Гісторыя Беларусі (ФІТ, 1 курс, 1 семестр)

Гісторыя Беларусі (ФІТ, 1 курс, 1 семестр)Студэнты факультэта інфармацыйных тэхналогій, 1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Першабытная эпоха на Беларусі.
1. З'яўленне чалавека на беларускіх землях.
2. Каменны век на Беларусі (палеаліт, мезаліт, неаліт).
3. Бронзавы век на Беларусі.
4. Жалезны век на Беларусі.

2. Беларускія землі ў раннім сярэднявеччы (VI — першая палова XIII ст.).
1. Сельская гаспадарка.
2. Рамяство і гандаль.
3. Полацкае і Тураўскае княствы - калыска беларускай дзяржаўнасці.
4. Барацьба з крыжакамі і мангола-татарамі.
5. Культурнае і рэлігійнае жыццё.

3. Беларускія землі ў складзе ВКЛ.
1. Прычыны ўтварэння ВКЛ.
2. ВКЛ да Крэўскай уніі.
3. Крэўская унія. Вынікі праўлення Ягайлы і Вітаўта.
4. ВКЛ у другой трэці XV — сярэдзіне XVI ст.
5. Знешняя палітыка ВКЛ.
6. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель у складзе ВКЛ.
7. Культурнае і рэлігійнае жыццё. Этнічныя працэсы.

4. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай.
1. Люблінская унія 1569 г.: прычыны і ўмовы. Барацьба ВКЛ за захаванне дзяржаўнай ідэнтычнасці.
2. Эвалюцыя дзяржаўнага і сацыяльна-палітычнага ладу пасля Люблінскай уніі. Барацьба магнацкіх груповак.
3. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай.
4. Культурнае і рэлігійнае жыццё.
5. Падзелы Рэчы Паспалітай.

5. Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі.
1. Асаблівасці палітычнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі пасля ўключэння ў склад імперыі.
2. Палітыка самадзяржаўя на Беларусі. Паўстанне 1830 — 1831 гг. і яго наступствы.
3. Буржуазныя рэформы 1860-х гадоў і іх асаблівасці на Беларусі.
4. Развіццё капіталізму ў сельскай гаспадарцы і прамысловасці.
5. Грамадска-палітычнае жыццё. Беларускі нацыянальны рух.
6. Першая сусветная вайна і беларускія землі.
7. Культура, навука, адукацыя. Станаўленне новай беларускай мовы і літаратуры.

6. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці. Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы. Заходняя Беларусь.
1. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. і праекты рашэння нацыянальнага пытання. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. Устанаўленне савецкай улады. Першы Усебеларускі з'езд.
2. Абвяшчэнне БНР. Утварэнне БССР і яе роля ў складзе СССР.
3. Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР. Рэпрэсіі.
4. Шляхі і метады пабудовы індустрыяльнага грамадства. Індустрыялізацыі і калектывізацыя.
5. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы.
6. Культура, навука, адукацыя ў БССР і Заходняй Беларусі.

7. Беларусь у гады другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны. Савецкая Беларусь у пасляваенны час.
1. Пачатак другой сусветнай вайны і аб'яднанне беларускага народа.
2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.
3. Партызанскі і падпольны рух на Беларусі.
4. Вызваленне Беларусі.
5. Вынікі Вялікай Айчыннай і другой сусветнай войнаў для Беларусі.
6. Аднаўленне гаспадаркі. Эканамічнае развіццё.
7. Грамадска-палітычнае жыццё.
8. Культура, навука, адукацыя.

8. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь. Беларусь на сучасным этапе.
1. Крызісныя з'явы ў сацыяльна-эканамічным і грамадска-палітычным жыцці савецкага грамадства.
2. Жнівеньскія падзеі 1991 г. у СССР і БССР. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь.
3. Беларусь: першыя гады незалежнасці (1992 — 1996).
4. Развіццё сістэмы дзяржаўнай улады і кіравання (1996 — наш час).
5. Эканамічнае жыццё.
6. Культура, навука, адукацыя.

Рубрыкі: