Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2006. — Вып. 22

Гістарычна-археалагічны зборнік 2006 № 22Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2006. — Вып. 22.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы нумар ГАЗа выйшаў у 1927 г., пасля чаго выданне спынілася да 1993 г. У выпуску 22 за 2006 г. змяшчаюцца матэрыялы навуковай канферэнцыі «Археалогія і матэрыяльная культура: інтэрпрэтацыя археалагічных даных», прысвечаная 200-годдзю з дня нараджэння Канстанціна Тышкевіча — аднаго з заснавальнікаў навуковай археалогіі ў Беларусі і Літве. У зборніку публікуюцца артыкулы Г. Штыхава, В. Вяргей, А. Дабрыяна, Ш. Бекцінеева, Міхаіла Міхайлавіча Чарняўскага, М. Крывальцэвіча, Я. Шмідта, А. Вайцяховіча, П. Кенькі, Дз. Дука, М. Плавінскага, В. Мядзведзевай, Ю. Заяца, І. Калечыц, Л. Дучыц і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

Штыхаў Г. Па слядах Тышкевічаў — раскопкі Лагожска ў XX стагоддзі
Вяргей В. Археалагічнае вывучэнне Беларусі ў другой палове XIX ст.
Добриян А. Деятельность Виленского Музеума древностей и временной Археологической комиссии по изучению археологических памятников
Бектинеев Ш. Нумизматические опусы графов Тышкевичей
Грынь С. Лагойскі гісторыка-краязнаўчы музей імя Канстанціна і Яўстафія Тышкевічаў: перспектывы развіцця
Чарняўскі Міхал М. Паселішча Кастыкі 1 на Віліі
Крывальцэвіч М. Праблемы перыядызацыі і храналогіі эпохі бронзы на тэрыторыі Паўднёвай Беларусі
Бяліцкая Г. Рэканструкцыя жылой пабудовы з паселішча Хотамель 2 паводле археалагічных даных
Дробушевский А. Хронология чечерской группы верхнеднепровского варианта зарубинецкой культуры
Віцязь С. Аб адным тыпе псаліяў з помнікаў Беларусі
Белявец В. Папярэднія вынікі вывучэння грунтовага могільніка вельбарскай культуры Пятровічы (Белая Гара)
Рассадин С. Κοιστοβοκοι и славяне
Шмидт Е. Особенности этнокультурного развития племен Смоленского Поднепровья и смежных территорий в VIII–X веках н.э.
Вайцяховіч А. Крэмацыя. Пытанні інтэрпрэтацыі
Кулаков В. Первые данные о фортификации поселения Кауп
Макушников О. Между Гнездово и Киевом: Моховский археологический комплекс X–XI вв. на юго-востоке Беларуси
Кенько П. Реконструкция поясных наборов X–XII веков из Гомельской области (из частной коллекции)
Плавінскі М, Зайкоўскі Э. Меч з курганнага могільніка Ашмянец у кантэксце сінхронных матэрыялаў
Кізюкевіч Н., Юркавец Ю. Матэрыялы могільніка каля в. Мігова (з даследаванняў Ю. Ядкоўскага)
Башкоў А. Асновы класіфікацыі рэчаў хрысціянскага культа індывідуальнага выкарыстання канца X–XIV стст.
Клімаў М. Да пытання аб крытэрыях вызначэння палону ў святле археалагічных крыніц
Дук Дз., Плавінскі М. Аб полацкім некропалі X–XIII стст.
Мядзведзева В. Сярэдневяковыя шашкі Беларусі (па матэрыялах археалагічных даследаванняў)
Риер Я. Археологическое изучение средневековой деревни в Польше
Звяруга Я. Раскопкі курганоў у вярхоўях Росі і Зельвянкі
Кушнярэвіч А. Да праблемы датыроўкі і функцыянальнага прызначэння кафедральнага сабора Станіслава ў Вільні
Соболь В. Некаторыя вынікі даследаванняу мураванага замка ў Навагрудку
Заяц Ю. Приспособления для защиты кисти руки в доспехе средневекового воина
Гурии М., Синчук И. Железные изделия из раскопок Быкова 1988–1989 гг.
Калечыц І. Выявы галгофскіх і праквітнеўшых крыжоў на каменных эпіграфічных помніках XII–XVIII ст.
Дучыц Л, Зайкоўскі Э, Вінакураў В., Карабанаў А. Валуны, з якімі звязаны паданні аб акамянелых людзях
Мяцельскі А., Блашко В. Мсцілаўскае ваяводства на картах XVII–XVIII стст.
ХРОНІКА
На 12 кангрэсе Асацыяцыі еўрапейскіх археолагаў (Кракаў, 19–24 верасня 2006 г.)