Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1957. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1957 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1957. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — часопіс галоўнай навуковай установы Савецкай Беларусі. З 1956 г. артыкулы па гісторыі, мовазнаўству, філасофіі і іншых галінах гуманітарыстыкі змяшчаліся ў асобнай серыі часопіса для грамадскіх навук. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1957 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі апублікаваны артыкулы Е.П. Лук’янава і Л.П. Ліпінскага аб сялянскім руху ў Беларусі ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення Кастрычніцкай рэвалюцыі, П.І. Чарнушкевіча аб аграрных адносінах у Беларусі ў 1860–1870-х гг. Нумар змяшчае таксама публікацыі Н. Галаванава аб фарміраванні поглядаў А.С. Пушкіна на народ як на рашаючую сілу ў гісторыі, В.М. Пузікава пра новыя матэрыялах аб дзейнасці Сімяона Полацкага. З публікацый гісторыка-мовазнаўчай тэматыкі адзначым артыкул В.В. Анічэнкі, прысвечаны «Граматыцы» Лаўрэнція Зізанія.

Змест нумара:

Буслаў К.П. Развіццё марксісцкай філасофскай навукі ў БССР за 40 год
Аляксандраў Г. Вялікі Кастрычнік — новы этап у развіцці марксісцка-ленінскай філасофіі
Забела З.І. В.І. Ленін аб прычыннасці ў «Філасофскіх сшытках»
Лук’янаў Е.П., Ліпінскі Л.П. Сялянскі рух у Беларусі ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі
Чарнушэвіч П.І. Аграрныя адносіны ў Беларусі ў 60–70-х гадах ХІХ стагоддзя
Галаванаў Н. Аб фарміраванні поглядаў А.С. Пушкіна на народ як на рашаючую сілу ў гісторыі
Пузікаў В.М. Новыя матэрыялы аб дзейнасці Сімяона Полацкага
Груцо А.П. Гісторыя будучага складанага першага ў беларускай мове
Анічэнка В.В. «Граматыка» Л. Зізанія
Гольбін Я.А., Невельская К.І., Пашкевіч Б.В. Да пытання аб рацыянальным рэжыме работы прамысловых прадпрыемстваў
Чашынскі І.Д. Роля грамадскіх фондаў у развіцці калгаснай вытворчасці
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Галаўко А.А., Круталевіч В.А., Пракудовіч В.К. Пытанні дзяржавы і права ў «Ученых записках» Беларускага дзяржаўнага універсітэта
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1957 г.