Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2011. — Вып. 26

Гістарычна-археалагічны зборнік 2011 Вып. № 26Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2011. — Вып. 26.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск ГАЗа выйшаў у 1927 г., аднак адразу пасля гэтага выданне было спынена і аднавілася толькі ў 1993 г. У выпуску 26 за 2011 г. змешчаны матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Актуальныя праблемы ранняй гісторыі славян», што адбывалася ў Мінску 29–30 верасня 2009 г. Друкуюцца артыкулы В. Ляўко, Г. Штыхава, Я. Шмідта, А. Мядзведзева, Н. Дубіцкай, І. Марзалюка, А. Макушнікава, М. Плавінскага, А. Вайцяховіча, В. Шадыры, Я. Рыера, С. Віцязя, Э. Зайкоўскага і шэрагу іншых айчынных і замежных археолагаў і гісторыкаў.

Змест нумара:

Александр Коваленя. Актуальные проблемы изучения ранней истории славян
Ольга Левко. Проблемное поле археологических культур I тысячелетия н.э.

АРХЕОЛОГИЯ
Андрей Обломский, Владимир Приймак, Ростислав Терпиловский. Исследования колочинской курганной группы Бездрик в 2000 г.
Инна Исланова. Этапы славянского расселения на Верхней Волге
Nadya Profantová. Nejstarši slovanské osídleni v Čechách ve svělte nových nálezŭ a problém stanoveni pŕesnéjši chronologie
Георгий Штыхов. Древний Лукомль — материальная культура в этническом аспекте (I тысячелетие н.э.)
Евгений Шмидт. Славяне в междуречье Днепра и Западной Двины в IV–XII вв.
Александр Медведев К вопросу о финале культуры штрихованной керамики
Александр Дробушевский. Этнокультурные изменения в междуречье Днепра и Десны на рубеже нашей эры
Наталья Дубицкая. Полуземляночные постройки поселения Тайманово Быховского района Могилёвской области
Ігар Марзалюк. Новыя крыніцы па гісторыі славянскага рассялення ў Магілёўскім Падняпроўі і Пасожжы
Олег Макушников. Ранние и восточные славяне в Гомельском Поднепровье (V–X вв.): вопросы этнокультурной истории
Мікола Плавінскі. Насельніцтва Браслаўскага Паазер’я ў другой палове І — пачатку ІІ тысячагоддзя н.э. (па матэрыялах пахавальных помнікаў)
Андрэй Вайцяховіч. Курганны могільнік Слабада ў вярхоўях Дзвінасы
Вадзім Шадыра. Да пытання аб славянскім рассяленні на тэрыторыі Беларускага Падзвіння
Ганна Бяліцкая. Тапаграфія і забудова паселішчаў зарубінецкай культуры ў Прыпяцкім Палессі
Тарас Мілян. Виникнення та функціонування ранньослов’янських пам’яток у межиріччі верхів’їв Дністра та Західного Бугу
Андрэй Вайцяховіч. Змены ў абрадзе крэмацыі на тэрыторыі Полацкай зямлі ў Х ст.

ГІСТОРЫЯ
Сергей Рассадин. Актуальные проблемы славяногенеза
Яков Риер. Об особенностях славянского этногенеза в контексте ранней истории европейских народов
Wojciech Nowakowski. Problem obecności Słowian w dorzeczach Odry I Wisły w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów w świetle antycznych źródeł pisanych i znalezisk archeologicznych
Ростислав Терпиловский. Киевская культура. Некоторые итоги и проблемы дальнейшего изучения
Сяргей Віцязь. Поліфункцыянальныя аспекты засялення Верхняга Панямоння ў раннім сярэднявеччы
Уладзімір Тугай. Склавены — славяне ці балты?
Sylwija Cygan. Historija badań archeologicznych nad zagadnieniem etnogenezy Słowian od połowy XX w. w Polsce — główne metody i kierunki interpretacji źródeł
Людмила Агеева, Надежда Демидова. Языческий культ Параскевы-Рогнеды
Эдвард Зайкоўскі. Гісторыка-геаграфічныя ўмовы размяшчэння раннеславянскіх гарадзішчаў
Ольга Сорокина. Древние славяне в антропологическом отображении
Владимир Григорьев. Советская, российская и зарубежная историческая наука второй половины ХХ в. о предках славян

Рэзалюцыя Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Актуальныя праблемы вывучэння ранняй гісторыі славян»