Віцебскія старажытнасці[-2011–2012]: матэрыялы навуковых канферэнцый

Віцебскія старажытнасці 2010Зборнік: Віцебскія старажытнасці[2010–2011]: матэрыялы навуковых канферэнцый / рэдкал.: Г.У. Савіцкі [і інш.]. — Мінск : Націянальная бібліятэка, 2013. — 283 с.

Характарыстыка: У 2009 г. у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адбылася канферэнцыя «Віцебскія старажытнасці», якая з таго часу канферэнцыя праводзіцца штогадова. Зборнік утрымлівае матэрыялы двух канферэнцый, якія праводзіліся 20–21 кастрычніка 2011 г. і 14–15 лістапада 2012 г. Асобна друкуюцца матэрыялы, прысвечаныя калекцыі віцебскага краязнаўцы і збіральніка В.П. Федаровіча. У зборніку змешчаны артыкулы Міхаіла Міхайлавіча Чарняўскага аб арнаментах на кераміцы ўсвяцкай неалітычнай культуры, Максіма Міхайлавіча Чарняўскага і Э.А. Ляшкевіч аб новых даных па рыбацтву насельніцтва паселішчаў Крывінскага тарфяніка, М.А. Плавінскага аб гісторыі археалагічнага вывучэння курганных могільнікаў захаду Браслаўскага Паазер'я, А.В. Вайцяховіча аб элементах драўляных канструкцый у курганах з крэмацыямі на тэрыторыі Полацкай зямлі, М.В. Клімава аб Лучанскіх грунтовых могільніках, а таксама публікацыі шэрагу іншых навукоўцаў.

Крыніца: Афіцыйны сайт Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.

Фармат: Pdf.

Памер: 5,9 MB.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.


Змест:
Віцебскія старажытнасці-2011
Чарняўскі М.М. Выяўленчыя элементы арнаментаў на кераміцы ўсвяцкай неалітычнай культуры з крывінскіх паселішчаў
Чарняўскі Макс.М., Ляшкевіч Э.А. Новыя дадзеныя па рыбацтву насельніцтва паселішчаў Крывінскага тарфяніка (па матэрыялах даследаванняў 2008–2011 гг.)
Плавінскі М.А. Гісторыя археалагічнага вывучэння курганных могільнікаў захаду Браслаўскага Паазер’я
Войтехович А.В. Элементы деревянных конструкций в курганах с погребениями останков кремации на территории Полоцкой земли
Клімаў М.В. Лучанскі грунтовы могільнік
Чараўко В.У. Археалагічныя даследаванні на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна ў 2011 г.
Магалінскі І.У. Сыравінны метал, нарыхтоўкі і адыходы вытворчасці полацкіх ювеліраў X–XVII стст.
Колединский Л.В. «Что же зеркальце в ответ?» (об атрибутации одной находки — деревянном изделии конца ХІІІ — начала XIV в. из раскопок Верхнего замка Витебска)
Левко О.Н., Кенько П.М., Белоусов А.Р. Необычная коллекция оружия, эмблем и нагрудных знаков из раскопок 2011 г. на территории Заручевья в Витебске
Кобринец В.А. Монеты России в кладах Витебщины (ХVI — начало XVIII в.)
Сліж Н.У. Віцебская шляхта ў маскоўскім палоне
Таранеўскі В.У. Вязень з Оршы і яго «Дыярыуш»
Таранеўскі В.У. Жанчына ў шляхецкіх мемуарах XVII ст.
Скварчэўскі Д.В. Апісанні астранамічных з’яў у Віцебскім летапісе Панцырнага і Аверкі
Урублеўскі В.В. Крыніцы па гісторыі штодзённасці сялянскага насельніцтва Аршанскага павета Віцебскага ваяводства (другая палова XVIII ст.)
Трыфанава Н.Я. Аб роспісах уніяцкіх храмаў Віцебшчыны канца XVIII — пачатку XIX ст.
Зянюк Р.У. Дзейнасць Ф. Цяцерскага ў галіне адукацыі на Віцебшчыне ў першай трэці ХІХ ст.
Колабава І.Н. Справы аб падробнай залатой манеце ў фондзе канцылярыі генерал-губернатара віцебскага, магілёўскага і смаленскага (1840–1850-я гг.)
Карпович О.В. Состав и деятельность повстанческих организаций 1863 г. в Витебской губернии
Лашкевіч А.А. Справы наконт абразы царскай асобы – сведчанне крызісу асноў традыцыйнага грамадства ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. (на матэрыялах спраў Віцебскага губернскага жандарскага ўпраўлення і сакрэтнага стала канцылярыі віцебскага цывільнага губернатара)
Восович С.М. Организация витебским свято-владимирским епархиальным братством внебогослужебных чтений и бесед в конце XIX в.
Рогач В.В. Витебские нотариусы конца XIX — начала XX в.
Шарковская Н.Ю. «Сфероконусы» и новое выявление в собрании ВОКМ античных находок из собрания Е.П. Тышкевича
Соловьева С.В. «Дамское рукоделие»: вышивка, вязание, плетение. Предметы конца XVIII–XIX в. из фондов ВОКМ.
Ануфриева О.В. Медные табакерки военной тематики и табакерка-календарь из собрания ВОКМ
Калясінскі В.Ф. Манеты ваеннага збору 27-га пяхотнага Віцебскага палка
Кегелев Ю.А. Основные критерии научной реставрации живописных произведений Ю.М. Пэна
Нароўская А.М. Радзінная абраднасць беларусаў Віцебскай губерні (канец XIX — пачатак XX ст.)
Костюкевич А.В. Заговоры как гипнотическое воздействие
Иванов В.А. Валуны и кресты восточной Витебщины
Жижиян С.Ф. «Быховские сидельцы». История одной фотографии
Буле М.В. Лудзенский краеведческий музей: история, развитие, перспективы
Бамбешка І.І. Фарміраванне прыватных калекцый на Віцебшчыне ў канцы XVIII — пачатку ХХ ст.
Краснова Е.Л. Восприятие экспозиции музея посетитеями (анализ «Книги отзывов, жалоб и предложений по Витебскому историческому музею за 1934–1935 гг.»)
Півавар М.В. Ведамасныя музеі (музеі прадпрыемстваў і ўстаноў) у другой палове ХХ — пачатку ХХІ ст.

