Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2010. — Вып. 18

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2010 Вып. 18Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2010. — Вып. 18. Даследаванні каменнага і бронзавага вякоў. Да юбілеяў У.Ф. Ісаенкі і М.М. Чарняўскага

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычны зборнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск пабачыў свет у 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Серыя была адноўлена ў 1999 г. У ёй выходзяць манаграфіі і артыкулы па выніках археалагічных даследаванняў вучоных Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы. Асобныя выпускі могуць быць прысвечаны канкрэтнай эпосе, праблеме, вядомым археолагам або змяшчаць матэрыялы канферэнцый. МАБ-18 змяшчае артыкулы і матэрыялы па гісторыі каменнага і бронзавага вякоў і прысвечаны юбілеям вядомых даследчыкаў У.Ф. Ісаенкі і М.М. Чарняўскага. У зборніку апублікаваныя біяграфічныя звесткі і спісы публікацый археолагаў-юбіляраў, а таксама навуковыя артыкулы беларускіх, расійскіх, літоўскіх, польскіх археолагаў.

Змест выпуска:

Прадмова (В.Л. Лакіза, М.М. Крывальцэвіч)
Крывальцэвіч М.М. Даследчык палескіх старажытнасцей (да 80-годдзя з дня нараджэння У.Ф. Ісаенкі
Спіс навуковых і навукова-папулярных прац Уладзіміра Фёдаравіча Ісаенкі (складальнік М.М. Крывальцэвіч)
Лакіза В.Л. Даследчык старажытнасцей Панямоння і Падзвіння (да 70-годдзя з дня нараджэння М.М. Чарняўскага)
Спіс навуковых і навукова-папулярных прац Міхаіла Міхайлавіча Чарняўскага (складальнікі М.М. Чарняўскі, В.Л. Лакіза
Калечиц Е.Г. Палеолит Беларуси в свете новых данных
Кононенко О.М. Різці верхньопалеолітйчної стоянки Радомишль 1: технологія, типологія, статистика
Яневич О.О. Свідер Криму в контексті фінального палеоліту та раннього мезоліту півдня Східної Європи
Дружинина О.А., Сходнов И.Н. Памятники каменного века в долине р. Шешупе (по материалам Калининградской области РФ)
Колосов А.В. Финальный палеолит и мезолит Посожья
Сорокин А.Н. Предварительные результаты исследования могильника Минино 2 в 2007 г.
Ошибкина С.В. Жилище эпохи мезолита
Гаскевич Д.Л. Кераміка «самчинського» типу та її походження у неоліті Лісостепового Побужжя
Wawrusiewicz A. Taksonomiczne podstawy identifikacji tradycji kultury pucharów lejkowatych w środowisku strefy leśnej Europy Wschodniej. Perspektywa subneolitu kontynentalnego
Марцинкевичюте Э. Нарвская культура в Южной Литве
Езепенко И.Н. Новые результаты исследований днепро-донецкой культуры в междуречье Березины и Днепра
Kalicki Sz., Kalicki T., Zernitskaya V. Prahistoryczne gornictwo i osadnictwo w rejonie Krasnego Sioła a zmiany środowiska
Чарняўскі М.М. Новы тып крэмнездабыўных выпрацовак на Беларускім Панямонні
Чарняўскі Максім М. Крамянёвыя наканечнікі стрэл з матэрыялаў паселішча Асавец 7
Czebreszuk J., Szmyt M. Z badań nad formami osadnictwa kultury ceramiki sznurowej w Polsce północnej
Крывальцэеіч М.М. Старыя Юрковічы 1 — культурна-храналагічныя аспекты «шнуравога» комплексу
Абашина Н.С, Лысенко С.Д. Поселение тштинецкой культуры Ходосовка-Диброва на Киевщине (по результатам исследований 1988–1989 гг.)
Лысенко С.Д., Разумов С.Н. Кремнёвые изделия эпохи бронзы многослойного поселения Ходосовка-Диброва на Киевщине
Górski J., Makarowicz P. Recepcja zakarpackich wzorców kulturowych w kręgu trzcinieckim
Исаенко В.Ф., Бахарев В.А. Характеристика элементов панциря болотной черапахи поселения неолита — эпохи бронзы Камень 8
Ляшкевіч Э.А. Крыніцы да вывучэння старажытнага рыбалоўства на тэрыторыі Беларусі
Разлуцкая А.А. Новые данные по охоте и животноводству из раскопок Кривинского торфяника
Симакова Г.И., Раковин С.А. К проблеме появления раннего земледелия и животноводства на территории Беларуси: некоторые результаты палинологических исследований
Лебедзъ В.А. Сякеры з закраінамі на тэрыторыі Беларусі
Клосіньска Э.М. Бронзавы серп лужыцкай культуры з наваколля Стары Махнаў на Любліншчыне
Спіс скарачэнняў