Гісторыя новага часу (2 курс, 2 семестр)

Гісторыя новага часу (2 курс, 2 семестр)2 курс, 2 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Прадмет, задачы і праблемы курса гісторыі новага часу.
1. Паняцце «новая гісторыя».
2. Змест новай гісторыі.
3. Перыядызацыя і гістарыяграфія новай гісторыі.

2. Вялікія геаграфічныя адкрыцці і каланіяльная палітыка заходнееўрапейскіх дзяржаў.
1. Каланiяльныя захопы заходнееўрапейскiх краiн у XVI — XVIII ст.
2. Стварэнне каланiяльных iмперый Партугалii, Iспанii, Галандыi, Англii i Францыi.
3. Здабыткi i страты чалавецтва ў вынiку адкрыццяў i каланiзацыi новых тэрыторый.

3. Культура Адраджэння.
1. Вытокі Адраджэння. Сутнасць і асноўныя рысы Адраджэння.
2. Асаблівасці рэгіянальных накірункаў Адраджэння.
3. Гістарычнае значэнне Адраджэння.

4. Рэфармацыя і контррэфармацыя ў Заходняй Еўропе.
1. Эканамічныя, сацыяльна-палітычныя і ідэйныя перадумовы Рэфармацыі.
2. Асноўныя накірункі Рэфармацыі і дактрыны вядучых рэфармацыйных вучэнняў.
3. Рымска-каталіцкая царква ў час Рэфармацыі і контррэфармацыі.

5. Еўрапейскі абсалютызм.
1. Перадумовы фармiравання абсалютысцкага ладу ў Еўропе.
2. Асноўныя накiрункi ўнутранай i знешняй палiтыкi абсалютнай манархii.
3. «Асветны абсалютызм», яго сутнасць i значэнне.
4. Роля абсалютызму ў гiстарычным развiццi Еўропы.

6. Эпоха Асветніцтва.
1. Вытокі Асветніцтва.
2. Асноўны змест i характар Асветнiцтва.
3. Роля i месца асветнiцкага руху ў гiстарычным працэсе.

7. Англiйская буржуазная рэвалюцыя.
1. Прычыны буржуазнай рэвалюцыі ў Англіі.
2. Скліканне Доўгага парламента і пачатак рэвалюцыі.
3. Грамадзянскія войны.
4. Рэформы Доўгага парламента.

8. Вайна за незалежнасць i Першая амерыканская рэвалюцыя.
1. Вайна за незалежнасць ЗША.
2. Станаўленне дзяржаўнага ладу ЗША.
3. Характар, асаблівасці, вынікі і гістарычнае значэнне першай Амерыканскай рэвалюцыі.

9. Французская рэвалюцыя XVIII ст.
1. Перадумовы і прычыны буржуазнай рэвалюцыі ў Францыі.
2. Рэвалюцыйныя падзеі 1789 — 1794 гг.

10. Заходняя Еўропа і Паўночная Амерыка ў перыяд напалеонаўскіх войнаў (1799 — 1815 гг.)
1. Напалеонаўскія войны ў Еўропе.
2. Венскі кангрэс 1814 — 1815 гг. і вынікі напалеонаўскіх войнаў.

11. Ліберальныя і нацыянальна-вызваленчыя рухі і рэвалюцыі 1820 — 1830-х гг.
1. Прычыны рэвалюцыйных рухаў.
2. Ліпеньская рэвалюцыя 1830 г. у Францыі.
3. Рэвалюцыі 1820 — 1830-х гг. у краінах Еўропы.
4. Вынікі і значэнне рэвалюцый.

12. Рэвалюцыі 1849 — 1849 гг. у Заходняй Еўропе.
1. Прычыны рэвалюцый.
2. Рэвалюцыі ў Францыі, Германіі, Аўстрыйскай імперыі.
3. Вынікі і значэнне рэвалюцый.

13. Палітычныя і аб’яднаўчыя працэсы 1850 — 1860-х гг.
1. Аб’яднанне Італіі.
2. Аб’яднанне Германіі.

14. Палітычныя і аб’яднаўчыя працэсы 1850 — 1860-х гг.
1. Прычыны і перадумовы Грамадзянскай вайны ў ЗША.
2. Ход ваенных дзеянняў і характар Грамадзянскай вайны.
3. Вынікі і значэнне Грамадзянскай вайны.

15. Дэмакратызацыя заходняга грамадства (1870 — 1914 гг.).
1. Палітычнае развіццё Вялікабрытаніі.
2. Палітычнае развіццё Францыі.
3. Палітычнае развіццё ЗША.

16. Грамадская думка, грамадска-палітычныя рухі і рухі сацыяльнага пратэсту.
1. Чартысцкі рух у Вялікабрытаніі.
2. Ліберальныя і кансерватыўныя ідэі і практыка.
3. Сацыялістычны рух. Складванне міжнароднага рабочага руху.

17. Міжнародныя адносіны і каланіяльная палітыка.
1. Венская сістэма міжнародных адносін і яе развал.
2. Утварэнне аўстра-германскага, Траістага саюзаў і Антанты.
3. Выспяванне сусветнай вайны.
4. Каланіяльная палітыка Заходніх дзяржаў.

18. Першая сусветная вайна 1914 — 1918 гг.
1. Прычыны і характар першай сусветнай вайны.
2. Ход ваенных дзеянняў.
3. Вынікі першай сусветнай вайны.

Рубрыкі: