Гісторыя Расіі і Украіны (3 курс, 1 семестр)

Гісторыя Расіі і Украіны (3 курс, 1 семестр)3 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Палітычнае становішча Расіі ва ўмовах мірнага развіцця рэвалюцыі (сакавік — кастрычнік 1917 г.).
1. Палітычныя партыі Расіі ў міжрэвалюцыйны перыяд.
2. Крызісы Часовага ўраду.

2. Устанаўленне савецкай улады (кастрычнік 1917 г. — вясна 1918 г.).
1. Пабудова асноў савецкай дзяржаўнасці. ІІ Усерасійскі з'езд Саветаў.
2. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні першых месяцаў савецкай улады.
3. ІІІ Усерасійскі з'езд працоўных і салдацкіх дэпутатаў.
4. Нацыянальная палітыка савецкай улады. «Дэкларацыя правоў народаў Расіі».

3. Грамадзянская вайна і інтэрвенцыя, іх вынікі.
1. Прычыны Грамадзянскай вайны.
2. Растаноўка палітычных сiл.
3. Перыяды вайны, iх характарыстыка.
4. Украіна перыяду Грамадзянскай вайны.
5. Вынікі Грамадзянскай вайны.

4. Эканамічная сітуацыя ў перыяд «ваеннага камунізму».
1. Прычыны правядзення палітыкі «ваеннага камунізму» і яе асноўныя мерапрыемствы.
2. «Палажэнне аб сацыялістычным землеўпарадкаванні і аб мерах пераходу да сацыялістычнага земляробства» ад 14 лютага 1919 г. і Дэкрэт СНК ад 16 сакавіка 1919 г. «Аб спажывецкіх камунах».
3. Дэкрэт СНК ад 28 чэрвеня 1918 г. «Аб нацыяналізацыі буйнейшых прадпрыемстваў...»
4. Дэкрэт СНК «Аб спекуляцыі» ад 22 ліпеня 1918 г.
5. План ГОЭЛРО (снежань 1920 г.).
6. Вынікі правядзення палітыкі «ваеннага камунізму».

5. Становішча савецкіх рэспублік пры пераходзе ад ваеннага да мірнага жыцця.
1. Пераход да новай эканамічнай палітыкі. Х з'езд РКП(б).
2. Грашовая рэформа (1922 — 1924 гг.).
3. Гандаль.
4. Прамысловасць.
5. Нэп у сельскай гаспадарцы.

6. Супярэчнасці сацыяльна-эканамічнага развіцця дзяржавы ва ўмовах будаўніцтва сацыялізму.
1. Выбар стратэгіі фарсіраванай індустрыялізацыі.
2. Суцэльная калектывізацыя.
3. Супярэчлівасць сацыяльна-эканамінага развіцця краіны. «Лагерная эканоміка».

7. Грамадска-палітычная сістэма таталітарнага грамадства.
1. Палітычная сістэма СССР і Канстытуцыя СССР (1936).
2. Палітычныя рэпрэсіі. ГУЛАГ. НКУС.
3. Дзейнасць Г. Ягоды, М. Яжова, Л. Берыі, А. Вышынскага.
4. Культурная рэвалюцыя.

8. Знешняя палітыка 1920-х — 1930-х гг.
1. Генуэзская і Гаагская канферэнцыі.
2. Рапальскi дагавор і Савецка-германскі дагавор аб ненападзе 1926 г.
3. Падпiсанне дагавораў з Польшчай, Фiнляндыяй, Латвiяй, Эстонiяй, Iталiяй у 1932 — 1933 гг.
4. Спробы стварэння сiстэмы калектыўнай бяспекi. Маскоўская англа-франка-савецкая канферэнцыя.
5. Пакт Молатава-Рыбентропа.

9. Заходняя Украіна ў 1920 — 1930-я гг.
1. Украiнскiя землi ў складзе Польшчы.
2. Рэарганiзацыя палiтычных партый i аб'яднанняў. АУН.
3. Украiнскiя землi ў складзе Румынii. Палiтыка румынiзацыi. Украiнская нацыянальная партыя (УНП). Студэнцкiя суполкi, таварыствы.
4. Аўтаномiя Закарпацкай Украiны ў складзе Чэхаславакii.

Рубрыкі: