Гісторыя Расіі і Украіны (1 курс, 1 семестр)

Гісторыя Расіі і Украіны (1 курс, 1 семестр)1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Старажытная Русь (канец ІХ — пачатак ХII ст.).
1. Сведчаннi крынiц пра пачатковую гiсторыю Русi.
2. Сацыяльнае размежаванне паводле «Рускай праўды».
3. Рэформы Вольгi, Уладзiмiра Cвятаславiча, Яраслава Мудрага і Уладзiмiра Манамаха па пісьмовых крыніцах.
4. Адлюстраванне адносін Русі і Візантыі ў пісьмовых крыніцах.

2. Феадальная раздробленнасць Русі.
1. Усобiцы з-за кiеўскага стала пасля смерці Уладзіміра Манамаха.
2. Унутраная i знешняя палiтыка Данiлы Раманавiча, яго каранацыя.
3. Палiтыка Юрыя Даўгарукага, Андрэя Багалюбскага i Усевалада Вялiкае Гняздо.
4. Гандлёвыя сувязі Наўгародскай зямлі.

3. Барацьба народаў Русі з агрэсіяй крыжакоў і мангола-татар.
1. Ордэн мечаносцаў i Тэўтонскi ордэн, iх аб'яднанне.
2. Паходы Батыя.
3. Неўская бiтва.
4. «Лядовае пабоiшча».

4. Паўночна-усходняя Русь у XIV — першай палове XV ст.
1. Формы эксплуатацыi i асабiстай залежнасцi сялянства.
2. Вайсковая арганiзацыя.
3. Iван Калiта.
4. Паходы Альгерда на Маскву. Вітаўт.

5. Утварэнне Расійскай дзяржавы на рубяжы XV — XVІ стст.
1. Сістэма цэнтральнага і мясцовага кіравання.
2. Агульнарасiйскi судзебнiк.
3. Арганiзацыя войска.
4. Ерэтычныя рухi.

6. Украінскія землі ў XIV — першай палове XVІ ст.
1. Уключэнне Паўднёвай Русi ў склад Вялiкага княства Лiтоўскага.
2. Гарады. Магдэбургскае права.
3. Паўстанне пад кiраўнiцтвам Мухi. Удзел закарпацкiх русiнаў у паўстаннi Дз. Дожы.
4. Утварэнне Запарожскай Сечы.

7. Расія ў XVІ ст.
1. Рэформы Алены Глiнскай.
2. Судзебнiк 1550 г.
3. Лiвонская вайна.
4. Пачатак заваявання Сiбiры. Ярмак. Строганавы.

8. Расія ў канцы XVІ — пачатку XVІІ ст.
1. Узмацненне запрыгоньвання сялян. Указы аб сялянах i халопах.
2. Паўстанне I. Балотнiкава.
3. Вайна са Швецыяй.
4. К. Мiнiн i Дз. Пажарскi.
5. Земскi сабор 1613 г. Пачатак праўлення Раманавых.

9. Украіна ў складзе Рэчы Паспалітай (другая палова XVІ — першая палова XVІІ ст.).
1. Люблiнская унiя 1569 г. i Украiна.
2. Iнцыдэнт вакол каляндарнай рэформы.
3. Брэсцкая царкоўная унiя 1596 г.
4. «Ардынацыя Войска Запарожскага рэестравага». «Залаты спакой».

Рубрыкі: