Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1977 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны часопіс для публікацыі вынікаў даследаванняў па гісторыі, археалогіі, мовазнаўству ды іншых гуманітарных дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, прыродазнаўчых і тэхнічных навуках выходзілі пад адной вокладкай. Побач з навуковымі даследаваннямі у часопісе маглі змяшчацца афіцыёзна-прапагандысцкія і публіцыстычныя матэрыялы, што найбольш характэрна для «застойных» 1970-х гадоў. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1977 г. з матэрыялаў гістарычнай і літаратуразнаўчай тэматыкі змешчаны артыкулы пра станаўленне беларускай савецкай літаратуры (М.М. Барсток), Вялікую Айчынную вайну (Э.Ф. Языковіч), сацыялістычнае спаборніцтвуа ў навукова-даследчых інстытутах АН БССР ў першай палове 1970-х гг. (С.А. Некрашэвіч) і іншыя публікацыі.

Змест нумара:

ВЯЛІКАМУ КАСТРЫЧНІКУ — 60!
Петрыкаў П.Ц. Пад сцягам Вялікага Кастрычніка
Буслаў К.П. Дасягненні і перспектывы развіцця грамадскіх навук у Беларусі

ФІЛАСОФІЯ
Сінякоў Л.К. Нацыянальныя адносіны ва ўмовах развітога сацыялізма і буржуазныя фальсіфікатары

ПРАВА
Саркісава Э.А. XXV з’езд КПСС і далейшае ўдасканальванне савецкага заканадаўства

ЭКАНОМІКА
Дрыц В.І., Гіяргідзе З.І. Развіццё эканомікі Савецкай Беларусі
Бабкова І.М. Рост дабрабыту народа — важнейшая задача камуністычнага будаўніцтва
Дронаў Ф.А. Удасканальванне арганізацыі і кіравання навукова-тэхнічным прагрэсам

ГІСТОРЫЯ
Бармічаў В.Д. Супрацоўніцтва і ўзаемаабагачэнне брацкіх сацыялістычных культур
Языковіч Э.Ф. Подзвіг савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне
Некрашэвіч С.А. Развіццё сацыялістычнага спаборніцтва ў навуковых установах АН БССР (1971–1975 гг.)
Лейкін Э.А. Вялікі Кастрычнік і міжнародны маладзёжны рух (Беларускага гістарыяграфія міжнароднага маладзёжнага руху)

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА
Барсток М.М. Вялікі Кастрычнік і станаўленне беларускай савецкай літаратуры

МОВАЗНАЎСТВА
Жураўскі А.І. Вывучэнне гісторыі беларускай мовы за гады Савецкай улады
Мартынаў В.У. Шляхі славянскай кампаратывістыкі ў Беларусі

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА
Шамшур В.В. Да гісторыі афармлення свята першай гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Віцебску

РЭЦЭНЗІІ
Агіевіч У.У. Атэізм у сістэме філасофскіх поглядаў А.В. Луначарскага
Домбек З., Шалькевіч В.Ф. Марксісцкая філасофія і сацыялогія ў Польшчы
Дзьякаў В.А. Кабзар і «маладыя штурманы будучай буры»

ХРОНІКА
Патаенка К.Л. Пленум Беларускага аддзялення Філасофскага таварыства СССР
Чэрнікава В.Ф. Сустрэча з чытачамі рэфератыўных часопісаў