Беларускае Падзвінне-2008: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў

Беларускае Падзвінне-2008: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняўЗборнік: Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20–21 лістап. 2008 г. / Пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк: ПДУ, 2009. — 300 с.

Характарыстыка: У зборніку прадстаўлены навуковыя артыкулы па выніках работы рэспубліканскага навукова-практычнага семінара «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў», які прайшоў у Полацкім універсітэце ў 2008 г. Змешчаны вынікі палявога археалагічнага, краязнаўчага, этнаграфічнага, антрапалагічнага і лінгвістычнага даследавання Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый. Прыведзены новыя даныя аб развіцці тапаграфіі пасяленняў, матэрыяльнай і духоўнай культуры насельніцтва Беларускага Падзвіння ў рэтраспектыве часу. Падведзены вынікі антрапалагічнага даследавання старажытнага насельніцтва Беларускага Падзвіння.

На сайце таксама ёсць матэрыялы канферэнцый «Беларускае Падзвінне-2011» (частка 1 і частка 2), «Беларускае Падзвінне-2014» (частка 1 і частка 2), «Беларускае Падзвінне-2016» (частка 1 і частка 2, «Беларускае Падзвінне-2018», «Беларускае Падзвінне-2021».

Фармат: Pdf.

Памер: 8,2 MB.

Спампаваць/Скачать.


Змест:
АРХЕАЛОГІЯ
Дук Д.У. А.М. Ляўданскі — пачынальнік полацкай археалогіі
Вайцяховіч А.В. Рэканструкцыя пахавальнага абраду крэмацыі па даных раскопак курганных могільнікаў Полацкай зямлі
Дук Д. У. Ляпная кераміка і рэчавы комплекс вакольнага горада старажытнага Полацка (па выніках раскопак 2008 года)
Емяльянчык В.А. Вынікі антрапалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларускага Падзвіння ў 1998–2008 гадах
Кошман В.І. Асноўныя вынікі даследавання гарадзішча Свіслач (па матэрыялах 2000, 2005–2008 гадоў)
Левко О.Н. Итоги, задачи и перспективы археологического исследования Полоцка и его округи
Магалінскі І.У. Абутковыя падкоўкі XV–XVIII стагоддзяў (па матэрыялах археалагічных даследаванняў у горадзе Полацку ў 2000–2008 гг.)
Плавінскі М.А. Курганны могільнік Пагошча: асноўныя вынікі раскопак 2005–2008 гадоў
Салаўёў А.А. Каменныя будынкі поладкага езуіцкага калегіума апошняй чвэрці XVII — першай паловы XVIII стагоддзя (на выніках натурных даследаванняў корпуса В)
Тарасаў С.В. «Белыя плямы» полацкай археалогіі і гісторыі
Халилов М.Дж. Основные итоги исследований раннесредневековых памятников Кавказской Албании
Харитонович З.А. Керамика городищ Северной Беларуси
Чарняўскі Макс.М. Крамянёвыя вырабы паўночнабеларускай культуры ў матэрыялах раскопак 2000–2007 гадоў: першыя вынікі даследавання
Чарняўскі Міх.М. Кераміка усвяцкай культуры: набыткі апошніх палявых сезонаў

КРАЯЗНАЎСТВА І ЭТНАГРАФІЯ
Андрыеўская С.Ул. Традыцыйныя прыёмы гадавання дзяцей на Падзвінні
Антропаў М.П. Традыцыйная духоўная культура Падзвіння ў матэрыялах архіва «Беларускага этналінгвістычнага атласа»
Аўсейчык Ул.Я. Народная медыцына старавераў Падзвіння (на асновс матэрыялаў палявых этнаграфічных даследаванняў)
Аўчыннікава Ю.А. Архітэктурныя асаблівасці культавай забудовы Полацкага Бельчыцкага Барысаглебскага манастыра
Бабіч А.Ю. Гісторыя этнаграфічнага і фальклорнага вывучэння Падзвіння ў другой палове XX — пачатку XXI стагодцзя
Боганева А.М. Вобразы і сюжэты Ветхага і Новага Запаветаў у «Народнай Бібліі» Віцебскага Падзвіння (па сучасных запісах)
Борун Е.Н. Православные монастыри Полоцкой епархии в XIX–XX века
Вайткявичюс В. Истоки Вилии. Попытка реконструкции сакрального ландшафта
Валодзіна Т.У. Да арэальнай характарыстыкі замоўнай традыцыі беларусаў Падзвіння
ГарбульА. Паганскія капішчы і дахрысціянскія культавыя комплексы Пастаўшчыны
Калацэй В.В. Этнаэкалогія і вышэйшая школа
Каратай В.К. Нюансы палявой фалькларыстыкі на Падзвінні 70–80 гадоў XX стагоддзя
Корсак А.І. Ажыццяўленне нямецка-фашысцкай палітыкі генацыду яўрэйскага насельніцтва ў гады Вялікай Айчыннай вайны (на прыкладзе г. Полацка)
Лабачэўская В.А. Вясковыя могілкі: зрубныя надмагіллі (па матэрыялах усходніх раёнаў Віцебскай вобласці і Магілёўскага Падняпроўя Беларусі)
Лебедева И.Г. Модификации французских звуков у русскоязычных белорусов Витебского региона и россиян Псковской области
Лобач У.А. Культавыя крыніцы Беларускага Падзвіння: вопыт арэальнага даследавання
Мишин П.И. Мировоззренческие основы примет и гаданий белорусов Подвинья
Мішына В.І. Структура і сімволіка традыцыйнага вясельнага абраду беларусаў цэнтральнага і заходняга Падзвіння ў 1930–1950-я гады (па матэрыялах этнаграфічных экспедыцый ПДУ)
Півавар М.В. Краязнаўцы Полаччыны другой паловы XX стагоддзя
Прокоф’ева Ю.С. Абрусы з калекцыі «Тканіна (тэкстыль)» у фондах Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка
Рабец Т.Д. Сістэма вобразаў у замоўнай традыцыі беларусаў Падзвіння
Сорока С.М. Географические, археологические и этнографические исследования Белорусского Подвинья в XIX — начале XX века
Сухая Н.А. Традыцыйныя народныя тканіны Падзвіння: па матэрыялах палявых даследаванняў 1998–2008 гадоў
Усціновіч Ю.Ф. Туроўля ў супрацьстаянні Вялікага княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы падчас Інфлянцкай вайны
Шастак Ю.Т. Рэгіянальныя рысы традыцыйнай архітэктуры жылля на Падзвінні (па выніках палявых даследаванняў «Студэнцкага этнаграфічнага таварыства»)
Шыдлоўскі К.С. Валуны Браслаўшчыны як помнікі геалогіі і этнаграфіі: з гісторыі выяўлення і даследавання
Шыдлоўскі С.А. Уласныя імёны ў кнізе Я. Баршчэўскага «ІІІляхціц Завальня» як крыніца рэканструкцыі этнічнай карціны свету прывілеяванага саслоўя Беларускага Падзвіння ў першай палове ХІХ стагоддзя

МЕТАДАЛОГІЯ ПАЛЯВЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
Піліпенка М.Ф. Сучасны стан і перспектывы развіцця беларускай этналогіі
Клімаў М.В. Асноўныя аспекты ў даследаванні вясковых паселішчаў Полацкага Падзвіння ў канцы XX — пачатку XXI стагоддзя

Рэзалюцыя рэспубліканскага навукова-практычнага семінара «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў»