2

Канферэнцыя Беларускае Падзвінне-2016 частка 2Зборнік: Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 14–15 красавіка 2016 г. : у 2 ч. Ч. 2. — Наваполацк : ПДУ, 2016. — 392 с.

Характарыстыка: У зборніку прадстаўлены матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў», якая адбылася 14–15 красавіка 2016 г. у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Фактычна, канферэнцыя праводзілася не ў трэці, а ў чацвёрты раз (у 2009, 2011, 2014 і 2016 гг.), аднак мерапрыемства 2009 г. называлася не канферэнцыяй, а навукова-практычным семінарам. У другой частцы зборніка публікуюцца вынікі гістарычных даследаванняў. Акрэслены праблемы мовазнаўства, дыялекталогіі і мастацкай літаратуры Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый.

На сайце таксама маюцца тэксты матэрыялаў семінара «Беларускае Падзвінне-2008», канферэнцый «Беларускае Падзвінне-2011» (частка 1 і частка 2) і «Беларускае Падзвінне-2014» (частка 1 і частка 2), 1 частка зборніка канферэнцыі «Беларускае Падзвінне-2016», «Беларускае Падзвінне-2018», «Беларускае Падзвінне-2021».

Фармат: Pdf.

Памер: 40,5 MB.

СПАМПАВАЦЬ/СКАЧАТЬ.


Змест:
ГІСТОРЫЯ І КРАЯЗНАЎСТВА РЭГІЁНА І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ
Гагуа Р.Б. Кёнигсбергская поваренная книга как источник по средневековой истории Тевтонского ордена
Кежа Ю.М. Княжацкі культ святых Барыса і Глеба ў Полацкай зямлі ХІІ ст.
Самонова М.Н. Полоцкая княжеская династия в политической системе Древней Руси
Зімніцкі А.А. Роля Літвы ў міжусобіцы Усяславічаў сярэдзіны ХІІ ст.
Филюшкин А.И. Завоевание Полоцкой земли Иваном Грозным как опыт формирования имперских практик (освоение территории и формирование границы)
Галубовіч В.У. Радзівілы і полацкая шляхта ў канцы XVI — сярэдзіне XVII cтст.
Голубеў В.Ф. Са штодзённанга жыцця Полацка — запіс вознага Івана Скірманта аб «бунце полацкіх мяшчан» у 1621 г.
Якубаў В.У. Гандаль палачан па Дзвіне ў 1616 г.
Мацук А.У. Палітычная дзейнасць Траяна Корсака Бабыніцкага ў панаванне Аўгуста ІІІ і Станіслава Аўгуста Панятоўскага
Чайко М.П. З нагоды 500-годдзя беларускага і ўсходнеславянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры
Борун Е.Н. Православные монастыри белорусско-литовских епархий в 1839–1917 гг.: историография проблемы
Глазырин Е.В., Глазырина Т.Н. Выпускники Полоцкого кадетского корпуса (военной гимназии) — выдающиеся ученые
Мяньчэня С.В. Структура, асабовы склад і асноўныя накірункі дзейнасці Віцебскага губернскага камітэта папячыцельства аб народнай цвярозасці (1897–1914 гг.)
Шандра И.А. Областные съезды по вопросам экспорта 1913–1914 гг.
Яковенко Г.Г. Домашние учителя в семье Монтвид
Астрога В.М. Развіццё народнай адукацыі Полаччыны ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст.
Иванкович М.А. История изучения памятников сакрального монументального зодчества Полоцка XVII–XVIII вв. в дореволюционный период
Помалейко О.Л. Деятельность Российского Общества Красного Креста на территории Витебской губернии в конце XIX — начале ХХ века
Рымко В.Г. Гісторыя ўзаемаадносін полацкіх архіепіскапаў Васіля Лужынскага і Смарагда Крыжаноўскага па матэрыялах Полацкіх і Літоўскіх епархіяльных ведамасцей другой паловы XIX — пачатку ХХ ст.
Петренко А.В. Эволюция армейского и корпусного состава Западного фронта российской армии в 1915–1918 гг.
Воднева И.П. К вопросу о деятельности в Полоцке в годы Первой мировой войны организаций Всероссийского союза городов
Баўтовіч М.М. Забытая вайна ў азёрным краі (Баявыя дзеянні жнівень — лістапад 1919 г.)
Келлер О.Б. Распространение и роль «Саксонского Зерцала» в Великом Княжестве Литовском
Янушевич И.И. Компрометация религии и церкви партийными и государственными структурами: задачи и достижения (1917–1941 гг.)
Мыслівец Г.М. Традыцыя шанавання Еўфрасінні Полацкай у савецкі час (1917–1991)
Трубчык А.Г. Становішча настаўнікаў на тэрыторыі Беларусі падчас польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.)
Сумко Е.В. Документы Зонального государственного архива города Полоцка по истории Полоцкой уездной советской рабоче-крестьянской милиции
Базарэвіч Г.Х. Агітацыя і прапаганда ў друку як сродкі фарміравання грамадскага меркавання аб голадзе ў Паволжы ў 1921–1922 гг. (на матэрыялах Віцебскай губерні)
Яковлева Г.Н. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»: азартные игры в Витебске в 1920-е годы
Бараненка В.В. Да пытання аб прыналежнасці праваслаўных храмаў горада Полацка да царкоўных арганізацый у 1922 — першай палове 1930-х гг.
Бугаевіч Р.Г. Арганізацыя і стан перавозак пасажыраў аўтамабільным транспартам у Віленскім ваяводстве ў 1920–1930-я гг.
Довгяло Н.В. Легально-правовые формы сопротивления духовенства и верующих конфессиональной политике властей в БССР в 1924–1939 гг.
Новікаў С.Я. Да пытання аб рэальнай баявой дзейнасці ХХХХVІІ нямецкага танкавага корпуса на Віцебшчыне летам 1941 года
Копыл С.П. Аэродром Бецкое в обеспечении боевых действий 12-й бомбардировочной авиационной дивизии в июне 1941 г.
Бунта В.Е. Бои за освобождение Браславщины 1944 г. в мемуарах солдат вермахта
Гребень Е.А. Специфика оккупационной повседневности Западной и Восточной Беларуси (1941–1944 гг.)
Ганскі У.А. Дзяржаўная мяжа і памежныя тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1920–1930-я гады: спецыфіка прававога статуса, рэгламентацыя перасоўванняў, уплыў на развіццё турызму
Рудаков П.С. Немецкие долговременные инженерные сооружения 1944 года в северном и восточном секторах обороны Полоцка
Сыревич И.В. Диверсионная группа Г. Герчика на Полотчине в 1942 году
Нарейко К.А. Зарождение партизанского движения на Полотчине: 3-я Белорусская партизанская бригада
Николаева И.В. Повседневные практики населения Витебщины в послеоккупационный период Великой Отечественной войны (по материалам устных источников)
Корсак А.И. Документы Национального архива Республики Беларусь о положении Полоцка в условиях оккупационного режима (1941–1944 гг.)
Карпекін К.Р. Іўдзейскія абшчыны Віцебшчыны ў другой палове 1940-х гг.
Краско Г.Г. Об отдельных факторах, оказывавших влияние на дестабилизацию обстановки в БССР после освобождения от оккупантов
Козік Л.А. Рэпатрыяцыя палякаў з Полацкай вобласці ў Польшчу ў 1944–1946 гг.: сацыяльная прыналежнасць маёмаснае становішча
Огородников А.А. Создание промышленного комплекса Новополоцка в конце 1950-х — 1960-х годов: причины и следствия
Козлов А.А. Деятельность Управления по охране государственных тайн в печати при Витебском облисполкоме в 1953–1987 гг.
Штеер О.В. Краеведение региона как фундамент территориального брендинга
Мурзёнок И.М. Особенности территориальной дифференциации историко-культурного потенциала развития туризма и рекреации в Витебской области
Кузнецова Т. Даугава в исторической памяти латышей (20–30-е годы ХХ в.)

