Дысцыпліны

Гісторыя Беларусі (2 курс, 1 семестр)

Гісторыя Беларусі (2 курс, 1 семестр)1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Пачатак этнічнай гісторыі Беларусі.
1. Праблема перыядызацыі гісторыі Беларусі.
2. Тэрыторыя і прыродныя умовы Беларусі. Уплыў геаграфіі на гісторыю.
3. Праблема першапачатковага засялення Беларусі чалавекам (палеаліт, мезаліт).
4. Насельніцтва Беларусі ў эпоху неаліту. Гаспадарчыя заняткі, духоўная культура.
Дадатковая літаратура:
1) Сагановіч, Г. У пошуках Сярэднявечча / Г. Сагановіч // Беларускі гістарычны агляд. — 1997. — Т. 4, сш. 1-2.
2) Калечиц, Е.Г. Палеолит Беларуси в свете новых данных // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2010. — Вып. 18.

2. Насельніцтва Беларусі ў эпоху бронзы і раннім жалезным веку.
1. Эпоха бронзы на тэрыторыі Беларусі. З'яўленне індаеўрапейцаў. Узаемадзеянне з даіндаеўрапейскім насельніцтвам.
2. Пераход да вытворчай гаспадаркі на тэрыторыі Беларусі. Апрацоўка металаў. Зараджэнне грамадскага падзелу працы. Бацькоўскі род.

Археалогія (1 курс, 1 семестр)

Археалогія (1 курс, 1 семестр)1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Археалогія ў сістэме гістарычных навук.
1. Прадмет археалогіі.
2. Гісторыя археалогіі.
3. Асноўныя катэгорыі археалагічнай навукі.
4. Заканадаўчыя палажэнні па ахове археалагічных помнікаў.

2. Структура, метадалогія і методыка археалагічнага даследавання.
1. Структура археалагічнага даследавання.
2. Археалагічныя разведкі.
3. Археалагічныя раскопкі.
4. Камеральная апрацоўка археалагічных матэрыялаў.
5. Датаванне ў археалогіі.

Гісторыя Беларусі (2 курс, 1 семестр)

Гісторыя Беларусі (2 курс, 1 семестр)2 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Лівонская вайна.
1. Расклад сіл перад пачаткам Лівонскай вайны.
2. Бітва на р. Ула.
3. Вызваленне Полацка.

2. Усходні накірунак знешняй палітыкі Рэчы Паспалітай у канцы ХVІ — пачатку ХVІІ ст.
1. Антыпольскія настроі і барацьба за «старыну».
2. Стэфан Баторый, яго ўнутраная і знешняя палітыка.
3. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у Маскоўскую дзяржаву ў пачатку XVII ст. і барацьба за Смаленск у 30-я гг. XVII ст.

Гісторыя Расіі і Украіны (3 курс, 1 семестр)

Гісторыя Расіі і Украіны (3 курс, 1 семестр)3 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Палітычнае становішча Расіі ва ўмовах мірнага развіцця рэвалюцыі (сакавік — кастрычнік 1917 г.).
1. Палітычныя партыі Расіі ў міжрэвалюцыйны перыяд.
2. Крызісы Часовага ўраду.

2. Устанаўленне савецкай улады (кастрычнік 1917 г. — вясна 1918 г.).
1. Пабудова асноў савецкай дзяржаўнасці. ІІ Усерасійскі з'езд Саветаў.
2. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні першых месяцаў савецкай улады.
3. ІІІ Усерасійскі з'езд працоўных і салдацкіх дэпутатаў.
4. Нацыянальная палітыка савецкай улады. «Дэкларацыя правоў народаў Расіі».

Гісторыя Расіі і Украіны (1 курс, 1 семестр)

Гісторыя Расіі і Украіны (1 курс, 1 семестр)1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Старажытная Русь (канец ІХ — пачатак ХII ст.).
1. Сведчаннi крынiц пра пачатковую гiсторыю Русi.
2. Сацыяльнае размежаванне паводле «Рускай праўды».
3. Рэформы Вольгi, Уладзiмiра Cвятаславiча, Яраслава Мудрага і Уладзiмiра Манамаха па пісьмовых крыніцах.
4. Адлюстраванне адносін Русі і Візантыі ў пісьмовых крыніцах.

2. Феадальная раздробленнасць Русі.
1. Усобiцы з-за кiеўскага стала пасля смерці Уладзіміра Манамаха.
2. Унутраная i знешняя палiтыка Данiлы Раманавiча, яго каранацыя.
3. Палiтыка Юрыя Даўгарукага, Андрэя Багалюбскага i Усевалада Вялiкае Гняздо.
4. Гандлёвыя сувязі Наўгародскай зямлі.

Гісторыя Беларусі (ФІТ, 1 курс, 1 семестр)

Гісторыя Беларусі (ФІТ, 1 курс, 1 семестр)Студэнты факультэта інфармацыйных тэхналогій, 1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Першабытная эпоха на Беларусі.
1. З'яўленне чалавека на беларускіх землях.
2. Каменны век на Беларусі (палеаліт, мезаліт, неаліт).
3. Бронзавы век на Беларусі.
4. Жалезны век на Беларусі.

2. Беларускія землі ў раннім сярэднявеччы (VI — першая палова XIII ст.).
1. Сельская гаспадарка.
2. Рамяство і гандаль.
3. Полацкае і Тураўскае княствы - калыска беларускай дзяржаўнасці.
4. Барацьба з крыжакамі і мангола-татарамі.
5. Культурнае і рэлігійнае жыццё.

Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі

Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі2 курс, 1 семестр.

Білеты ўтрымліваюць два тэарэтычныя пытанні і адно практычнае заданне.
1. Пытанне 1
2. Пытанне 2
3. Прачытайце ўрывак гістарычнай крыніцы і прааналізуйце яго

Пытанні да іспыту.
1. Прадмет i задачы крынiцазнаўства гiсторыi Беларусi.
2. Тыпы і віды крыніц па гiсторыi Беларусi.
3. Агульная характарыстыка заканадаўчых дакументаў як гiстарычнай крынiцы
4. Матэрыялы заканадаўства зямель Русi IX—XIII ст.
5. Крыніцы права Вялiкага княства Лiтоўскага.
6. Публiкацыi матэрыялаў заканадаўства.
7. Заканадаўчыя дакументы новага і навейшага часу, iх класiфiкацыя.
8. Вызначэнне актаў. Класiфiкацыя актавых матэрыялаў.
9. Этапы развiцця актавых матэрыялаў.
10. Актавыя матэрыялы перыяду Вялiкага княства Лiтоўскага (сярэдзіна XIII–XVIII ст.).
11. Арганiзацыя дзяржаўнага справаводства ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм.
12. Статуты ВКЛ
13. Летапiсы як гiстарычная крынiца па гісторыі Беларусі. Пачатак летапiсання.
14. Лацінамоўныя хронікі як крыніцы па гісторыі Беларусі.
15. Першы летапісны звод ВКЛ
16. Другі летапісны звод ВКЛ
17. Трэці летапісны звод ВКЛ
18. «Хронiка» Мацея Стрыйкоўскага як крыніца па гісторыі Беларусі.
19. Асаблiвасцi летапiсання XVII—XVIII ст. на Беларусi.
20. Агульная характарыстыка мемуараў як крынiцы па гісторыі Беларусі.
21. Гiсторыка-мемуарная лiтаратура XVI—XVII ст. на Беларусі.
22. Асаблiвасцi i асноўныя вiды мемуараў XVIII ст.
23. Запiскi замежных дыпламатаў i падарожнiкаў XV—XVIII ст. як крыніцы па гісторыі Беларусі.
24. Мемуарная лiтаратура XIX ст.
25. Мемуары навейшага часу.
26. Эпісталярныя творы як крыніцы па гісторыі Беларусі.
27. Жыційная літаратура як крыніца па гісторыі Беларусі.
28. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц.
29. Праблемы крыніцазнаўчага вывучэння перыядычнага друку.
30. Асаблівасці вывучэння літаратурных твораў новага і навейшага часу як крыніц па гісторыі Беларусі.

Спіс гістарычных крыніц, з якіх будуць брацца ўрыўкі для аналізу.
1. Лаўрэнцеўскі летапіс
2. Жыціе Еўфрасінні Полацкай
3. Хроніка Быхаўца
4. Статут ВКЛ 1588
5. Одэрборн Паўль. Праўдзівы і грунтоўны аповед пра веру русаў
6. Ліставанне Льва Сапегі з Іасафатам Кунцэвічам
7. Фёдар Еўлашоўскі. Дыярыуш
8. Дамейка Ігнацій. Мае падарожжы
9. Якуб Колас. Верш
10. Аляхновіч Францішак. У кіпцюрох ГПУ
11. Геніюш Ларыса. Споведзь
12. Мемуары Баграмяна
13. Мемуары Улашчыка
14. Мемуары Мазурава
15. Мемуары Кебіча

Тэматыка семінарскіх заняткаў.

1. Прадмет i задачы крынiцазнаўства гiсторыi Беларусi. Летапісы як крыніцы па гісторыі Беларусі.

1. Тыпы і віды крыніц па гiсторыi Беларусi.
2. «Аповесць мінулых гадоў» (ПВЛ) як крыніца па гісторыі Беларусі.
Па другому пытанню да занятка неабходна:
1. Прачытаць урывак ПВЛ, змешчаны тут. Быць падрыхтаваным да каментаванага яго чытання.
2. Выбраць летапісныя фрагменты і сюжэты, якія маюць непасрэднае дачыненне да гісторыі Беларусі, выпісаць іх даты з пазнакай падзей.
3. На семінары мець з сабой гэты фрагмент ПВЛ у раздрукаваным выглядзе (аптымальна) або любую хрэстаматыю з тэкстам ПВЛ.
4. Ведаць такія базавыя паняцці, як «летапіс», «хроніка», «спіс», «звод», «ізвод», «рэдакцыя», «пратограф».

Старонкі