Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 7

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі Вып. 7Зборнік: Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. — 2009. — Вып. 7.

Характарыстыка: У 7-м выпуску зборніка «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі» (2009 г.) змешчаны вынікі навуковых даследаванняў, актуальныя для вырашэння сучасных праблем нацыянальнай культуры. Друкуюцца артыкулы У.А. Лобача пра вёску ў у міфапаэтычнай карціне свету беларусаў, А.М. Раманюка пра хусткі ў складзе жаночых строяў Усходняга Палесся, С.У. Грунтова пра выкарыстанне і інтэрпрэтацыю крыніц па вывучэнні семантыкі мемарыяльных помнікаў Беларусі, Н.І. Наркевіч пра ювелірныя ўпрыгажэнні Беларусі ХVII–ХVIII стст. паводле твораў партрэтнага жывапісу, І.Н. Ажашкоўскай пра архітэктуру Полацкай Сафіі другой паловы XVII ст., а таксама даследаванні шэрагу іншых навукоўцаў.

Заўвага: сайт утрымлівае толькі змест зборніка, але не тэксты артыкулаў.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Приветствие Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, члена-корреспондента Михаила Владимировича Мясниковича участникам Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств»
Грыдзюшка У.П. Дзяржаўная палітыка ў галіне нацыянальнай культуры на сучасным этапе
Лакотка А.І. Народная творчасць — крыніца духоўнага адраджэння

РАЗДЗЕЛ І. ПРАБЛЕМЫ АРХІТЭКТУРЫ, ВЫЯЎЛЕНЧАГА І ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА МАСТАЦТВА
Алёшына К.М. Сучасны габелен Беларусі і краін постсаветскай прасторы: тэндэнцыі развіцця
Васюченко Н.Д. Ксилография в творчестве Анатолия Зайцева
Габрусь Т.В. Ахова архітэктурнай спадчыны ў кантэксце развіцця турызму ў Рэспубліцы Беларусь
Грамыка М.В. Некаторыя асаблівасці развіцця беларускага пейзажнага жывапісу (2-я палова 1950-х — 1-я палова 1960-х гг.)
Захарина Ю.Ю. Художественные концепции современной архитектуры: поливариантность интерпретаций формы
Кирильчук О.В. Особенности белорусской иконописи ХХ века
Кожар Н.В. Особенности трактовки категорий «пространство» и «время» в архитектурной теории эпохи романтизма
Лявонава А.К. Мемарыяльная пластыка: гістарычны вопыт і сучасны мастацкі працэс
Наркевіч Н.І. Ювелірныя ўпрыгажэнні Беларусі ХVII–ХVIII стст. паводле твораў партрэтнага жывапісу
Ожешковская И.Н. Утраченная страница в истории архитектуры Полоцкой Софии 2-й половины ХVII в.
Пікулік А.М. Беларуская дзіцячая кніжная ілюстрацыя ХIХ — пачатку ХХ ст.
Рассадзін С.Я. Надаконныя ўпрыгажэнні Парыч: сімволіка драўляных карункаў
Терешонок О.А. Профессиональное образование специалистов в области художественной керамики: преемственность мастерства
Шамрук А.С. Традиция в системе инновационного формообразования современной архитектуры
Шичко Е.В. Белорусский эстамп 1980 — 2000-х годов. Тенденции развития

РАЗДЗЕЛ II. ПРАБЛЕМЫ ТЭАТРАЛЬНАГА, ЭКРАННАГА І МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА
Агафонава Н.А. Коммуникативно-художественный модус телевидения
Белоокая М.А. Воплощение историко-культурного наследия на экране
Волынец Е.Н. Диалог искусств в творчестве Г. Ермоченкова (на примере музыкальной фрески «Собор святой Софии»)
Голикова-Пошка Е.В. Социальная анимационная реклама
Горпенко В.Г. Создание истории кинотелеобразования в Украине
Дожина Н.И. Певчерские памятники старообрядческой традиции в белорусских рукописных фондах: к постановке проблемы их исследования
Дубатовская О.А. Система современной хоровой фактуры: тезаурус, связь элементов, типология
Канстанцінава Т.Л. Да пытання адначасовага функцыянавання розных тыпаў валачобных напеваў у мясцовых песенна-абрадавых традыцыях паўночнабеларускага рэгіёна
Карчевская Н.В. Взаимодействие театрального и эстрадного искусства
Котович Т.В. «Навальніца будзе»: уход от сценического бытовизма в спектакле Коласовского театра
Красинский А.В. «Беларусьфильм» между прошлым и будущим
Мдивани Т.Г. Опера «Мастер и Маргарита» Евгения Глебова: структура стиль и универсалии постановочной работы
Медведева О.А. Экранное искусство как частный случай глобальной аудиовизуальной культуры
Нечай О.Ф. Взаимодействие глобализации и проблемы идентичности в современном белорусском кино
Ратников Г.В. Личность автора и художественное произведение (на материале киноискусства)
Савицкая А.А. Традиционные сюжеты в современной белорусской пьесе-сказке
Саенкова Л.П. Информационно-коммуникативные особенности белорусской сетевой кинокритики
Старикова В.В. Звукозапись музыкального произведения как один из способо фиксации художественного текста
Субботняя А.Г. Соотношение восточной и западной традиции в музыкальном искусстве (теоретический аспект)
Цмыг Г.П. Новая хоровая концертность (к вопросу о стилевых исканиях современных белорусских композиторов)
Юўчанка Н.А. В. Шабалін і музычна-тэатральнае мастацтва Беларусі

