Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2014. — Вып. 25

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2014 Вып. 25Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2014. — Вып. 25. Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах.

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск МАБа ўбачыў свет у 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Серыя была адноўлена ў 1999 г. У яе межах выходзяць манаграфіі і зборнікі артыкулаў па выніках археалагічных даследаванняў вучоных Беларусі і сумежных краін. Асобныя выпускі прысвячаюцца асобным эпохам, праблемам, вядомым археолагам, утрымліваюць матэрыялы канферэнцый. МАБ-25 змяшчае артыкулы па выніках археалагічнага вывучэння Беларусі, Польшчы, Расіі і Украіны, а таксама прымяненню розных метадаў даследавання археалагічных матэрыялаў і вынікам палявых прац 2011–2012 гг., якія яшчэ не былі ўведзены ў навуковы зварот.

Прапануемы 25-ы выпуск «Матэрыялаў па археалогіі Беларусі» змяшчае артыкулы М. Возняка, А.Г. Калечыц, В.М. Ляўко, А.В. Іова, А.А. Мяцельскага, Д.У. Дука, В.Л. Лакізы, З.А. Харытановіч, І.У. Магалінскага, А.Л. Коца, А.У. Касцюкевіч, А.А. Салаўёва, Макс.М. Чарняўскага і іншых даследчыкаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 17 MB.

Крыніца: Сайт Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Спампаваць выпуск/Скачать выпуск.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест выпуска:

АРТЫКУЛЫ
Возняк М. Между севером и югом. Связи населения вельбарской культуры с 6алтийской и причерноморской зонами в конце римского периода и начале эпохи переселения народов в свете материалов восточной Мазовии и Подляшья
Ильютик А.В. Итоги изучения городища железного века в деревне Прилепы
Ильютик А.В. Археологические исследования на территории Татарской слободы в Минске в 2002 году
Калечиц Е.Г. Новый археологический музей в деревне Мотоль Ивановского района Брестской области
Костюкевич А.В. Новые стеклянные браслеты из коллекции Друцка (по материалам археологических раскопок детинца в 2013 г.)
Коц А.Л. Сельскія паселішчы Полацкага ваяводства XVI–XVIII стст. (па матэрыялах археалагічных разведак 2010–2011 гг.
Кулаков В.И. Социумы в прусском обществе Северной Самбии (по данным могильника Малый Кауп)
Курловіч-Бяляўская П.С. Шкляная вытворчасць XVI–XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі
Левко О.Н. Историко-археологические исследования «места» Шкловского (Рыжковичи) в 2002–2012 годах
Ліневіч С.Б. Да пытання вывучэння каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў з тэрыторыі Беларусі
Макушников О.А. Окраина «южного» посада Гомия в XII–XIII вв. (по материалам исследований 1990 г.)
Метельский А.А. Фортификация Несвижского замка конца XVI — начала XVII в. (по материалам историко-археологических исследований 2001–2011 гг.)
Мядзведзева В.У. Вырабы касцярэзнага рамяства IX–XI стст. на тэрыторыі Беларусі як гістарычная крыніца (па матэрыялах аднабаковых грабянёў
Петраускас А.В., Янченко В.В. Экспериментальное моделирование в Институте археологии НАН Украины и возможности его использования для развития музея «Парк «Киевская Русь»
Торопова Е.В., Торопов С.Е., Самойлов К.Г., Колосницын П.П. Новые данные о средневековой Руссе (по результатам исследований в 2012 г.)
Юрэцкі С.С. Да праблемы культурнай ідэнтэфікацыі неалітычных старажытнасцей Беларускага Панямоння (гістарыяграфічны агляд)

МАТЭРЫЯЛЫ І МЕТАДЫ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
Ашэйчык В.У. Крамянёвы інвентар яніславіцкай культуры: асноўныя накірункі вывучэння і некаторыя праблемы таксанамічнага падзелу
Ашэйчык В.У., Зуева А.У., Чарняўскі М.М. Новыя матэрыялы каменнага веку з вярхоўяў Нёмана
Белявец В.Г. Даследаванні на грунтовым могільніку вельбарскай культуры Пятровічы — Белая Гара ў 2011–2012 гг.
Вашанаў А.В. Мезалітычныя касцяныя вастрыі ў зборах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь
Вяргей В.С., Касюк А.Ф. Даследаванні паселішчаў каля вёскі Снядзін Петрыкаўскага раёна ў 2012 годзе
Дук Д.У. Размяшчэнне вечавай плошчы ў Полацку (па выніках археалагічных раскопак у 2011 г.)
Ермохин М.В. Результаты дендрохронологического исследования материалов с территории Минского замчища (по раскопкам 2009 г.)
Иов О.В., Помазанов Н.Н., Шипилло В.А. Результаты археологических и антропологических исследований на городище Снядин в 2012 году
Кізюкевіч Н.А., Семянчук Г.М. Папярэднія вынікі даследавання тэрыторыі Новага замку ў Гродне
Костюкевич А.В. Фрагмент скандинавского псалия из Полоска (новое поступление Витебского областного краеведческого музея
Лакіза В.Л. Вынікі археалагічных даследаванняў першабытных помнікаў Беларускага Панямоння ў 2012 годзе
Макушников О.А., Гусев А.А., Меркуль А.А., Линденков Д.Н. Исследование средневековых памятников на юго-востоке Гомелыщины в 2011 году
Харытановіч З.А. Археалагічныя даследаванні на гарадзішчы Бірулі ў 2012 годзе
Шнеевайсс Й., Касюк Е., Бартроу А.М., Шумиловских Л. Применение геомагнитной разведки при изучении раннесредневековых памятников Беларуси

ПАЛЯВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ 2011–2012 ГАДОЎ
Авласович A.M. Археологическое исследование городища-2 у деревни Головчин в 2012 году
Арабей А.С. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Брэсцкага і Камянецкага раёнаў у 2012 годзе
Ашэйшчык В.У., Зуева А.У. Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах вёскі Дразды Стаўбцоўскага раёна ў 2012 годзе
Ашэйчык В.У., Зуева А.У. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2012 г.
Дубицкая Н.Н. Раскопки городища Красная Горка в 2011 году
Калядзінскі Л.У., Мароз М.С., Родзін В.Я. Курганная трупа Садкі
Касюк А.Ф., Вашанаў А.М. Вынікі археалагічных даследаванняў на Палессі ў 2012 годзе
Клімаў М.В. Археалагічныя доследы на помніках Полацкага Падзвіння ў 2012 годзе
Колосов А.В. Археологические работы 2012 года в Посожье
Кошман В.I. Даследаванні 2012 года на гарадзішчы Свіслач
Лакіза В.Л. Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Астравецкага раёна ў 2011–2012 гадах (зона будаўніцтва газаправода да Беларускай АЭС)
Линденков Д.Н. Археологические разведки в Гомельском и Лоевском районах на Гомельщине
Магалінскі I.У. Археалагічныя даследаванні ў Полацку ў 2012 годзе
Маслюкоў Т.В. Археалагічныя абследаванні ў Жлобінскім і Светлагорскім раёнах у 2012 годзе
Метельский А.А. Археологические исследования фортификационных сооружений Новогрудского замка в 2011 году
Пачобут Н.А. Археалагічныя даследаванні ў Карэліцкім раёне (гарадзішчы Беразавец і Сёгда)
Плавінскі М.А., Астаповіч Э.А., Сцяпанава М.І. Раскопкі курганнага могільніка Наўры і разведкі на Мядзельшчыне і Браслаўшчыне ў 2012 годзе
Соловьёв А.А. Наблюдения за земляными работами на территории строительства дома по ул. Краснова, 12 в г. Полоцке в 2012 году
Ткачёва М.И. Археологические разведки в Червенском и Гомельском районах в 2012 году
Ткачоў А.Ю. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці ў 2012 годзе
Хомченко Я.Л. Результаты археологических работ в Кричевском и Мстиславском районах в 2012 году
Чараўко В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 годзе
Чарняўскі Макс.М. Даследаванні на Беларускім Паазер’і ў 2012 годзе