Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 15

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі Вып. 15Зборнік: Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 15 / навук. рэд. А.І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2013. — 446 с.

Характарыстыка: У 15-м выпуску зборніка «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі» (2013 г.) змешчаны навуковыя артыкулы супрацоўнікаў і аспірантаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, а таксама іншых навуковых і вышэйшых навучальных устаноў Беларусі і краін замежжа. Друкуюцца артыкулы А.І. Лакоткі аб традыцыйнай культурнай спадчыне і пошуку новых ідэй інтэграцыі, А.М. Пікулік пра ролю віленскіх кнігавыдавецкіх цэнтраў XVI–XVIII стст. у развіцці беларускага мастацтва кірылічнай кнігі, С.У. Грунтова пра семантыку прыдарожных крыжоў і капліц Беларусі XVIII — пачатку XXI стст., Т.І. Кухаронак пра абрад «завіваць бярозу» на магілёўска-смаленскім памежжы, В.С. Новак пра міфалогію прадметаў хатняга ўжытку, а таксама даследаванні шэрагу іншых навукоўцаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 6,7 MB.

Крыніца: Сайт Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя Кандрата Крапівы.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.


Змест:
Локотко А.И. Традиционное культурное наследие и поиск новых идей интеграции

РАЗДЗЕЛ І ПРАБЛЕМЫ АРХІТЭКТУРЫ, ВЫЯЎЛЕНЧАГА І ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА МАСТАЦТВА
Балуненко И.И. Проблема идентичности в современной православной храмовой архитектуре Беларуси
Вакар Л.У. Лубок, ап-арт і калаж у жывапісе А. Крошкіна
Габрусь Т.В. Традыцыі і інавацыі ў архітэктуры сучасных каталіцкіх храмаў Беларусі
Горанская Т.Г. Изображения белорусского города в печатных изданиях XVI–XIX веков
Захарына Ю.Ю. Мастацкія вобразы сучасных спартыўных збудаванняў Беларусі: канструкцыйная логіка і сімвалізацыя архітэктурных форм
Ивановская Д.А. Комплексный подход в оформлении интерьеров духовно-образовательного центра белорусской православной церкви в Минске
Калкоўская Э.У. Пейзаж у беларускім жывапісе эпохі рамантызму: характэрныя адметнасці ў творчасці выпускнікоў Санкт-Пецярбургскай Імператарскай акадэміі мастацтваў
Кононова-Григолец А.В. Эффект свечения и светоносность в живописи
Лисов А.Г. Парижская школа: выбор между свободой творчества и национальным стилем
Медвецкий С.В. Некоторые аспекты постмодернизма в белорусской живописи 1980–1990-х годов
Нисс Е.В. Личность Адама Идзьковского в архитектуре Беларуси ХІХ века
Пикулик Е.Н. Роль виленских книгоиздательских центров XVI–XVIII вв. в развитии белорусского искусства кириллической книги
Ржевская Е.А. Зураб Церетели: памяти Казимира Малевича
Чайко М.П. Праблемы сучаснай беларускай мастацтвазнаўчай тэорыі ў галіне манументальнай скульптуры
Шамрук А.С. Актуализация категорий чувственности и тактильности в архитектурном формообразовании

РАЗДЗЕЛ ІІ ПРАБЛЕМЫ ТЭАТРАЛЬНАГА, ЭКРАННАГА І МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА
Агафонова Н.А. Нарративные конструкции белорусского минисериала
Бабарико В.А. Опыт исполнения полифонии на баяне как слухо-двигательное представление
Безручко А.В. В.П. Небера: путь от солдата Великой Отечественной войны до известного советского кинорежиссёра-педагога
Горбушина И.Л. Особенности фортепианного стиля и репертуара И.М. Шумилиной
Измаилова Л.В. История колокольных функций (репрезентативная и культурно-историческая)
Климук И.Я. Специфика художественной коммуникации в сфере популярной музыки
Копытько Н.А. «Песни Хиросимы» Дмитрия Смольского в истории белорусской музыки
Лю Мин Вэй. Цзяннаньская музыка сычжу как явление нематериального культурного наследия
Малей А.А. Цвет в сценических композициях Бориса Герлована
Мдивани Т.Г., Карпилова А.А., Цмыг Г.П. Феномен академической музыки: сущность и современное состояние (на материале российского и белорусского композиторского творчества последней трети ХХ — начала ХХІ в.)
Савицкая О.П. Органная месса И.С. Баха: вопросы формообразования
Слухаенко В.А. Специфика форм и эстетических задач театра юного зрителя в современных реалиях
Смольская К.Р. Беларуская драматургія як генератар абнаўлення эстэтычнай палітры
Цмыг Г.П. Хоровое академическое исполнительство в Беларуси рубежа ХХ–XXI вв. Творческие портреты (камерный хор)
Цыбина А.В. «Тип организованного хаоса» как форма репрезентации действительности в произведениях видеоарта конца ХХ — начала XXI в.
Ярмалінская В.М. Тэатральна-дэкарацыйны жывапіс Я. Чамадурава — важны этап у развіцці сцэнічнага мастацтва і сцэнаграфіі Беларусі
Яроміна К.П. Выяўленчасць і метафара ў сцэнаграфіі опернага спектакля ў Беларусі 1990–2010-х гадоў (на прыкладзе прац В. Окунева ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Рэспублікі Беларусь)
Loos H. Musikwissenschaft an der Universität Leipzig

