Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2013. — Вып. 24

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2013 Вып. 24Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2013. — Вып. 24. Даследаванне сярэдневяковых старажытнасцей Цэнтральнай Беларусі (памяці Ю.А. Заяца).

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — навуковае перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск МАБа выйшаў у 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Серыя была адноўлена ў 1999 г. У межах серыі выходзяць манаграфіі і зборнікі артыкулаў па выніках археалагічнага вывучэння Беларусі і сумежных краін. Некаторыя выпускі могуць прысвячацца эпохам, праблемам, выбітным археолагам, утрымліваюць матэрыялы канферэнцый. МАБ-24 змяшчае навуковыя працы вядомага археолага Юрыя Афанасьевіча Заяца па даследаванні старажытнасцей VI–XIII стст. на тэрыторыі Цэнтральнай Беларусі, якія яшчэ не былі ўведзены ў навуковы зварот, а таксама артыкулы іншых даследчыкаў, прысвечаныя сярэдневяковай тэматыцы. У зборнік уключаны таксама новыя матэрыялы з палявых даследаваняў 2009–2011 гг.

Прапануемы 24-ы выпуск «Матэрыялаў па археалогіі Беларусі» ўтрымлівае шэраг артыкулаў самога Ю.А. Заяца, а таксама публікацыі В.М. Ляўко, С.П. Віцязя, І.А. Марзалюка, І.У. Магалінскага, Я.Г. Рыера, Г.В. Штыхава, А.Г. Калечыц і шэрагу іншых даследчыкаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 66,7 MB.

Крыніца: Сайт Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Спампаваць выпуск/Скачать выпуск.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест выпуска:
Памяці Юрыя Афанасьевіча Заяца
Спіс публікацый Юрыя Афанасьевіча Заяца

АРТЫКУЛЫ
Заяц Ю.А. Да праблемы распаўсюджвання хрысціянства на Беларусі
Заяц Ю.А. Полоцкий княжеский дом: правовой аспект взаимоотношений князей Полоцкого и Киевского домов (985–1129 гг.)
Заяц Ю.А. Земли и уделы до середины XIII в. на территории Беларуси в трудах Л.В. Алексеева
Заяц Ю.А. Завершение восточно-европейской эпопеи принца Эймунда, или Варяги на юго-восточной окраине Полоцкой земли в первой половине XI в.
Заяц Ю.А. Минск: по следам истории
Заяц Ю.А. Меньск и его пригороды
Заяц Ю.А. Сельские поселения центральных районов Беларуси Х — первой половины XIII в.
Заяц Ю.А. Характеристика методик и направлений изучения средневековых могильников
Віцязь С.П. Прусы ў кантэксце палітычных падзей Старажытнай Русі першай паловы ХІ ст.
Дубицкая Н.Н. Раскопки поселения Симоновичи на р. Птичь
Капустин К.Н. «Взлет на холмы» и исторические реалии Южной Руси
Левко О.Н. Роль Менского княжества в территориально-административном и политическом развитии Полоцкой земли
Магалінскі І.У. Вырабы з каляровых металаў у кантэксце культурна-эканамічных кантактаў Полацка ў Х–XVII стст.
Марзалюк І.А. Культурны слой Магілёўскага замчышча як гістарычная крыніца
Рассадин С.Е. Челенга из Казимира
Риер Я.Г. Динамика раннего развития славян в европейском контексте
Саливон И.И., Помазанов Н.Н., Хартанович В.И. Краниологическая характеристика серии из курганных погребений XI–XII вв. на территории Витебской области
Штыхов Г.В. История Лукомля по письменным источникам и княжеский род Лукомльских

МАТЭРЫЯЛЫ
Заяц Ю.А. Археологические памятники территории Менской земли: материалы к археологической карте
Заяц Ю.А. Новые памятники археологии в пределах городской черты Минска (правый берег р. Свислочь)
Заяц Ю.А. Эталонное поселение X–XIII вв. — селище у д. Дворецкая Слобода
Заяц Ю.А. Раскопки большой курганной группы могильника у д. Новосады в верховьях р. Уса
Заяц Ю.А. Работы на реставрируемых и реконструируемых объектах Минска (Лошицкий парк, Лошицкий усадебный дом, Замчище)
Заяц Ю.А. Отчет об археологических исследованиях участка-2 на территории Замчища в г. Минске летом 2009 г.
Ашэйчык В. Выпадковая знаходка каменнай шліфаванай сякеры-кліна з Пухавіцкага раёна
Ляшкевич Э.А. Предметы и объекты рыболовного промысла из раскопок археологического комплекса на р. Менка
Рассадин С.Е., Звягинцев В.Б. Монастырский и местечковый остеологические комплексы по раскопкам 2011 г.
Ткачёва М.И. Случайные находки неолитической керамики с территории Гомельского и Добрушского районов

ПАЛЯВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ (2009–2011 гг.)
Першабытны перыяд
Белявец В.Г. Археалагічныя разведкі у Бярозаўскім раёне ў 2011 г.
Вашанаў А.М. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Бялыніцкага і Івацэвіцкага раёнаў у 2011 г.
Зуева А.У. Вынікі археалагічных раскопак паселішча Краснасельскі-8 у 2011 г.
Калечиц Е.Г. Археологические разведки на территории Берестовицкого и Пружанского районов в 2009 г.
Калечиц Е.Г. Археологические разведки в междуречье Ясельды и Пины в 2011 г.
Колосов А.В. Археологические работы на территории Могилевской области в 2011 г.
Колосов А.В., Хомченко Я.Л. Результаты археологических работ в бассейне р. Остер в 2011 г.
Лакіза В.Л. Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС на р. Нёман у 2010–2011 гг.
Лакіза В.Л. Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 2011 г.
Ткачоў А.Ю. Археалагічныя даследаванні на поўдні Белавежскай пушчы ў 2011 г.
Харытановіч З.А. Археалагічныя даследаванні гарадзішча Бірулі ў 2011 г.
Чарняўскі Макс.М. Даследаванні на Беларускім Паазер’і ў 2011 г.
Чарняўскі Міх.М. Даследаванні на Панямонні і Падзвінні ў 2011 г.
Язэпенка І.М., Юрэцкі С.С. Раскопкі на паселішчы каменнага веку Ніжняя Алба-1 (урочышча Лукошыніца) у нізоўі р. Бярэзіна ў 2011 г.

Перыяд сярэдневякоўя і ранняга новага часу
Вайцяховіч А.В., Плавінскі М.А. Новыя даследаванні археалагічнага комплексу на р. Менка
Войтехович А.В. Археологические работы на селище «Дружба» в городе Минске в 2011 г.
Вяргей В.С. Даследаванні на паселішчы Снядзін-3 у Петрыкаўскім раёне ў 2011 г.
Иов О.В. Раскопки древнерусских памятников в Припятском Полесье
Касюк А. Асноўныя вынікі археалагічных даследаванняў на Палессі ў 2011 г.
Клімаў М.В. Завяршэнне археалагічных доследаў на помніку Лучна-1
Кошман В.І. Археалагічныя даследаванні помнікаў басейна сярэдняй Бярэзіны ў 2011 г.
Левко О.Н. Археологические исследования строительного котлована под административное здание в г. Витебске по ул. Калинина в 2010–2011 гг.
Левко О.Н. Исследования на территории Задвинья в г. Витебске в 2011 г.