Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2003. — № 7

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2003 Вып. № 7Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2003. — № 7

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — зборнік, перыядычнае выданне Інстытута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, які выдаецца з 1957 г. У нумары 7 МАБа (2003 г.) змешчаны артыкулы і матэрыялы П.Ф. Лысенкі, С.Д. Дзярновіча, Ю.А. Заяца, А. Кушнярэвіча, А.М. Мядзведзева, А.В. Вайцяховіча, Н.І. Здановіч, А.А. Макушнікава, С.П. Віцязя і шэрагу іншых навукоўцаў. Пачынае зборнік артыкул, прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння і 40-годдзю навуковай дзейнасці археолага Я.Г. Звяругі.

Змест выпуска:

Археалогія — яго лёс і прызванне (да 75-годдзя з дня нараджэння і 40-годдзя навуковай дзейнасці Я.Г. Звяругі)
Спіс публікацый Я.Г. Звяругі (складальнік А.В. Ільюцік)

АРТЫКУЛЫ
Лысенка П.Ф. Гарадзішча старажытнага Турава і праблемы захавання і музеефікацыі
Дернович С.Д. Североевропейские древности эпохи викингов в материальной культуре Белорусского Понеманья
Заяц Ю.А. К вопросу о времени зарождения и первоначальной топографической структуре г. Гродно (летописного Городна)
Кушнярэвіч А. Раманскія ўплывы ў мастацтве Беларусі
Пивоварчик С.А. Военная археология в Беларуси: комплексное исследование памятников долговременной фортификации

МАТЭРЫЯЛЫ
Мядзведзеў А.М. Раскопкі гарадзішча каля в. Краснае
Чарняўскі Міхал М. Скема 2 — ад стаянкі неаліту да рыбацкага паселішча сярэднявечча
Гусаков М.Г. О грузиках «дьякова типа» (к вопросу о систематизации и назначении)
Дубицкая Н.Н. Городище раннего железного века у д. Отрубы
Karczewska M., Karczewski M. Mikroregion osadniczy kultury bogaczewskiej w kraine Wielkich jezior Mazurskich, Polska pólnocno-wschodnia
Зверуго Я.Г., Медведев А.М. Селище Микольцы (исследования 1983 г.)
Блашко О.А. Остеологический материал селища Никольцы (по данным раскопок 1983 г.)
Вайцяховіч А.В. Даследаванні курганных могільнікаў у Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці
Ляусік Н., Семянчук Г., Юркавец Ю. Матэрыялы з даследаванняў Індурскага гарадзішча 1955–1956 гг.
Здановіч Н.І. Кераміка Быхава: рэгіянальныя традыцыі і спецыфіка
Клімаў М.В. Матэрыялы да рэканструкцыі печаў з посудападобнай кафляй

ЗАМЕТКІ
Дружинина О.А. К вопросу о возникновении земледелия на территории Калининградской области
Санников П.В. Типология и критерии идентичности провинциально-римских фибул
Макушников О.А. Древнерусский княжеский перстень с территории белорусско-российского пограничья
Віцязь С.П. Яцвягі на тэрыторыі Беларусі: пытанні бібліяграфіі