РАЗДЗЕЛ ІІІ ПРАБЛЕМЫ ЭТНАЛОГІІ, АНТРАПАЛОГІІ, ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ І СЛАВІСТЫКІ
Алфёрава А.Г. Вобразна-паэтычныя асаблівасці сучасных загадак Лагойшчыны
Атрошчанка Ю.Ю. Гендарная мадэль народнага светабачання беларускай няказкавай прозы
Бачыла І.Г. Вывучэнне традыцыйных страў беларусаў айчыннымі навукоўцамі 2-й паловы ХХ — пачатку ХХІ ст.
Бохан Л.В. Абрадава-святочныя стравы яўрэяў Беларусі ў ХІХ — пачатку ХХІ ст.
Грунтов С.В. Семантика придорожных крестов и часовен Беларуси XVIII — начала XXI в.
Жвалеўская А.А. Спецыфіка выкарыстання этнічных жартаў у этналагічным даследаванні
Ждановіч К.І. Персаніфікацыя кветак у вуснапаэтычнай творчасці беларусаў
Захаркевіч С.А. Праблема вывучэння культурнай адаптацыі: вопыт англа-амерыканскай сацыяльна-культурнай антрапалогіі
Изотова О.В. Праздники ремёсел в городских и сельских поселениях Минской области
Касперович Г.И. Традиции животноводства в личных подсобных хозяйствах Республики Беларусь
Корникова Н.В. Влияние массовой культуры на образ жизни гомельской интеллигенции в начале ХХІ в.
Кухаронак Т.І. Абрад «завіваць бярозу» на магілёўска-смаленскім памежжы
Луц Л.М. Асноўныя кампазіцыйныя формы ўнутранай арганізацыі тэкстаў беларускіх казацкіх, рэкруцкіх і салдацкіх песень
Мацулька В.А. Змены ў жаночых і мужчынскіх галаўных уборах беларусаў у 50–70-я гады ХХ ст.
Мілаш Я.А. Беларускія хрысціянскія традыцыі і іх уплыў на этнічныя працэсы на беларускіх землях у канцы ХІХ — пачатку ХХ ст.
Міхайлец М.А. Гістарыяграфія вывучэння народнай матэрыяльнай культуры беларусаў польскімі даследчыкамі ХІХ — пачатку ХХ ст.
Навагродскі Т.А. Застольны этыкет у традыцыйнай культуры харчавання беларусаў
Новак В.С. Міфалагічныя ўяўленні жыхароў Гомельшчыны
Новак В.С. Міфалогія прадметаў хатняга ўжытку
Ракава Л.В. Міжкультурнае ўзаемадзеянне ў традыцыйным касцюме беларусаў у канцы ХІХ — сярэдзіне ХХ ст.
Саўчанка Г.П. Навелістычныя балады Гомельшчыны: сюжэт «заморскае зелле»
Сидоренко В.Н. Радиовещание на польском языке в БССР в 1920–1930-е годы
Смалюга І.І. Паэтычныя спосабы ўзбагачэння выразнасці ў тапанімічных паданнях беларусаў
Філіпчык Д.У. Адметныя асаблівасці абыдзённага абраду ў вёсцы Папшычы Глыбоцкага раёна
Шкрабова Т.А. Изменения в благоустройстве городских населённых пунктов Гомельщины в 1950-е — середине 1960-х годов

РАЗДЗЕЛ IV ПРАБЛЕМЫ ЗАХАВАННЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ
Андрейкив К.В. Резьба как отдельный вид бойковских ремёсел конца ХІХ — 30-х годов ХХ в.
Варатнікова А.А. Ромбашчытковыя кольцы старажытных славян: аспекты руху ў раслінным дэкоры
Костюкова В.Н. Традиционное и новое в вышивке украинских рушников Киевщины начала ХХІ в.
Локшук И.Н. «Серпанковые» ткани Ровенского Полесья: сохранение региональных традиций
Палуян А.М. Пахавальна-памінальная лексіка на тэрыторыі Добрушскага раёна Гомельскай вобласці
Флікоп Г.А. Працэсійныя абразы і фератроны ўніяцкага паходжання ў Музеі старажытнабеларускай культуры: пытанні атрыбуцыі
Хазанава К.Л. Лексіка традыцыйнага жылля беларуска-расійскага памежжа: матывацыя, этымалогія, дэрывацыя