Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2011. — Вып. 20

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2011 Вып. 20Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2011. — Вып. 20. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2008 г.

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск выйшаў у 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Серыя была адноўлена ў 1999 г. У ёй выходзяць манаграфіі і зборнікі артыкулаў па выніках археалагічных даследаванняў вучоных Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы. Асобныя выпускі могуць быць прысвечаны канкрэтнай эпосе, праблеме, вядомым археолагам, змяшчаць матэрыялы канферэнцый. МАБ-20 утрымлівае вынікі археалагічных антрапалагічных даследаванняў 2008 г. на тэрыторыі Беларусі і змяшчае артыкулы В.М. Ляўко, Ш.І. Бекцінеева, Я.А. Шмідта, Я.Г. Звяругі, В.М. Цемушава, Л.Д. Побаля і Н.Н. Дубіцкай, З.А. Харытановіч, Э.М. Зайкоўскага, І. Ганецкай, А.Г. Калечыц, В.Л. Лакізы, Міх.М. Чарняўскага, В.І. Шадыры, Ю.А. Заяца, А.В. Вайцяховіча, М.В. Клімава, М.А. Плавінскага, В.І. Кошмана, А.А. Макушнікава і шэрагу іншых беларускіх, украінскіх і расійскіх навукоўцаў. У зборніку апублікаваны спіс асноўных публікацый археолага А.Г. Калечыц і біяграфічны матэрыял аб ёй.

Змест выпуска:

Даследчыца старажытнасцей (да ўгодкаў Алены Генадзеўны Калечыц)
Асноўныя публікацыі А.Г. Калечыц

АРТЫКУЛЫ
Левко О.Н. Материалы к охранной зоне культурного слоя в Друцке
Кулькова М.А., Полковникова М.Э., Мазуркевич А.Н. Опыт применения геохимии для реконструкции функциональных зон на поселениях каменного века
Поплевко Г.Н. Результаты трасологического исследования материалов поселения Чишхо
Тимофеенко А.Г. Система расселения в раннем железном веке на территории юго-восточной Беларуси
Бектинеев Ш.И. Методика исследований монетных гирек-разновесов Х–XIV вв. (по белорусским археологическим материалам)
Манигда О.В. Система заселения Поднестровья в древнерусское время (IX–XIII вв.)
Тараненко С.П. К проблеме местонахождения летописного столпия на Подоле Киева
Шмидт Е.А. Подвески-обереги смоленских кривичей XI–XII вв.
Почобут Н. Археологические музеи БССР: проекты 1960–1980-х гг.
Беран И., Гензель Н. Раскопки в центре Потсдама
Звяруга Я. Мядзелы — цэнтры прыватнаўласніцкага і дзяржаўнага маёнткаў
Темушев В.Н. Спорные участки литовско-московской границы XVI в.
Рассадин С.Е. Аллегории в стиле Rococo, или об истинной (христианской) символике некоторых гербов конца XVIII в.

МАТЭРЫЯЛЫ
Бяліцкая Г.М. Аб зарубінецкім кампаненце ў левабярэжжы Прыпяці
Поболь Л.Д., Дубицкая Н.Н. Полуземляночные постройки № 13–51 из поселения Тайманово Быховского района Могилёвской области
Зайкоўскі Э.М. Новыя знаходкі бронзавых рэчаў з выемчатымі эмалямі
Тимофеенко А.Г. Система расселения на территории юго-восточной Беларуси во II–VII вв.
Харитонович З.А. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории Беларуси (новые находки)
Вайцяховіч А.В. Распаўсюджванне пахавальнага абраду інгумацыі на тэрыторыі Полацкай зямлі ў канцы Х–ХІІ ст.
Ганецкая І., Волкаў М. Глуская бастыённая фартэцыя
Звяруга Я.Г. Зямельныя надзелы і хатняя жывёла сялян дзяржаўнай воласці Мядзельскага староства паводле «Апісання» 1778 г.