Віцебскія старажытнасці-2012
Левко О.Н. Ранний этап формирования Полоцкой земли: итоги и перспективы исследования
Кенько П.М. Наборный пояс из курганного могильника Небышина
Клімаў М.В. Лучанскі грунтовы могільнік ІІ: пытанні археалагічнай інтэрпрэтацыі
Коц А.Л. Археалагічныя знаходкі з раскопак на востраве старажытнага Полацка ў 2012 г.
Кобринец В.А. Клад с русскими «проволочными» копейками из Витебска (находка 1971 г.)
Скварчэўскі Д.В. Традыцыйныя астронімы як крыніца па міфалогіі насельніцтва Віцебшчыны
Кишик Ю.Н. Воссоздание планировочной структуры Задвинья в средневековом Витебске
Каладжинскайте А. Витебский костел святого Антония: история и архитектура (новые открытия)
Волкова А.В. «Война 1812 года. свидетельствуют документы»: обзор документов, связанных с войной 1812 года на Витебщине
Буле М.В. «Герой, служащий Отечеству, никогда не умирает и в потомстве воскресает»
Подлипский А.М. Смерть генерала Кульнева: легенда, которая легко опровергается
Жиркевич-Подлесских Н.Г. Служение отечеству из века в век…
Иванова Т.П. Жители Витебской губернии в составе тверского ополчения в войне 1812 года
Жаўняровіч Г.Д. Лёс нясвіжскай манетна-медальнай калекцыі пасля разрабавання палаца Радзівілаў падчас вайны 1812 г.
Давидовская О.Н. Наградные медали за войну 1812 г. и заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. в собрании ВОКМ
Соловьева С.В. Предметы военного костюма конца XVIII — начала XIX в. в фондах ВОКМ
Воднева И.П. Музейно-педагогическая деятельность как одно из направлений работы краеведческого музея г. Полоцка (на примере темы «Полоцк в Отечественной войне 1812 года»)
Снапковский Ю.Н. Полицмейстеры и городничие Витебской губернии — ветераны антинаполеоновских войн начала XIX века
Колабава І.Н. Да пытання фальшэрства грошай на тэрыторыі Віцебскай губерні ХІХ ст.
Лашкевіч А.А. Графы Плятары (Плятар-Зібергі) і мясцовая расійская ўлада (па матэрыялах спраў канцылярыі віцебскага цывільнага губернатара)
Нароўская А.М. Вясельны рытуал у традыцыйнай культуры беларусаў Віцебскай губерні канца XIX — пачатку XX ст.
Церашкова К.С. Мяшчане ў структуры насельніцтва Віцебскай губерні (60-я гг. ХІХ — пачатак ХХ ст.)
Лабоха Г.М. Ансамбль Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў другой палове ХІХ ст.: гісторыя, архітэктура і афармленне храмавых інтэр’ераў
Мясоедова С.Н. «Интимный» театр Давида Тихантовского
Півавар М.В. Невядомы віцебскі краязнавец В.К. Златкоўскі
Шарковская Н.Ю. Возвращенные Витьбой
Колесинский В.Ф. Рубль Иоанна Антоновича из коллекции А.Р. Бродовского
Жижиян С.Ф. Фалеристика Витебского 27-го пехотного полка
Костюкевич А.В. Судьба двух реликвий: крест Евфросинии Полоцкой и крест из Конга (Ирландия)
Бараненка В.В. Утварэнне і арганізацыя дзейнасці Полацкай абнаўленчай епархіі напрыканцы снежня 1926 — у студзені 1927 г.
Шарох Г.А. Палітыка ўрада ІІ Рэчы Паспалітай у адносінах да хрысціянскіх канфесій на заходняй Докшыччыне ў 1920-я гг.
Бамбешка І.І. Актуалізацыя гісторыка-культурнай спадчыны Віцебшыны сродкамі краязнаўчых музеяў ў 1920–1930-х гг.
Пачобут Н.А., Сяліцкая М.К. Іван Ігнатавіч Васілевіч (старонкі архіва)
Юрчак Д.В., Юрчак Ю.В. Усадьба И. Маньковского «Милое»: история создания, архитектурные особенности и перспективы использования здания

Вацлав Федорович и его коллекция
Варламова Н.П., Шишанов В.А. Масонская коллекция В.П. Федоровича
Богданов А.А. Письма В.П. Федоровича к А.Н. Пыпину
Мякишев В.П. Краковские свидетельства коллекционерско-исследовательской деятельности Вацлава Федоровича
Шарковская Н.Ю. Коллекция «KAFLY» собрания Вацлава Федоровича

Звесткі пра аўтараў