Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: тэзісы дакладаў навуковай канферэнцыі, прысвечанай 1130-годдзю Полацка

История и археология Полоцка и Полоцкой земли 1987Кніга: Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі : тэзісы дакладаў навуковай канферэнцыі, прысвечанай 1130-годдзю Полацка. — Полацк : ПГКЗ, 1992. — 70 с.

Характарыстыка: У 1987 г. у Полацку адбылася навуковая канферэнцыя з нагоды 1125-годдзя самага старажытнага горада Беларусі. З таго часу канферэнцыя «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі» пачала праводзіцца кожныя пяць гадоў. Другая канферэнцыя, што адбылася ў 1992 г. і была прысвечана 1130-годдзю Полацка, таксама як і першая, была арганізавана Полацкім гісторыка-культурным запаведнікам сумесна з Інстытутам гісторыі АН Беларусі. Мерапрыемства мела міжнародны характар і сабрала навукоўцаў з Беларусі, Расіі і Украіны. У зборніку друкуюцца тэзісы дакладаў Я.К. Анішчанкі аб здымках Лепельскага павета 1802–1817 гг., Ш.І. Бекцінеева аб полацкіх гірках-разнавагах, Т.Б. Бліновай аб езуіцкіх канвіктах у Полацку і полацкім езуіцкім музеі, Л.У. Дучыц аб жывёлах і дрэвах у пахавальным абрадзе полацкіх крывічоў, Э.М. Зайкоўскага аб камянях-краўцах як помніках паганскага культу, Ю.А. Заяца аб полацкіх падзеях «Сагі пра Эймунда», Л.С. Івановай аб гісторыі рэфармацыйнай царквы ў Полацку ў другой палове XVI — першай палове XVII ст., А.В. Квяткоўскай аб даследаванні каменных магіл каля в. Ваўча Докшыцкага і в. Перавоз Глыбоцкага р-наў, А.М. Кушнярэвіча аб гісторыі мураванага культавага дойлідства Полацкай зямлі ХІІІ–XIV стст., Г.В. Ласкавага аб мячах Полацкай зямлі, С.В. Тарасава аб дэмаграфічнай труктуры Полацка ІХ–ХVII стст., Г.В. Штыхава аб ужыванні тэрмінаў «отчина», «жизнь», «село» і «дом» у пісьмовых крыніцах у дачыненні да Полацкай зямлі і матэрыялы шэрагу іншых даследчыкаў.

На сайце таксама маюцца зборнікі тэзісаў і артыкулаў канферэнцый «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі» 1987, 1997, 2002, 2007, 2012 (частка 1 і частка 2), 2017 гадоў.

Фармат: Pdf.

Памер: 0,7 MB.

Крыніца: Сайт Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Заўвага: Кніга знаходзіцца на іншым сайце. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

ПЕРАЙСЦІ ДА СПАМПОЎВАННЯ/ПЕРЕЙТИ К СКАЧИВАНИЮ.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Анішчанка Я.К. Здымкі Лепельскага павета 1802–1817 гг.
Бектинеев Ш.И. Полоцкие гирьки-разновесы
Блинова Т.Б. Иезуитские конвикты в Полоцке
Блинова Т.Б. Полоцкий иезуитский музей
Володихин Д.М. Русские летописи и разряды, а также сочинения иностранцев о взятии Полоцка в 1563 г.
Гигорьева В.В. Из истории Полоцкой учительской семинарии
Грыцкевіч В.П. Актуальныя патрэбнасці беларускай гістарычнай навукі і адукацыі
Данько Л.Ф. К вопросу о восстановлении Покровской церкви в г. Полоцке
Дубянецкі Э.С. Матэрыяльнае становішча служачых Полацкага кадэцкага корпуса ў XIX ст.
Дучыц Л.У. Жывёлы, птушкі і дрэвы ў пахавальным абрадзе полацкіх крывічоў
Зайкоўскі Э.М. Камяні-краўцы як помнікі паганскага культу
Заяц Ю.А. Полоцкие события «Саги об Эймунде»
Здановіч Н.І. Ангобны роспіс на бытавой кераміцы Полацка XVII–XIX стст.
Иванова Л.С. Из истории реформационной церкви в Полоцке (вторая пол. XVI — первая пол. XVII в.)
Калядзінскі Л.У. Верхні замак Віцебска ў XI–ХVII стст. (этапы станаўлення)
Касмылёў В.С. Полацкі часовы манетны двор
Квяткоўская А.В. Даследаванне каменных магіл каля в. Ваўча Докшыцкага і в. Перавоз Глыбокскага раёнаў
Киштымов А.Л. Научно-педагогическая деятельность полковника А.П. Аргамакова
Колосовский Ю.В. Позднезарубинецкие традиции в керамике северо-востока Белоруссии в I половине I тыс. н.э.
Ксензов В.П. Мезолитическая кундская культура на территории Полоцкой земли
Кузняева С.А. Полацкія навучальныя установы ў пачатку XIX ст. (па матэрыялах рэвізіі В.I. Сявергіна)
Куприянов В.А. К вопросу о землевладениях и монастырских строениях Полоцкого женского Спасо-Евфросиниевского монастыря (середина ХІХ — начало XX вв.)
Кушнярэвіч А.М. Да гісторыі мураванага культавага дойлідства Полацкай зямлі ХІІІ–XIV стст.
Ласкавый Г.В. Мечи Полоцкой земли (ІX–ХІІІ вв.)
Левко О.Е. Археологическое исследование Орши
Линёва Е.А. Первопроходцы дреговичской земли
Назарова Е.Л. Полоцкая летопись о князьях Ерсики и Кокнесе
Насевіч В.Л. Род Корсакаў — адзін са старажытных баярскіх родаў Полаччыны
Пашкевiч У.I. Полацк у гады Паўночнай вайны
Перхавко В.Б. Западнодвинская магистраль и связи Древней Руси с западнославянскими землями
Пирог П.В. К вопросу о борьбе населения Полоцка с унией в первой половине ХVII в.
Пуцко В.Г. Триумфальный крест на Борисовых камнях
Семянчук А.А. Падзеі Лівонскай вайны (1558–1583) на Полаччыне (у «Хроніцы» Мацея Стрыйкоўскага)
Семянчук Г.М. Новая катэгорыя археалагічньіх помнікаў на тэрыторыі і Полацкай зямлі (грунтовыя магільнікі X–XIII стст.)
Сергеева 3.М. О янтаре X–ХIII вв. на западнорусских землях
Таляронак С.В. Грамадска-палітычны рух на Полаччыне ў час вайны 1812 г.
Тарасаў С.В. Дэмаграфічная структура Полацка ІХ–ХVII стст. па гісторыка-археалагічных крыніцах
Филатова Е.Н. Полацкая епархия и народное образование (на примере Полоцкого уезда)
Цейтлина М.М. Сравнение технологических особенностей росписей Спасо-Преображенской церкви в г. Полоцке и соборов XII в. г. Владимира
Шадыро В.И. Этнокультурная ситуация на белорусско-литовско-латышском порубежье в I тыс. н.э.
Штыхов Г.В. «Отчина» и «жизнь», «село» и «дом» полоцких князей
Рождественская Т.В. Ещё раз о надписи XI в. на камне из Софийского собора в Полоцке
Салеев В.А. Полоцк как центр региональной культуры: истоки и современность