Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2015. — Вып. 26

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2015 Вып. 26Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2015. — Вып. 26. Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых помнікаў на тэрыторыі Беларусі (да 120-годдзя з дня нараджэння А.М. Ляўданскага)

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск МАБа выйшаў у 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Другі выпуск пабачыў свет толькі ў 1999 г. У межах серыі выходзяць манаграфіі і зборнікі артыкулаў па выніках археалагічных даследаванняў вучоных Беларусі і сумежных краін. Асобныя выпускі могуць быць прысвечаны асобным эпохам, праблемам, вядомым археолагам або ўтрымліваць матэрыялы канферэнцый. МАБ-26 прысвечаны 120-годдзю з дня нараджэння А.М. Ляўданскага. змяшчае артыкулы па выніках археалагічнага вывучэння Беларусі, Польшчы, Украіны, а таксама матэрыялы палявых даследаванняў 2012–2013 гг.

Прапануемы 26-ы выпуск «Матэрыялаў па археалогіі Беларусі» змяшчае артыкулы В.У. Мядзведзевай, А.У. Зуевай, Т.Л. Гурбо, А.Г. Калечыц, М.В. Клімава, Э.А. Ляшкевіч, В.М. Ляўко, В.І. Кошмана, М.А. Плавінскага, М.І. Ткачовай, А.А. Башкова, А.М. Аўласовіча, А.Ф. Касюк, А.В. Коласава, М.М. Крывальцэвіча, З.А. Харытановіч, В.Л. Лакізы і шэрагу іншых даследчыкаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 19,5 MB.

Крыніца: Сайт Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Спампаваць выпуск/Скачать выпуск.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест выпуска:

АРТЫКУЛЫ
Мядзведзева В.У. Гісторыя і гістарыяграфія навуковай дзейнасці А.М. Ляўданскага
Зуева А.У., Курловіч-Бяляўская П.С. А.М. Ляўданскі і Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Арабей А.С. Гістарыяграфія даследавання касцяной і рагавой індустрыі позняга бронзавага — ранняга жалезнага вякоў Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі
Белабровік Д.А. Да пытанняў гісторыі вывучэння і гістарыяграфіі свідэрскай культуры на тэрыторыі Беларускага Падняпроўя
Бондарь А.Н. Актуальные вопросы и перспективы археологического изучения позднесредневекового Чернигова (XIV–XVII вв.)
Гурбо Т.Л. История накопления краниологических материалов из археологических раскопок второй половины XIX в. на территории Беларуси
Калечыц А.Г. Аб выкарыстанні ў археалогіі новых стратыграфічных схем чацвярцічных адкладаў Беларусі
Клімаў М.В., Ляшкевіч Э.А. Да пытання аб рыбалоўстве на сельскіх паселішчах акругі Полацка ў XI–XVI стст.
Костюкевич А.В. Золотые изделия с территории Полоцкой земли
Кошман В.І., Плавінскі М.А. Да пытання аб абарончых збудаваннях Мінскага замчышча
Курловіч-Бяляўская П.С. Тэхналогія вытворчасці шкляных сасудаў XVI–XIX стст. з тэрыторыи Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі
Левко О.Н. Древнерусские центры княжеств XII в.: Минск, Друцк, Витебск (по письменным и археологическим данным)
Осадчий Е.Н., Коротя А.В. Укрепления сотенного города Константинов
Поплевко Г.Н. Экспериментально-трасологическое исследование костяных орудий
Спирин И.В. История изучения укреплений городов и замков Оршанско-Могилёвского Поднепровья
Тимофеенко А.Г. К вопросу о Рогачёвской волости XI–XIII вв. (по находкам древнерусских актовых печатей)
Ткачёва М.И. История изучения неолитической керамики Белорусского Посожья
Шипилло В.А. Сельское население на территории Беларуси в XI–XIX вв. (историко-антропологический аспект)
Юрэцкі С.С. Кераміка прыпяцка-нёманскай і нёманскай культур Беларускага Панямоння: гісторыя даследаванняў і стан вывучэння
Wawrzeniuk J. Wiejskie «mogiłki» w krajobrazie kulturowym. Problemy badawche dawnych cmentarzy wiejskich na przykładzie nowożytnych nekropolii z woewództwa podlaskiego w Polsce

МАТЭРЫЯЛЫ
Башков А.А., Пилипович В.Ю., Мороз И.М. Родовая усадьба Достоевских в свете археологических исследований
Белявец В.Г., Касюк А.Ф., Крывальцэвіч М.М., Лакіза В.Л., Харытановіч З.А. Вынікі археалагічных даследаванняў 2012 года ў зоне будаўніцтва Нежынскага горнаўзбагачальнага комплексу і аб’ектаў яго інфраструктуры (Любанскі раён Мінскай вобласці)
Бяліцкая А.М., Вяргей В.С. Матэрыялы жалезнага веку і ранняга сярэдневякоўя з паселішча Камень-6
Клімаў М.В. Новыя матэрыялы з паселішчаў Полацкага Падзвіння (па выніках археалагічных даследаванняў 2013 г.)
Костюкевич А.В. Аметистовая византийская бусина из Витебска
Кунаш А.А. Нумізматычны матэрыял з пад’ёмных збораў з левага берага р. Свіслач у Мінску (раён Траецкага прадмесця)
Плавінскі М.А. Курганны могільнік Опса — помнік фінальнай стадыі культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў на паўночным захадзе Беларускага Падзвіння
Спирин И.В. Обследование замков с бастионными укреплениями Оршанского и Могилёвского Поднепровья в 2013 году

ПАЛЯВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ 2012–2013 гадоў
Авласович А.М. Археологическое изучение курганных древностей у д. Эсьмоны
Ашэйшык А.У., Зуева В.У. Папярэднія вынікі раскопак паселішча Дразды-12 у 2013 годзе
Касюк А.Ф. Археалагічныя даследаванні ў Слуцкім раёне Мінскай вобласці ў 2013 годзе
Колосов А.В. Археологические работы 2013 года на р. Беседь
Крывальцэвіч М.М. Вынікі археалагічных разведак у зоне будаўніцтва Петрыкаўскага горна-абагачальнага комплексу
Мазалеўскі В.І. Археалагічныя работы на тэрыторыі гістарычнай часткі г. Нясвіжа ў 2012 годзе
Максімовіч А.М. Асноўныя вынікі археалагічных разведкак на тэрыторыі басейна р. Шчара ў 2013 годзе
Плавінскі М.А. Раскопкі Мядзельскага замка ў 2013 годзе
Тимофеенко А.Г. Древнерусские памятники на Нижней Добысне (по материалам разведки 2013 г.)
Ткачоў А.Ю. Археалагічныя даследаванні на Беларускім Пабужжы ў 2013 годзе
Харытановіч З.А., Лакіза В.Л. Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў на гарадзішчы Обчын у 2012–2013 гадах (Любанскі раён Мінскай вобласці)
Хомченко Я.Л. Итоги археологических работ на территории Могилёвского Посожья в 2013 году

ПЕРСАНАЛІІ
Заснавальнік беларускай археалогіі (Да 230-годдзя з дня нараджэння Зарыяна Даленгі-Хадакоўскага)
Адданая даследчыца зямлі беларускай (Да 80-годдзя з дня нараджэння Таццяны Мікалаеўны Каробушкінай)
Исследователь славянских древностей на территории Беларуси (К 90-летию со дня рождения белорусского археолога Леонида Давыдовича Поболя)