РАЗДЗЕЛ ІІІ. ПРАБЛЕМЫ ЭТНАЛОГІІ, АНТРАПАЛОГІІ, ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ І СЛАВІСТЫКІ
Алексеенка Д.М. Зорка ў міфапаэтычных уяўленнях палешукоў
Алфёрава А.Г. Метадалогія даследавання асяроддзя бытнасці ў беларускім фальклоры
Бункевич Н.С. Изучение морфологических особенностей восточнославянского населения в польской литературе (ХIХ — первая треть ХХ в.)
Бяляева В.А. Канцэпт «цуд» у беларускіх народных апавяданнях
Грунтоў С.У. Праблема выкарыстання і інтэрпрэтацыі крыніц па вывучэнні семантыкі мемарыяльных помнікаў Беларусі
Гурко А.Викт. О современных подходах к исследованию процессов этнокультурной адаптации мигрантов
Кавалёва Р.М. Каляндарна-абрадавая песня: праблема ідэнтыфікацыі
Калачова І.І. Мадэрнізацыя ўкладу жыцця і мадэрнізаванасць традыцый у гарадской сям’і беларусаў: сутнасці і сучасныя асаблівасці
Касперович Г.И. Традиции животноводства белорусов
Лавриновская И.В. Ролевые функции и статус женщины в семейно-бытовой сфере в Беларуси в ХХ — XXI вв.: традиции и новации
Літвіновіч А.Ф. Аб адной беларускай назве літоўцаў
Лобач У.А. Вёска (сяло) у міфапаэтычнай карціне свету беларусаў (па матэрыялах абрадавага фальклору)
Милюченков С.А. Историческая семантика и арелы названий традиционных складских построек Беларуси
Навагродскі Т.А. Метады і прыёмы збору палявога этнаграфічнага матэрыялу па традыцыйнай культуры харчавання
Нямкова Л.М. Традыцыйныя вобразы-сімвалы шаблі, люлькі, дудкі ў беларускіх казацкіх песнях
Ракава Л.В. Сучасная беларуская сельская сям’я як сфера перадачы традыцый выхавання і сацыялізацыі
Сакума С.Л. К вопросу об истори изучения миграции (2-я половина ХIХ — начало ХХ в.)
Сівурава Л.П. Некаторыя аспекты народнай ветэрынарыі ў беларусаў (2-я палова ХIХ — 1-я чвэрць ХХ ст.)
Титов В.С. Вильна (Вильня) и Виленский край в XIII–ХVII вв.: этнолингвистическая и конфессиональная ситуация
Чаквин И.В. Исторические особенности социальной и этнокультутной адаптации мигрантов Беларуси
Шкрабова Т.А. Условия жизни сельских детей Гомельщины в конце ХХ — начале XXI века (по материалам полевых этнологических исследований)
Фёдоров Р.Ю. Проблема этнокультурной идентичности белорусов-самоходов Приишимья
Ященко О.Г. Весенние развлечение гомельчан в начале ХХ века

ФАЛЬКЛОРНАЯ ТВОРЧАСЦЬ И СУЧАСНЫЯ КУЛЬТУРНЫЯ ПРАЦЭСЫ
Бояджиева С. Фольклор и фолклористика в България
Ганева-Райчева В. Етноложки идеи и подходи в съвременната българска фолклористика
Грънчарова Е. Навлизане на градското в селищната танцова култура
Коцева Й. Разказвачът на приказки в края на ХХ век
Пейчева Л. Възприемане на българскиея музикален фолклор извън България
Станоев С. Нови персонажи в смеховата разказна традиция

РАЗДЗЕЛ IV. ПРАБЛЕМЫ ЗАХАВАННЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ
Барвенава Г.А. Высокае і нізкае. Сімволіка паласатых тканін сярэднявечча
Беляева С.С. Архитектурный декор деревянного народного жилья Пуховичского района
Богдан П.А. Мастацкія асаблівасці традыцыйных паясоў Панямоння
Булгакова Т.И. Филиализация как средство сохранения и развития музейного дела в регионе
Заброцкая В.С., Раевская О.И. Культурное наследие г. Мозыря: проблемы и перспективы
Зянковіч С.В. Міфалагічная спадчына ў творах Максіма Багдановіча і Мацея Сарбеўскага (параўнальныя аспекты інтэрпрэтацыі міфаў)
Карэлін У.Р., Мельнікаў М.П. Даследаванне роспісаў Слаўгарадскай царквы Раства Багародзіцы экспедыцыямі Акадэміі навук Беларусі
Петрачкова И.М. Имена героев и мифопоэтические мотивы в драматургии Виктора Сергеевича Розова
Раманюк А.М. Хусткі ў складзе жаночых строяў Усходняга Палесся канца ХIХ — пачатку ХХ ст.
Рахлеева Н.Н. Культурное наследие в современном мире: проблемы оценки, интерпретаций, принятия и преемственности
Савицкая А.А. Идеология становления театра для детей (1920-е годы)
Симанайтене Р.Э. Влияния, традиции и художественные особенности в современном литовском декоративном стекле
Чарнышова В.А. Раннехрысціянскі выяўленчы канон