Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2003. — № 18

Гістарычна-археалагічны зборнік 2003 № 18Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2003. — № 18.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — навуковае перыядычнае выданне, дзе публікуюцца вынікі гістарычных і археалагічных даследаванняў. Першы нумар ГАЗа пабачыў свет у 1927 г., пасля чаго выпуск быў спынены і аднавіўся толькі ў 1993 г. У № 18 за 2003 г. публікуюцца артыкулы Л. Дучыц, В. Абухоўскага, А. Калечыц, В. Лакізы, Э. Ляшкевіч, Міхаіла Чарняўскага, Максіма Чарняўскага і шэрагу іншых навукоўцаў. Асобны раздзел складаюць публікацыі па выніках археалагічных даследаванняў 2002 г.

Змест нумара:

Дучыц Л. З гісторыі вывучэння археалагічных помнікаў Палесся (ХІХ–пач. ХХ ст.)
Абухоўскі В., Калечыц А., Лакіза В., Ляшкевіч Э. Этапы засялення Бабровіцкага мікрарэгіёна ў фінальным палеаліце — бронзавым веку
Чарняўскі Міхал. Да пытання вылучэння прыпяцка-нёманскай ранненеалітычнай культуры
Чебрешук Я., Шмит М. К исследованию среднеевропейских факторов процесса культурных перемен в лесной зоне Восточной Европы в III тыс. до н.э.
Лакіза В. Падгорная 4 — новы шматкультурны помнік неаліту і бронзавага веку на р. Шчары
Крывальцэвіч М., Ісаенка У., Майсеня С. Кераміка «шнуравога» і «тшцінецкага» гарызонтаў паселішча Камень 2 (Заходняе Палессе)
Лебедзь В. Абручовыя аздобы з Горбава-Здзітава Бярозаўскага раёна
Лошенков М. Булавки населения милоградской культуры
Пилипцевич В. Особенности погребального обряда полесского варианта зарубинецкой культуры (по материалам могильников Велемичи-1 и 2, Воронино и Отвержичи)
Гавритухин И. Хронология пражской культуры Белорусского Полесья
Рассадин С. Славяне и кочевники на Дунае между 469 и 568 гг.
Вяргей В., Трыгер В. Раннеславянскае паселішча Петрыкаў-2 на р. Прыпяць
Зайкоўскі Э. Пра назву племянного аб’яднання дрыгавічоў
Синчук И. Стеклянные браслеты из мозырской коллекции 1988 г.
Лавыш К. Художественные изделия Востока в древних городах Беларуси
Макушников О., Лупиненко Ю. Ламеллярный доспех восточнославянского ратника начала XIII в. (по материалам раскопок в Гомеле)
Іоў А. Археалагічныя даследаванні летапіснага Смедзіна. Раскопкі 2001 г.
Вінакураў В., Дучыц Л., Зайкоўскі Э., Карабанаў А. Культавыя валуны са штучнымі паглыбленнямі на Беларусі

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ПОШУКІ І АДКРЫЦЦІ 2002 ГОДА
Калечыц А., Абухоўскі В. Аб работах у басейне Ясельды
Чарняўскі Міхал. Археалагічныя работы ў басейнах Нёмана і Дзвіны ў 2002 г.
Чарняўскі Максім. Аб даследаванні тарфянікавай стаянкі Асавец-7 у 2002 г.
Крывальцэвіч М. Даследаванне помнікаў неаліту і эпохі бронзы на Палессі
Сідаровіч В. Даследаванні у Камянецкім раёне
Абухоўскі В., Лакіза В. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларускага Панямоння ў 2002 г.
Коласаў А. Новыя археалагічныя помніка Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці
Егорейченко А. Городище Ратюнки
Зайкоўскі Э. Даследаванні дахрысціянскіх культавых помнікаў у паўночнай частцы Беларусі
Дзярновіч С., Плавінскі М., Шаркоўская Н. Меч Х ст. з Віцебскага абласнога краязнаўчага музея
Вайцяховіч А. Даследаванні ў Докшыцкім і Лепельскім раёнах
Плавинский А. Раскопки курганов у деревни Харчичи
Макушников О. Исследование славянских курганов у д. Шарпиловка на Гомельщине
Бруевич Н. Исследования на курганном могильнике Чемерня II
Кошман В. Палявыя даследаванні ў Капланцах
Клімаў М. Археалагічныя доследы на тэрыторыі Полацкага і Шумілінскага раёнаў у 2002 г.
Башкоў А. Даследаванні грунтовага могільніка ў ваколіцах Камянца ў 1998–2002 гг.
Дук Дз. Раскопкі на Вялікім пасадзе Полацка ў 2002 г.
Макушников О., Тимофеенко А. Охранные исследования на посадской территории средневекового Гомеля
Семянчук Г., Дабрыян А., Ляўсік Н., Піваварчык С., Юркавец Ю. Археалагічныя даследаванні ў Гродна ў 2002 г.
Ляўко В., Ліхашапка Р. Адкрыццё Шклова другой паловы XVI–першай паловы XVIII ст.
Ганецкая І. Замак XVI–XVIII стст. у Глуску: раскопкі 2002 г.
Іоў А. Ахоўныя даследаванні сярэдневяковага Нясвіжа
Русаў П. Даследаванні культурнага пласта ля падмуркаў дома № 7б на плошчы Свабоды ў Мінску ў 2002 г.
Ліхашапка Р. Разведкі ў Аршанскім Падняпроўі

ХРОНІКА
Archäologisches Wörterbuch: Deutsch — Russisch — Ukrainisch — Weißrussisch — Englisch / Renate Rolle; Petro Toločko in Zusammenarbeit mit Nadežda Gavriljuk und Nina Schlieper-Andraschko. — Hamburg: Lit, 1998.
Навуковая канферэнцыя «Чалавек і акаляючае навакольнае асяроддзе ў эпоху бронзы і эпоху ранняга жалеза ў паўднёва-ўсходніх раёнах Прыбалтыкі ў аспекце міждысцыплінарных даследаванняў і праблематыкі аховы помнікаў». Ольштын (Польшча), 4–6 кастрычніка 2000 г.

Скарачэнні