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ 2008 г.
Вяргун М.У. Археалагічныя даследаванні 2008 г. у Любанскім раёне
Зуева А., Каліцкі Ш. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Ваўкавыскага раёна ў 2008 г.
Калечиц Е.Г. Раскопки 2008 г. поселения Каменюки 2 (ур. Горы) у д. Каменюки на территории Беловежской пущи
Касюк А.Ф. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Брэсцкай і Мінскай абласцей
Лакіза В.Л. Археалагічныя даследаванні 2008 г. у зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС
Сідаровіч В., Ашэйчык В., Вашанаў А. Мезалітычны інвентар з паселішча Кавальцы 5 (Кавальцы 1-ГЭС)
Ткачоў А. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Баранавіцкага і Івацэвіцкага раёнаў Брэсцкай вобласці
Чарняўскі Міх.М. Даследаванні ў 2008 г. на Панямонні і Падзвінні
Вяргей В.С. Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва ачышчальных збудаванняў у г. Петрыкаў
Шадыра В.І. Селішча жалезнага веку на воз. Сялява
Харытановіч З.А. Археалагічныя даследаванні на гарадзішчы і селішчы Стары Лепель у 2008 г.
Бектинеев Ш.И. Полоцкие нумизматические находки 2008 г.
Вайцяховіч А.В. Вывучэнне курганных могільнікаў у Віцебскай і Мінскай абласцях у 2007–2008 гг.
Заяц Ю.А. Полевые исследования 2008 г. (работы в Старом Лепеле и Минске)
Кенько П.М. Исследования городища и селища у д. Гольшаны Ошмянского района Гродненской области в 2007–2008 гг.
Клімаў М.В. Археалагічныя даследаванні ў г. Дзісне і акрузе горада ў 2008 г.
Кошман В.І. Археалагічнае вывучэнне помнікаў басейна р. Бярэзіны ў 2008 г.
Лакиза В.Л., Панурин Р.М. Монеты из зоны строительства Гродненской ГЭС (полевые исследования 2008 г.)
Левко О.Н., Белоусов А.Р. Исследование территории Замкового ручья в г. Витебске в 2007–2008 гг.
Макушников О.А. Исследования 2008 г. у д. Мохов Лоевского района и в Гомеле
Плавінскі М.А. Раскопкі курганнага могільніка Пагошча ў 2008 г.
Тимофеенко А.Г. Археологические работы 2008 г. в Жлобинском районе
Ганецкая І.У. Даследаванні ў Глускім замку
Соловьёв А.А. Итоги археологического наблюдения за строительно-земляными работами в Полоцке на ул. Замковой, 17–19 в 2008 г.
Башков А.А. Архитектурно-археологическое исследование 2008 г. в Косовском дворце XIX в.
Ильютик А.В. Бобруйская крепость. Собор св. Александра Невского
Ермохин М.В. Использование дендрохронологического метода для датировки археологической древесины в Беларуси
Зубрицкая А.А., Коваль А.А., Петраускас А.В. Археологические исследования Житомирской экспедиции на территории Древлянской земли
Лазурко О.Р. Результаты археологических исследований церкви св. Парасковии в Белзе
Лазурко О.Р., Ткач Е.С. Исследования монастырского комплекса ордена отцов доминиканов в г. Белз

НАТАТКІ І РЭЦЭНЗІІ
Зайкоўскі Э.М., Сідаровіч В.М. Рымскія манеты з селішча Некасецк
Арутюнян А.Ж. Вопрос о местонахождении городов Артемида, Сагавана и Бабила согласно «Географии» Птолемея
Коц А.Л. Да выникаў археалагічных разведак у міжрэччы Дзісны і Ушачы ў 2008–2009 гг.
Харитонович З.А., Котов М.А. Фибула-брошь круга выемчатых эмалей из Глубокского района
Рассадин Я.С. О «славянской» династии на ранневизантийском престоле
Войцешук Н.В. Технология изготовления керамической посуды Х–XIII вв. на территории Западного Побужья (по материалам Завышень-Жвырка)
Салівон І.І. Выкарыстанне антрапалагічных дадзеных у этнагенетычных даследаваннях