ПРАБЛЕМЫ МОВАЗНАЎСТВА, ДЫЯЛЕКТАЛОГІІ І МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
Авілін Ц.В. Магічныя траўкі: фальклорна-этналінгвістычны нарыс
Бароўка В.Ю. Полацк у творах пісьменнікаў Беларусі ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя
Большакова Н.В. Псковско-белорусское языковое пограничье (лексикографическое представление идиома)
Талерко В. «Сладость прошлых дней» в произведениях балтийских немецких писателей межвоенного периода
Разумовская А.Г. Себежская земля в судьбе и творчестве поэта А.С. Черемнова
Бабіч Ю.М. Некаторыя асаблівасці мовы і стылю рэгіянальных перыядычных выданняў Віцебшчыны
Митченко З.В. Мир псковской сказки сквозь призму действия
Радзіваноўская Н.А. Айконімы Беларусі, суадносныя з назвамі травяністых раслін
Свякла В.В. Выданні са штампамі ўстаноў і арганізацый Віцебска ў кнігазборы Пятра Глебкі
Слесарева Т.П. Лексика темы «Родина» в поэтическом наследии Владимира Короткевича
Траццяк З.І. Асэнсаванне Першай сусветнай вайны ў творах Василя Быкава
Лясовіч С.М. Тапанімікон зборніка вершаў Сяргея Панізніка «Нас многа»
Несцер Н.В. Лацінскія выслоўі ў парэміялагічным зборніку С. Рысінскага
Апанасовіч Н.Г. Гісторыка-культурныя рэаліі ў рамане В. Адамчыка «Чужая бацькаўшчына»
Синкевич Т.И. Лимнонимия Полотчины как фрагмент языковой картины мира наших предков
Гембіцкая-Бортнік В.А., Фёдарава Н.Ю. Перадача назваў населенных пунктаў Віцебшчыны сродкамі англійскай мовы (на матэрыяле турыстычных крыніц пра Беларусь)
Костурос Н. Перевод белорусской безэквивалентной лексики в книге Владимира Орлова «Ад Полацка пачаўся свет»
Вертейко Е.Е. Антропонимикон белорусско-польского пограничья: традиции и современность
Булыня А.С. Стереотипы во французских газетах начала XXI века